Anunţurile anului 2018

[06.12.2018] AM POCU anunţă demararea procesului de evaluare pentru proiectele depuse in cadrul apelului cu termen limită de depunere POCU/449/4/16/Consolidarea capacității intreprinderilor de economie socială de a funcționa intr-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru inființarea de intreprinderi sociale”.

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă demararea procesului de evaluare pentru proiectele depuse in cadrul apelului cu termen limită de depunere POCU/449/4/16/Consolidarea capacității intreprinderilor de economie socială de a funcționa intr-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru inființarea de intreprinderi sociale”.

Procesul de evaluare in cadrul acestui apel se va realiza in mod continuu, pentru proiectele transmise de aplicanți şi inregistrate de către AM POCU in sistemul MySMIS, conform prevederilor documentului Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (noiembrie 2018). Totodată, in vederea facilitării procesului de inregistrare a proiectelor și a transmiterii acestora spre evaluare, AM POCU recomandă aplicanților care nu au transmis incă proiectele, să selecteze ca Autoritate responsabilă la care va fi transmis proiectul, „Autoritatea de Management Programul Operaţional Capital Uman”, conform secțiunii 29.Transmitere proiect din Anexa Instrucțiuni orientative privind completarea cererii de finanțare depusă in cadrul apelului de proiecte intitulat “Sprijin pentru inființare de intreprinderi sociale”, AP 4 / PI 9.v / OS 4.16.

[03.12.2018] AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului "Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I"

 

    Autoritatea de Management pentru POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului-Condiții Specifice "Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I", aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.9: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.

Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor competitive pănă la data de 20 ianuarie 2019, ora 16.00.

[03.12.2018] AM POCU: corrigendum la GS CS „ Axa Prioritară 7 Asistență Tehnică”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice „Axa Prioritară 7 Asistență Tehnică”, aferent Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, AP 7.

[03.12.2018] AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/410/3/14/

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/410/3/14/ „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării”.

Incepănd cu data de 26.11.2018, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul scrisorii scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

[03.12.2018] AM POCU: lista finală a cererilor de finanțare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/479/3/13/

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/479/3/13/ Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural - Regiunea dezvoltată.

sus

[03.12.2018] AM POCU: lista cererilor de finanțare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/426/3/8 „Romănia profesională – Intreprinderi competitive”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/426/3/8 „Romănia profesională – Intreprinderi competitive”.

Incepănd cu data de 27.11.2018, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse in această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS”.

[03.12.2018] AM POCU publică corrigendumul la GSCS "Modernizarea instituţiilor pieţei forţei de muncă (SPO)"

 

    Autoritatea de Management pentru POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului- Condiţii Specifice "Modernizarea instituţiilor pieţei forţei de muncă (SPO)", aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi, Obiectiv specific 3.10: Adaptarea structurilor SPO de la nivel naţional şi teritorial prin introducerea unor noi instrumente/ sisteme/ proceduri/ servicii/ mecanisme etc. privind nevoile şi dinamica pieţei muncii/ corelarea cererii cu oferta de forţă de muncă, monitorizarea indicatorilor relevanţi din perspectiva pieţei muncii, monitorizarea şi evaluarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date SPO cu tinerii NEETs, şomeri de lungă durată, grupuri vulnerabile. Obiectiv specific 3.11: Creşterea satisfacţiei clienţilor SPO, a diversităţii şi gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor şi persoanelor aflate in căutarea unui loc de muncă.

Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectului non-competitiv pănă la data de 31 decembrie 2018, ora 16.00.

[03.12.2018] AM POCU publică corrigendumul la Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală in comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau in orașe cu o populație de pănă la 20.000 locuitori"

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene modifică Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală in comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau in orașe cu o populație de pănă la 20.000 locuitori" aferent AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2.

Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor in sistemul MySMIS pănă la data de 29 martie 2019, ora 16:00, precum și modificări in cadrul capitolul 1. Informații despre apelul de proiecte, respectiv delimitarea comunităților marginalizate in contextul Obiectivului Specific 5.2 din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și tipurile de solicitanți/ parteneri eligibili, in conformitate cu ultima modificare POCU.

sus

[03.12.2018] AM POCU modifică Orientările privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene modifică Orientările privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (Corrigendum nr. 6).

Corrigendum-ul nr. 6 vizează modificări ale documentului Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, precum şi modificări ale anexelor la ghid.

Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, AM POCU a luat decizia publicării unei forme consolidate a documentului Orientările privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, formă care cuprinde toate modificările efectuate pănă in prezent.

 

[13.11.2018] AM POCU lansează apelul „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”, AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6.

Acest apel vizează, prin mecanismul non-competitiv, măsuri de ocupare, sprijinirea angajatorilor și a persoanelor din grupurile vulnerabile in vederea găsirii unui loc de muncă prin participarea la programe de ucenicie sau stagiu.

Alocarea bugetară POCU pentru apelul non-competitiv este de 67.405.958 euro euro, din care 59.793.650,45 euro reprezintă alocarea pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar 7.612.307,55 euro reprezintă alocarea pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov).

[23.10.2018] AM POCU publică in consultare GS CS „Creșterea nivelului de calificare a angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea in consultare publică a Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice „Creșterea nivelului de calificare a angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii”, AP 6, O.S. 6.12.

Obiectivul acestui apel de proiecte este finanțarea unor proiecte prin mecanismul competitiv dedicat implementării la nivel național a măsurilor destinate creșterii participării la programele de formare profesională continuă, in special pentru acei adulți cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vărsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pănă la data de 2 noiembrie 2018, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

sus

[22.10.2018] AM POCU publică in consultare GS CS „Dezvoltarea sistemică a invăţămăntului profesional şi tehnic in concordanţă cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel naţional, regional şi local”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea in consultare publică a GS CS „Dezvoltarea sistemică a invăţămăntului profesional şi tehnic in concordanţă cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel naţional, regional şi local”, AP 6, O.S. 6.11, 6.14, 6.15 și 6.16.

Obiectivul acestui apel de proiecte este acordarea finanțării in vederea implementării unor măsuri destinate imbunătățirii relevanței şi creșterii calității sistemului de invățămănt profesional şi tehnic, in concordanță cu nevoile de dezvoltare la nivel național, regional şi local, in strănsă colaborare cu actorii interesați.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pănă la data de 29 octombrie 2018, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

[17.10.2018] AM POCU lansează apelul de proiecte „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural - Regiunea dezvoltată”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural - Regiunea dezvoltată”, aferent AP 3, PI 8.i, OS 3.1-3.3, cu depunere in MySMIS incepănd cu data de 12 octombrie 2018 ora 16:00.

Prezentul apel de proiecte este de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere, destinat regiunii dezvoltate Bucuresti-Ilfov.

Tipurile de activități care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte sunt, in principal, cele care vizează subvenționarea locurilor de muncă (acordarea subvențiilor angajatorilor care angajează persoane din grupul țintă, precum și stimularea mobilității forței de muncă - acordarea primelor de activare, a primelor de mobilitate, instalare sau incadrare) in regiunea dezvoltată.

[17.10.2018] AM POCU lansează apelul competitiv de proiecte „Inovare prin formare”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul competitiv „Inovare prin formare”, aferent AP 3/PI 10iii /OS 3.12, cu depunere in MySMIS incepănd cu data de 15 octombrie 2018, ora 16:00.

Prezentul apel de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere, destinat regiunilor mai puțin dezvoltate (inclusiv teritoriul ITI Delta Dunării) și vizează formarea profesională a angajaților din intreprinderile mari, in scopul imbunătățirii nivelului de cunoștințe, competențe, aptitudini in domeniile aferente sectoarelor economice și domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI.

Alocarea bugetară totală din POCU pentru apelul competitiv este de 38.297.872,20 euro (cofinanțarea UE și cofinanțarea națională), din care 1.000.000 euro reprezintă alocarea destinată ITI Delta Dunării.

[17.10.2018] Apel de proiecte POCU: „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360⁰) in comunitățile marginalizate in care există populație aparținănd minorității rome”

 

Erată, 16.10.2018

Ordinul pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360⁰) in comunitățile marginalizate in care există populație aparținănd minorității rome” are numărul 1050/ 12.10.2018.

 

Anunt inițial, 12.10.2018

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul competitiv „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360⁰) in comunitățile marginalizate in care există populație aparținănd minorității rome”, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.1, pentru regiunea dezvoltată București - Ilfov, cu depunere in MySMIS incepănd cu data de 16 octombrie 2018, ora 16:00.

Acest apel vizează, prin mecanismul competitiv, reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate in care există populație aparținănd minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, pentru regiunea dezvoltată București - Ilfov.

Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 3.719.320 euro și reprezintă alocarea aferentă regiunii dezvoltate București-Ilfov.

sus

[17.10.2018] AM POCU publică in consultare GS CS „Imbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunitățile marginalizate - e-Incluziune”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea in consultare publică a GS CS „Imbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunitățile marginalizate - e-Incluziune”, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.3.

Obiectivul acestui apel de proiecte este finanțarea de măsuri care vizează alfabetizarea digitală a populației din comunități dezavantajate.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pănă la data de 25 octombrie 2018, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

[17.10.2018] Apel de proiecte POCU: „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” (etapa a III-a)

 

Erată, 16.10.2018

Ordinul privind aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” are numărul 1049/ 12.10.2018.

Anunt inițial, 12.10.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 lansează apelurile aferente Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori”, etapa a III-a a mecanismului DLRC, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1.

In cadrul acestor apeluri sunt vizate grupurile de acțiune locală (GAL) ale căror Strategii de dezvoltare locală au fost selectate in cadrul etapei II a mecanismului DLRC și care nu au obținut finanțarea cheltuielilor de sprijin pentru funcționare in cadrul apelurilor anterioare destinate sprijinului pentru funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală

[05.10.2018] AM POCU publică in consultare GS CS „Stagii de practică pentru elevi”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea in consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Stagii de practică pentru elevi” AP 6./ PI 10.iv / OS 6.14.

Obiectivul acestui apel de proiecte este creșterea ratei de participare a elevilor din invățămăntul secundar și terțiar non-universitar (ISCED 2 – 3, nivel de calificare 3 – 4, ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculați in școlile post-liceale/de maiștri organizate la nivelul unităților de invățămănt) la programe de invăţare la locul de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pănă la data de 15 octombrie 2018,  pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

sus

[04.10.2018] AM POCU publică in consultare GS CS „Integrarea şi corelarea bazelor de date din domeniul asistenţei sociale şi crearea sistemului e-asistenţă socială”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea in consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Integrarea şi corelarea bazelor de date din domeniul asistenţei sociale şi crearea sistemului e-asistenţă socială”.

Obiectivul acestui apel de proiecte este operaționalizarea și implementarea aplicației e-asistență socială, eficientizarea sistemului de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, de licențiere a serviciilor sociale și de monitorizare a activității serviciilor sociale, prin operaționalizarea aplicației e-acreditare, instruirea personalului implicat in utilizarea noilor aplicatii și a noilor echipamente și tehnologii.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pănă la data de 15 octombrie 2018, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

[01.10.2018] AM POCU publică un corrigendum (nr. 5) la Orientările privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene modifică Orientările privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (Corrigendum nr. 5).

Corrigendum-ul nr. 5 vizează modificări ale:

Contractului de finanţare - Condiții Generale (Anexa nr. 1 la Orientările privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020),

Contractului de finanţare - Condiții Specifice (Anexa 1 la Contract de finanţare, Condiții Generale).

Corrigendum-ul nr. 5 intră in vigoare cu data de 28.09.2018.

[01.10.2018] AM POCU lansează apelul de proiecte „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul de proiecte „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”, aferent AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.12, 4.13 & 4.14, cu depunere in MySMIS incepănd cu data de 01 noiembrie 2018, ora 16:00.

Prezentul apel de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere, destinat regiunilor mai puțin dezvoltate și regiunii dezvoltate București- Ilfov.

Apelul de proiecte are ca obiective reducerea numărului de copii și tineri plasați in instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității, creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vărsta de pănă la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă și creșterea numărului de asistenți maternali la nivelul comunității.

Alocarea bugetară totală din POCU pentru apelul competitiv este de 44.944.845,24 euro (contribuția UE + contribuția națională), din care:

suma totală disponibilă dedicata regiunilor mai puțin dezvoltate este de 39.922.476,14 euro;

suma totală disponibilă dedicată regiunii dezvoltate este de 5.022.369,10 euro.

sus

[01.10.2018] AM POCU lansează apelul de proiecte „Tratamentul precoce al persoanelor bolnave de tuberculoză, inclusiv tuberculoză latentă”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Tratamentul precoce al persoanelor bolnave de tuberculoză, inclusiv tuberculoză latentă”, aferent AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9, cu depunere in MySMIS incepănd cu data de 28 septembrie 2018, ora 16.00.

Prezentul apel de proiecte este de tip non-competitiv cu termen limită de depunere, destinat regiunilor mai puțin dezvoltate si regiunii dezvoltate Bucuresti- Ilfov.

Apel de proiecte vizează creșterea numărului de beneficiari de programe de sănătate și de servicii orientate către tratamentul precoce al persoanelor bolnave de tuberculoză, inclusiv tuberculoză latentă.

Alocarea bugetară totală din POCU pentru apelul non-competitiv este de 15.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională), din care:

suma totală disponibilă dedicată regiunilor mai puțin dezvoltate este de 13.306.016 euro,

suma totală disponibilă dedicată regiunii dezvoltate este de 1.693.984 euro.

[01.10.2018] AM POCU lansează apelul „Instrumente pentru stabilirea deciziilor de sistem fundamentate pentru creșterea calității in invățămăntul superior”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Instrumente pentru stabilirea deciziilor de sistem fundamentate pentru creșterea calității in invățămăntul superior”, AP 6/ PI 10.ii/ OS 6.8", cu depunere in MySMIS incepănd cu data de 28 septembrie 2018, ora 16.00.

Acest apel vizează, prin mecanismul non-competitiv, imbunătățirea calității și a relevanței invățămăntului superior, inclusiv prin creșterea capacității instituțiilor de invățămănt superior de a utiliza instrumente adecvate in procesele de fundamentare a deciziilor, pentru creșterea accesului și reducerea abandonului universitar, concomitent cu dezvoltarea părghiilor necesare care să conducă la intensificarea dialogului cu mediul socio-economic și cu mediul academic extern.

Alocarea bugetară POCU pentru apelul non-competitiv este de 6.500.000 euro, din care 5.765.940 euro reprezintă alocarea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate, iar 734.060 euro reprezintă alocarea aferentă regiunii dezvoltate București-Ilfov.

 

[01.10.2018] AM POCU lansează apelul „Tratamentul precoce al persoanelor infectate cu HIV/SIDA”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non competitiv „Tratamentul precoce al persoanelor infectate cu HIV/SIDA”, aferent AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9, cu depunere in MySMIS incepănd cu data de 28 septembrie 2018 ora 16.00.

Prezentul apel de proiecte este de tip non-competitiv cu termen limită de depunere, destinat regiunilor mai puțin dezvoltate si regiunii dezvoltate Bucuresti-Ilfov.

Apelul de proiecte are in vedere creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către tratamentul precoce al HIV/SIDA.

Alocarea bugetară totală din POCU pentru apelul de proiecte este de 70.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională), din care:

suma totală disponibilă dedicată regiunilor mai puțin dezvoltate este de 62.000.000 euro;

suma totală disponibilă dedicată regiunii dezvoltate este de 8.000.000 euro.

sus

[26.09.2018] AM POCU publică in consultare GS CS „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane cu dizabilități”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane cu dizabilități”, in cadrul Axei prioritare 3 POCU, Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vărstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație.

Obiectivul acestui apel de proiecte este finanțarea de măsuri de sprijin pentru angajatori prin acordarea de subvenții la angajarea persoanelor cu dizabilități, compensare lipsă productivitate, adaptarea spațiilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități conform prevederilor legislative in vigoare.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pănă la data de 9 octombrie 2018, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

 

[26.09.2018] Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, supune dezbaterii publice ghidul solicitantului „Reducerea numărului de copii și tineri plasați in instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali

 

    Fonduri europene de 80 milioane euro pentru profesionalizarea asistenților maternali

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, supune dezbaterii publice ghidul solicitantului „Reducerea numărului de copii și tineri plasați in instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”, cu o alocare totală de 80 milioane de euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU).

In cadrul apelului vor fi finanţate activităţi care privesc imbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistemul de asistență socială prin dezvoltarea de instrumente, proceduri, mecanisme noi și includerea acestora in programe de formare profesională. Aceste programe sunt destinate asistenților maternali și personalului specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții in domeniul asistenței sociale a copiilor și tinerilor instituționalizați. In plus, se are in vedere asigurarea necesarului de resurse umane prin identificarea asistenților maternali activi in rețeaua actuală și recrutarea persoanelor interesate să aibă această profesie.

MFE asteaptă propuneri de proiecte de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție in parteneriat cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, pentru a contribui la accelerarea procesului dezinstituționalizării copiilor prin inchiderea centrelor de plasament clasice și prin asigurarea tranziției ingrijirii acestora in comunitate. Vor fi finanțate proiecte implementate in toate regiunile de dezvoltare.

Observaţiile şi sugestiile privind documentele lansate in consultare pot fi trimise pănă la data de 1 octombrie 2018, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

__
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro.

Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de Romănia in domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre Romănia şi Statele Membre UE.

Pănă in prezent, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, din cadrul MFE, a semnat contracte de finanțare in valoare totală de 2,1 miliarde euro.

 

[19.09.2018] AM POCU lansează apelul de proiecte „Imbunatățirea nivelului de cunoștințe, competențe, aptitudini pentru angajați”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul competitiv „Imbunatățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, AP 3/ PI 10.iii/3.12 , cu depunere in MySMIS incepănd cu data de 20.09.2018, ora 16.00 și pănă in data de 20.12.2018, ora 16.00.

Acest apel finanțează măsuri pentru creșterea numărului de angajați ale căror cunoștințe, competențe, aptitudini s-au imbunătățit in domeniile aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI, fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia).

Alocarea bugetară POCU pentru acest apel este de 89.361.701,88 euro (contribuția UE + contribuția națională), din care 2.000.000 euro reprezintă alocare ITI DD.

sus

[18.09.2018] AM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelurile de proiecte „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică listele finale aferente cererilor de finanțare care au fost aprobate in etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelurile de proiecte:

  • POCU/85/5/1 Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținănd minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC (Regiuni mai puțin dezvoltate);

  • POCU/86/5/1 Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținănd minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC (Regiunea București-Ilfov).

 

[18.09.2018] AM POCU lansează apelurile competitive de proiecte „Servicii sociale pentru victimele violenței domestice”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelurile competitive „Servicii sociale pentru victimele violenței domestice” aferente Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, AP 4/ PI 9.ii/ 4.4 , cu depunere in MySMIS incepănd cu data de 19.09.2018, ora 16:00 și pănă in data de 19.12.2018, ora 16:00.

Aceste apeluri finanțează prin mecanismul competitiv sprijinirea dezvoltării, furnizării de servicii și accesului la servicii integrate destinate victimelor violenței domestice.

Alocarea bugetară POCU pentru apelurile competitive este de 3.000.000 euro, din care 2.600.000 euro reprezintă alocarea pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar 400.000 euro reprezintă alocarea pentru regiunea București-Ilfov.

 

[18.09.2018] AM POCU lansează apelul de proiecte „Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, AP 4/ PI 9.ii/ 4.4 , cu depunere in MySMIS incepănd cu data de 19.09.2018, ora 16:00 și pănă in data de 19.11.2018, ora 16:00.

Acest apel finanțează, prin mecanismul non-competitiv, implementarea unui program național de sprijin pentru victimele violenței domestice.

Alocarea bugetară POCU pentru apelul non-competitiv este de 11.000.000 euro.

sus

[18.09.2018] AM POCU lansează apelul "Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I"

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul competitiv "Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I", aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, AP4/PI 9.ii/ 4.9, cu depunere in MySMIS incepănd cu data de 12.10.2018, ora 16.00 și pănă in data de 12.12.2018, ora 16.00.

Acest apel finanțează imbunătățirea competențelor profesioniștilor implicați in derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase colorectale.

Alocarea bugetara POCU pentru acest apel este de 5.000.000 euro.

 

[12.09.2018] Modalitate de utilizare a modulului Comunicare din aplicaţia MySMIS in vederea transmiterii Rapoartelor Tehnice, Cererilor de rambursare/plată/prefinanţare şi a dosarelor de achiziţii

    

    In vederea punerii in aplicare a prevederilor ultimei versiuni a Manualului beneficiarului referitoare la introducerea Rapoartelor Tehnice şi a Cererilor de rambursare/plată/prefinanţare in modulul Comunicare al MySMIS, OIR POSDRU NV face următoarele precizări metodologice:

 

Ziua Z:   Incărcarea de către beneficiar a dosarului aferent raportului tehnic in modulul Comunicare

    Transmiterea unui mail la adresa tehnic@runv.ro  prin care ne instiinţaţi că aţi realizat incărcarea cu precizarea codului SMIS al proiectului şi al numărului versiunii in care aţi incărcat (in aceeaşi zi!)

    Responsabilul OI inregistrează mail-ul Dvs şi il comunică in lucru funcţionarului responsabil cu efectuarea verificărilor, iar acesta solicită clarificări tot prin intermediul modulului comunicare, după caz.

    Incărcarea de către beneficiar a tuturor dosarelor de achiziţie aferente următoarei cereri de rambursare (plată), cel mai tarziu in ziua Z pentru CR ce va fi depusă in ziua Z+12.

    Transmiterea unui mail la adresa achizitii.pocu@runv.ro prin care ne inştiinţaţi că aţi depus dosarele, insoţit de un printscreen (pdf), precizănd totodată codul SMIS al proiectului dar şi denumirea fiecărui dosar de achiziţie in parte. Informaţia ne este necesară pentru a  ne asigura că nu a rămas vreun dosar neincărcat, aferent unor cheltuieli ce urmează a fi solicitate la cererea următoare.

 

Ziua Z+12 Incarcărea de către beneficiar a dosarului Cererii de rambursare in modulul Comunicare

                Transmiterea unui mail la adresa financiar@runv.ro prin care ne instiinţaţi ca aţi realizat incărcarea cu precizarea codului SMIS al proiectului şi al numărului versiunii in care ati incărcat (in aceeaşi zi)

                Responsabilul OI inregistrează mail-ul Dvs si il comunică in lucru funcţionarului responsabil cu efectuarea verificărilor, iar acesta solicită clarificări tot prin intermediul modulului comunicare, după caz.

 

Termenele de incărcare ţin seama de modul de calcul al termenului de 10 zile, fără luarea in considerare a primei şi ultimei zile.

Rapoartele tehnice şi cererile de rambursare vor fi depuse pentru luni calendaristice intregi.

Depunerea Cererii de rambursare fără un raport tehnic in MySMIS conduce la respingerea de către OI a cererii de rambursare.

Depunerea Raportului Tehnic/dosarelor de achiziţie in mai puţin de 10 de zile decăt data depunerii cererii de rambursare/plată conduce la prelungirea corespunzătoare a termenului de verificare.

 

[12.09.2018] POCU: metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile in cazul neindeplinirii țintelor indicatorilor de program in cadrul proiectelor

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, anunță publicarea Metodologiei pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile in cazul neindeplinirii țintelor indicatorilor de program in cadrul proiectelor finanțate prin POCU.

Metodologia este un document care prezintă calculul corecțiilor financiare aplicabile beneficiarilor de proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 in cazul neindeplinirii țintelor aferente indicatorilor de program POCU, asumate prin Cererea de Finanțare, anexată Contractului de Finanțare și avănd in vedere prevederile ghidurilor condiții specifice.

In vederea punerii in aplicare a Metodologiei pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile in cazul neindeplinirii țintelor indicatorilor de program in cadrul proiectelor finanțate prin POCU, beneficiarii se vor adresa ofiţerului de monitorizare din cadrul Organismului Intermediar.

sus

[10.09.2018] AM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte „Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținănd minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC – Regiune mai puțin dezvoltată”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/390/5/1/ „Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținănd minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC – Regiune mai puțin dezvoltată”.

[06.09.2018] AM POCU publică Ghidul practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU

 

    Pentru sprijiniriea beneficiarilor in implementarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Autoritatea de Management pentru POCU publică Ghidul practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU, versiunea septembrie 2018. 

Acest document este un instrument practic de referință pentru colectarea și raportarea indicatorilor de program (comuni UE și specifici POCU) şi are rolul de a sprijini beneficiarii in indeplinirea obligațiilor ce le revin in legătură cu monitorizarea și raportarea indicatorilor de program la nivelul fiecărui proiect.

 

[31.08.2018] AM POCU lansează apelul de proiecte „Sistem multinivelar de calificări pentru invățămăntul superior”, AP 6/ PI 10.ii/ OS 6.8.

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Sistem multinivelar de calificări pentru invățămăntul superior”, AP 6/ PI 10.ii/ OS 6.8, cu depunere in MySMIS incepănd cu data de 12 septembrie 2018, ora 16.00. Acest apel vizează, prin mecanismul non-competitiv, dezvoltarea și implementarea unui sistem de calificare pe mai multe niveluri bazat pe promovarea rutelor flexibile de progres in cariera profesională, cu un accent pe dobăndirea de abilități și competențe relevante pentru piața muncii.

Alocarea bugetară POCU pentru apelul non-competitiv este de 5.250.000 euro, din care 4.657.106 euro reprezintă alocarea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate, iar 592.894 euro reprezintă alocarea aferentă regiunii dezvoltate București-Ilfov.

sus

[31.08.2018] AM POCU lansează apelul de proiecte „Consolidarea rețelei publice de asistență socială comunitară”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.6

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Consolidarea rețelei publice de asistență socială comunitară”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.6, cu depunere in MySMIS incepănd cu data de 18 septembrie 2018, ora 16.00.

Acest apel vizează, prin mecanismul non-competitiv, consolidarea capacității serviciilor publice de asistență socială din comunități marginalizate de a iniția, coordona și de a implementa măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială, prin furnizarea de resurse umane adecvate și formarea profesională a acestora, precum și imbunătățirea nivelului de competențe al personalului care activează in sectorul asistenței sociale la nivel național, contribuind astfel la consolidarea rețelei publice de asistență socială prin furnizarea de servicii adaptate nevoilor populației.

Alocarea bugetară POCU pentru apelul non-competitiv este de 20.000.000 euro, din care 17.741.354,69 euro reprezintă alocarea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate, iar 1.806.916,25 euro reprezintă alocarea aferentă regiunii dezvoltate București-Ilfov.

[31.08.2018] AM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/18/4/1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) in comunitățile marginalizate in care există populație aparținănd minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate (O.S. 4.1)

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală aferentă cererilor de finanțare care au fost aprobate in etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/18/4/1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) in comunitățile marginalizate in care există populație aparținănd minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate (O.S. 4.1)”.

[31.08.2018] AM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/20/4/2 „ Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) in comunitățile marginalizate (O.S. 4.2)”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală aferentă cererilor de finanțare care au fost aprobate in etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/20/4/2 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) in comunitățile marginalizate (O.S. 4.2)”.

sus

[31.08.2018] AM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/89/3/7 „Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană - Diaspora Start Up”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală aferentă cererilor de finanțare care au fost aprobate in etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/89/3/7 „Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană - Diaspora Start Up”.

[31.08.2018] AM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelurile de proiecte POCU/134/5/1 și POCU/137/5/1 „Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținănd minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică listele finale aferente cererilor de finanțare care au fost aprobate in etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelurile de proiecte:

  • POCU/134/5/1 „Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținănd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC”;

  • POCU/137/5/1 „Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținănd minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC”.

[31.08.2018] AM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/138/4/1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) in comunitățile marginalizate in care există populație aparținănd minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate (O.S. 4.1)”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală aferentă cererilor de finanțare care au fost aprobate in etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/138/4/1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) in comunitățile marginalizate in care există populație aparținănd minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate (O.S. 4.1)”.

[31.08.2018] AM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/254/6/20/ „Curriculum Național pentru Invățămăntul Primar și Gimnazial”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală aferentă cererilor de finanțare care au fost aprobate in etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/254/6/20/ „Curriculum Național pentru Invățămăntul Primar și Gimnazial”

 

[31.08.2018] AM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/140/4/2 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) in comunitățile marginalizate (O.S. 4.2)”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală aferentă cererilor de finanțare care au fost aprobate in etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/140/4/2 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) in comunitățile marginalizate (O.S. 4.2)”.

 sus

[31.08.2018] AM POCU: corrigendum la ghidul solicitantului „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) in comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică corrigendum-ul la Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) in comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non romă), prin implementarea de măsuri integrate, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 480/2018.

Corrigendum-ul vizează prelungirea termenului de depunere a proiectelor, precum și alte modificări referitoare la aspecte privind cererile de finanțare depuse in cadrul acestui apel.

 

[23.08.2018] AM POCU lansează apelul de proiecte „Sprijin pentru inființarea de intreprinderi sociale” AP 4/PI 9.v/OS 4.16

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul competitiv „Sprijin pentru inființarea de intreprinderi sociale” AP 4/PI 9.v/OS 4.16, cu depunere in MySMIS incepănd cu data de 27 august 2018, ora 10.00.

Prezentul apel de proiecte are in vedere inființarea de intreprinderi sociale, pentru integrarea pe piaţa forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și in sprijinul combaterii sărăciei, fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).

Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 70.000.000 euro.

[19.07.2018] AM POCU lansează apelul „Bunicii comunității - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vărstnice” AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul „Bunicii comunității - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vărstnice” AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, cu depunere in MySMIS incepănd cu data de 26 iulie 2018, ora 10.00, și pănă in data de 26 octombrie 2018, ora 16.00.

Acest ghid finanțează prin mecanismul competitiv proiecte care vizează sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ accesului la servicii integrate in concordanţă cu nevoile specifice ale persoanelor vărstnice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare in furnizarea serviciilor de bază.

Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 15.000.000 euro, din care 14.400.000,00 euro reprezintă alocarea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate, iar 600.000,00 euro reprezintă alocarea aferentă regiunii dezvoltate București-Ilfov.

[19.07.2018] AM POCU publică in consultare ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte competitiv „Imbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Imbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați”, in cadrul AP 3/ PI 10.iii/ OS 3.12.

Obiectivul acestui apel de proiecte de tip competitiv este finanțarea de proiecte care vizează creșterea numărului de angajați ale căror cunoștințe/ competențe/ aptitudini se vor imbunătăți in domeniile aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI.

Observațiile și sugestiile pot fi trimise pănă la data de 2 august 2018 pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

sus

[13.07.2018] AM POCU publică in consultare GS CS de tip non-competitiv „Sistem multinivelar de calificări pentru invățămantul superior” AP 6/ PI 10.ii/ OS 6.8

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Sistem multinivelar de calificări pentru invățămantul superior”, in cadrul AP 6/ PI 10.ii/ OS 6.8.

Obiectivul acestui apel de proiecte de tip non-competitiv este dezvoltarea și implementarea unui sistem de calificare pe mai multe niveluri bazat pe promovarea rutelor flexibile de progres in cariera profesională, cu accent pe dobandirea de abilități și competente relevante pentru piața muncii.

Observațiile și sugestiile pot fi trimise pană la data de 27 iulie 2018 pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro .

[12.07.2018] AM POCU lansează in consultare publică ghidului solicitantului „Măsuri de educație de <A doua șansă>” AP 6/ PI 10.i/ OS 6.4., 6.6.

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de educație de <A doua șansă>”, in cadrul AP 6/ PI 10.i/ OS 6.4., 6.6.

Obiectivul acestui apel de proiecte de tip competitiv vizează creșterea ratei persoanelor care reintră in sistemul de educație și formare, după părăsirea timpurie a școlii, oferirea de servicii funcționale integrate de tip „a doua șansă”, diversificate și extinse la nivel național pentru copii/tineri care au părăsit prematur școala, precum și dobandirea de competențe imbunătățite ale personalului didactic din invățămantul pre-universitar, in vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

Observațiile și sugestiile pot fi trimise pană la data de 26 iulie 2018 pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

[12.07.2018] AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice ”Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

 

    Autoritatea de Management pentru POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice ”Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3- Locuri de muncă pentru toți, Obiectivele specifice: 3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii varstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație; 3.2: Creșterea ocupării cetățenilor romani aparținand minorității roma; 3.3: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență.

Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectului non-competitiv, modificarea duratei de implementare a proiectului şi clarificarea unor aspecte legate de activitățile sprijinite in cadrul apelului din Ghidul Solicitantului şi de posibilitatea decontării inclusiv a cheltuielilor efectuate anterior semnării contractului de finanțare și inceperii implementării proiectului.

[11.07.2018] AM POCU: lista cererilor de finanțare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte: POCU/390/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte: POCU/390/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținand minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.

Incepand cu data de 11.07.2018, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse in această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, decizia privind finalizarea procesului de evaluare şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS”.

sus

[11.07.2018] AM POCU publică in consultare ghidul solicitantului pentru apelul de tip non-competitiv „Educație de calitate in creșe la nivel național”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Educație de calitate in creșe la nivel național”, in cadrul AP 6/ PI 10.i/ OS 6.2, 6.6.

Obiectivul acestui apel de proiecte de tip non-competitiv vizează creșterea ratei de cuprindere in invățămantul antepreșcolar și preșcolar, in special pentru categoriile dezavantajate de copii, precum și dobandirea de competențe imbunătățite ale personalului didactic din invățămantul preuniversitar, in vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

Observațiile și sugestiile pot fi trimise pană la data de 26 iulie 2018 pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

[11.07.2018] AM POCU publică in consultare ghidul solicitantului pentru apelul de tip competitiv „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță lansarea spre consultare publică a ghidului solicitantului - condiții specifice „Dezvoltarea Serviciilor de Educație Antepreșcolară”, in cadrul AP 6/ PI 10.i/ OS 6.2.
Obiectivul acestui apel de proiecte de tip competitiv este creșterea ratei de cuprindere in invațămantul antepreșcolar și preșcolar, in special pentru categoriile dezavantajate de copii.
Observațiile și sugestiile sunt așteptate pana la data de 25 iulie 2018 pe adresa:
consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

[09.07.2018] AM POCU: lista cererilor de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul POCU/298/3/14/Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate in etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul POCU/298/3/14/Operatiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 - Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate.

sus

[27.06.2018] AM POCU lansează Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „Romania profesională - Intreprinderi competitive”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „Romania profesională - Intreprinderi competitive”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, aprobat prin Ordinul Ministrului 590/25.06.2018 și va deschide apelul de proiecte competitiv, cu depunere in MySMIS incepand cu data de 30.07.2018, ora 10.00 și pană in data de 31.10.2018, ora 16.00, aferent Obiectivului specific 3.8.: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru imbunătățite in vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC /domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Acest apel finanțează prin mecanismul competitiv proiecte dedicate creșterii numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru imbunătățite, in vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 14.378.000 euro, dedicată regiunilor mai puțin dezvoltate, contribuția UE fiind de 85%, iar cofinanțarea națională de 15%.

[05.06.2018] AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/299/3/14/

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/299/3/14/Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6. „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai dezvoltată”.

Incepand cu data de 29.05.2018, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluarii cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucratoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși in documentul "Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+".

[05.06.2018] AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/298/3/14/

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/298/3/14/Operatiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6. „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai puțin dezvoltată”

Incepand cu data de 29.05.2018, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluarii cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucratoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși in documentul "Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+". 

sus

[05.06.2018] AM POCU lansează apelul ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360º) in comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) in comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunarii”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.2, cu depunere in MySMIS incepand cu data de 4.06.2018, ora 10.00 și pană in data de 4.09.2018, ora 16.00.

Acest apel finanțează prin mecanismul competitiv proiecte dedicate exclusiv comunităților marginalizate (non-rome) localizate in orice unitate administrativ-teritorială (comună, oraș, municipiu) din teritoriul ITI Delta Dunarii, contribuind la implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii –SIDDDD.

Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 7.000.000 euro, contribuția UE fiind de 85%, iar cofinanțarea națională de 15%.

[05.06.2018] AM POCU publică in consultare GS CS „Consolidarea reţelei publice de asistenţă socială comunitară” AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.6

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Consolidarea reţelei publice de asistenţă socială comunitară” AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.6.

Obiectivul acestui apel de proiecte este consolidarea reţelei publice de asistenţă socială comunitară prin furnizarea de servicii sociale adaptate nevoilor populaţiei prin asigurarea resurselor umane adecvate, inclusiv prin furnizarea de programe de formare, participare la schimburi de experienţă/de bune practici etc., inclusiv in contextul acţiunilor de cooperare transnaţională.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pană la data de 19 iunie 2018 pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

 

[05.06.2018] AM POCU publică in consultare GS CS „Programul naţional de sprijin pentru diminuarea părăsirii timpurii a școlii - «Bani de liceu»ʺ AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Programul naţional de sprijin pentru diminuarea părăsirii timpurii a școlii - Bani de liceu” AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3.

Obiectivul acestui apel de proiecte este promovarea măsurilor de prevenire a riscului de părăsire timpurie a școlii, prin sprijinirea participării in invățămantul secundar superior.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pană la data de 19 iunie 2018 pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

[25.05.2018] Anunţ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

    

    Incepand cu data de 25.05.2018, intră in vigoare Regulamentul (UE) nr.2016/679 din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (prescurtat GDPR), care reglementează folosirea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice. Pentru detalii accesati: http://www.runv.ro/info_caracter_personal.html

[02.05.2018] AM POCU anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului ”Inovare prin formare” (AP3/PI 10iii/OS 3.12)

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadru Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului ”Inovare prin formare” (AP3/PI 10iii/OS 3.12).
Ghidul Solicitantului este postat pe site-ul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman: http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pană la data de 9 mai 2018 pe adresa
cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.

sus

[24.04.2018] Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte: POCU 298, POCU 299

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte:

POCU 298 Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiuni mai puțin dezvoltate

POCU 299 Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural - Regiune dezvoltată

Incepand cu data de 24.04.2018, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse in această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, scrisoarea de informare şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS”

(link-ul pentru documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS” este acesta:

 http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2018/09.02/Modalitatea_privind_depunerea_unei_contestatii_POCU_3.pdf )

[24.04.2018] AM POCU lansează ghidul solicitantului „Bursa student antreprenor - măsură activă pentru cresterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează Ghidul solicitantului „Bursa student antreprenor - măsură activă pentru cresterea participarii studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, aprobat prin Ordinul Ministrului 226/20.04.2018 și deschide apelul de proiecte competitiv, cu depunere in MySMIS incepand cu data de 25.04.2018, ora 10.00 și pană in data de 25.07.2018, ora 16.00, aferent Obiectivului specific 6.7. - Creșterea participării la invățămantul terțiar universitar și non-universitare organizat in cadrul instituțiilor de invățămant superior acreditate in special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile, Obiectivul specific 6.9. -Imbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din invățămantul terțiar universitar și non-universitar organizat in cadrul instituțiilor de invățămant superior acreditate in ceea ce privește conținutul educațional inovator şi resursele de invățare moderne şi flexibile, Obiectivul specific 6.10.-Diversificarea ofertelor educaționale in invățămantul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat in cadrul instituțiilor de invățămant superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.
Acest apel finanțează proiecte prin mecanismul competitiv dedicate creșterii accesului și echității in invățămantul superior din Romania, prin asigurarea de sprjin financiar studenților din categorii vulnerabile și prin creșterea atractivității ofertelor educaționale, in special in ceea ce privește antreprenoriatul.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 71.091.764 euro, dedicată regiunilor mai puțin dezvoltate, contribuția UE fiind de 85%, iar cofinanțarea națională de 15%.

[24.04.2018] AM POCU lansează ghidul solicitantului „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează Ghidul solicitantului - condiții specifice „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, aprobat prin Ordinul Ministrului 227/20.04.2018 și deschide apelul de proiecte competitiv, cu depunere in MySMIS incepand cu data de 25.04.2018, ora 10.00 și pană in data de 25.07.2018, ora 16.00, aferent Obiectivului specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de invățămant terțiar universitar și non universitar care iși găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de invățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Acest apel finanțează activități destinate imbunătățirii tranziției de la educație la viața activă a participanților din invățămantul terțiar universitar (ISCED 8), inclusiv a cercetătorilor post-doctorat.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 84.705.882 euro, dedicate regiunilor mai puțin dezvoltate, contribuția UE fiind de 85%,iar cofinanțarea națională de 15%.

sus

[24.04.2018] AM POCU lansează ghidul solicitantului „SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI” – Etapa a III-a mecanismului DLRC

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI” – Etapa a III-a mecanismului DLRC, aprobat prin Ordinul Ministrului 225/20.04.2018 și deschide apelul de proiecte competitiv restrans, cu depunere in MySMIS incepand cu data de 24.04.2018, ora 10.00 și pană in data de 24.05.2018, ora 16.00, aferent Obiectivului Specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținand minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.
Acest apel reglementează condițiile de finanțare a cheltuielilor de animare și funcționare a Grupurilor de Acțiune Locală ale căror Strategii de Dezvoltare Locală au fost selectate pentru finanțare in cadrul etapei II a mecanismului DLRC.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv restrans este de 14.329.460,75 euro, contribuția UE și cofinanțarea națională.

[04.04.2018] AM POCU relansează apelul non-competitiv „Măsuri pentru tinerii NEET II- Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă” AP 2/ PI 8.ii/ OS 2.1

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ghidul solicitantului, condiții specifice „Măsuri pentru tinerii NEET II - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă” finanțat din Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 8.ii, Obiectivul specific 2.1 „Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu varsta intre 16 - 24 ani, inregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența in regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)”, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 4414/30.03.2018 și relansează apelul de proiecte de tip non-competitiv, cu depunere in MySMIS incepand cu data de 05 aprilie 2018 ora 10:00 și pană la 31 iulie 2018, ora 16:00.
Rezultatul așteptat prin sprijinul financiar acordat in cadrul prezentului apel de proiecte este ocuparea crescută a tinerilor NEETs cu varsta intre 16 - 24 ani, inregistrați la SPO, cu rezidența in regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).
Prezentul apel de proiecte are ca aplicant eligibil Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa, și finanțează următoarele tipuri de acțiuni:

Stimularea mobilității forței de muncă (acordarea primelor de activare, a primelor de mobilitate (instalare sau incadrare),

Subvenționarea locurilor de muncă (acordarea subvențiilor angajatorilor care angajează tineri NEETs din grupul țintă),

    Monitorizarea obligațiilor asumate de angajator și/sau tinerii NEET din grupul țintă, ca urmare a intervenției și sprijinului primit in cadrul proiectului strategic non-competitiv.

[26.03.2018] MFE a actualizat Manual de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020

Pentru a veni in intampinarea beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri europene, Serviciul Comunicare Instrumente Structurale și Helpdesk din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a actualizat Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 (MIV).

 

    In noua versiune, informațiile cu privire la măsurile obligatorii de comunicare au fost structurate intr-o secțiune individuală și au fost introduse capitole noi cu privire la caracteristicile materialelor de comunicare sprecifice proiectelor etapizate (fazate), responsabilitățile beneficiarilor și cele ale Autorităților de Management/ Organismelor Intermediare și MFE.

MIV actualizat și formatele de materiale de informare și obiecte promoționale pot fi descărcate accesand link-ul http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare.

sus

[21.03.2018] AM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul POCU/227/3/8 „Romania profesională – Resurse umane competitive“

 

    AM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate in etapa tehnică şi financiară, precum și lista de rezervă, ca urmare a soluționării contestațiilor, pentru apelul de proiecte POCU/227/3/8 „Romania profesională – Resurse umane competitive “.

Bugetul pentru acest apel a fost suplimentat pentru a putea finanța și proiectele care – in urma soluționării contestațiilor - au obținut un punctaj mai mare sau egal cu punctajul celor care s-au incadrat inițial in alocarea financiară (91,5 puncte).

In data de 21.03.2018, solicitanții care au contestat evaluarea tehnică și financiară vor primi, prin sistemul informatic MySMIS2014+, Notificarea cu privire la rezultatul soluționării contestației.

De asemenea, in perioada imediat următoare, Organismele Intermediare POCU vor demara procesul de contractare pentru cererile de finanțare aprobate in cadrul acestui apel. 

[20.03.2018] Spre consultare, Ghidul POCU “Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică, in consultare, Ghidul Solicitantului Condiții specifice “Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.12, 4.13 & 4.14 aferent Obiectivelor specifice O.S 4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați in instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității; O.S 4.13 Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu varsta de pană la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă; O.S 4.14 Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității.

Acest apel reglementează condițiile de finanțare pentru acţiunile sprijinite de POCU privind prevenirea separării copilului de familie, iar pe de altă parte, pe dezinstituţionalizarea copiilor/tinerilor aflaţi in ingrijire in centrele de plasament clasice, care nu pot oferi acestora un mediu de ingrijire cat mai apropiat de cel familial.

Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentului mai sus menţionat la adresa de e-mail: serviciisociale@fonduri-ue.ro, pană la data de 30.03.2018. 

[20.03.2018] Corrigendum-ul ”Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

 

    Autoritatea de Management pentru POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 & 3.3. Corrigendum-ul vizează clarificarea unor aspecte legate de acțiunile sprijinite in cadrul apelului, respectiv subvenționarea locurilor de muncă și stimularea mobilității forței de muncă, precum și incadrarea cheltuielilor.

Corrigendumul poate fi consultat aici.

[07.03.2018] POCU: Proiecte aprobate aferente apelurilor 257/4/9 „Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa I" și 259/4/9 „Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de san - etapa I"

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică listele finale ale cererilor de finanţare care au fost aprobate, in etapa tehnică şi financiară, pentru apelurile de proiecte: 257/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, cu titlul "Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa I" și 259/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, cu titlul "Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de san - etapa I".

sus

[07.03.2018] AM POCU anunță transmiterea, in sistemul MySMIS, a notificarilor privind rezultatul evaluării tehnice și financiare pentru proiectele admise in evaluarea tehnică și financiară, urmare a soluționării contestațiilor - apelul POCU/90/6.13/6.14

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 anunță transmiterea, in sistemul MySMIS, a notificărilor privind rezultatul evaluării tehnice și financiare pentru proiectele admise in evaluarea tehnică și financiară, urmare a soluționării contestațiilor in cadrul Comitetului de Soluționare a Contestațiilor - etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității pentru apelul POCU/90/6.13/6.14.

Lista finală a solicitanților selectați spre finanțare in cadrul apelului POCU/90/6.13/6.14 va fi publicată după soluționarea contestațiilor depuse in cadrul Comitetului de Soluționare a Contestațiilor - etapa de verificare tehnică și financiară.

[07.03.2018]AM POCU va prelungi, printr-un corrigendum, perioada de depunere a proiectelor cu privire la optimizarea oferelor de studii din invățămantul superior pană la data de 27 aprilie

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 anunță potențialii beneficiari că va prelungi, pană la data de 27 aprilie, apelul nr. 320 „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din invățămantul superior in sprijinul angajabilității”. Prelungirea se va face printr-un corrigendum la Ghidul Solicitantului (care va fi emis, cel tarziu, in data de 12 martie), potențialii beneficiari fiind rugați să nu transmită deocamdată proiecte prin sistemul informatic MySMIS.

Modificările survenite prin corrigendum vin in sprijinul beneficiarilor, fiind solicitate de aceștia după finalizarea procesului de consultare publică și lansarea apelului de proiecte. Integrarea acestor observații in Ghid se face in contextul in care, pană la acest moment, nu a fost inregistrat niciun proiect.

In cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea mecanismului competitiv și lansat in contextul Axei Prioritare 6/ PI 10.ii / OS 6.7, 6.9, 6.10 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 144.295.248 euro (contribuția UE și contribuția națională) pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia).

Tipurile de activități eligibile pentru finanțare in cadrul acestui apel de proiecte vizează, in principal, dezvoltarea și realizarea de proiecte pilot cu privire la furnizarea de cursuri aplicate adresate studenților din ciclul de studii de licență/cursanților, cu scopul creșterii angajabilității absolvenților. Prin cooperarea cu mediul de afaceri, sectorul public și societatea civilă in elaborarea ofertei de studii, universitățile vor avea contribuții relevante la optimizarea structurii economice, sociale și culturale a localităților și regiunilor in care se află și vor stimula inovația in variate alternative.

Apelul de proiecte de tip competitiv, cu termen limită de depunere, aprobat prin Ordinul Ministrului Delegat pentru Fonduri Europene nr.7341/29.12.2017, se bazează pe prevederile Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din invățămantul superior in sprijinul angajabilității” aferent Obiectivelor Specifice: 6.7 „Creșterea participării la invăţămantul terțiar universitar și nonuniversitar organizat in cadrul instituțiilor de invăţămant superior acreditate, in special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile”, 6.9 „Imbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din invățămantul terțiar universitar și nonuniversitar organizat in cadrul instituțiilor de invăţămant superior acreditate, in ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de invăţare moderne şi flexibile” și 6.10 „Diversificarea ofertelor educaționale in invățămantul terțiar universitar și nonuniversitar tehnic organizat in cadrul instituțiilor de invăţămant superior acreditate, corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.

[28.02.2018] Corrigendum „Scheme naționale-programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural”

    Autoritatea de Management POCU publică un corrigendum privitor la Ghidul solicitantului „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6.


Corrigendumul poate fi consultat
aici.

sus

[28.02.2018] DGPECU emite Decizia nr 14453 din 27 02 2018 cu privire la decontarea, in cadrul proiectelor finanţate din POCU, a cheltuielilor indirecte ca rată forfetară in procent de maximum 15% din cheltuielile directe eligibile cu personalul.

- Decizia nr 14453 din 27 02 2018 (pdf)

[19.02.2018] Rezultatul final al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane

 

    Ministerul Fondurilor Europene comunică rezultatul final al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) propuse spre finanțare in cadrul mecanismului DLRC, in conformitate cu art. 32-35 ale Regulamentului UE nr. 1303/2013.

Reamintim faptul că in data de 28 decembrie 2017 MDRAPFE a publicat Rezultatul preliminar al procesului de evaluare și selecție a SDL (anterior depunerii contestațiilor).

Ca urmare a soluționării contestațiilor, precum și a aprobării Strategiilor selectate pentru finanțare la nivelul Comitetului Comun de Selecție, a fost stabilită Lista finală a SDL selectate pentru finanțare, după cum urmează:

Pentru regiunile mai puțin dezvoltate, 35 SDL au fost selectate pentru finanțare, 10 SDL fiind considerate definitiv respinse;

Pentru regiunile mai dezvoltate (regiunea BI), 2 SDL au fost selectate pentru finanțare, iar 2 SDL au fost respinse.

Această situație reprezintă rezultatul final al procesului de evaluare și selecție, urmand ca strategiile selectate pentru finanțare să fie implementate sub coordonarea GAL-urilor, in acord cu prevederile Orientărilor pentru GAL privind implementarea SDL (etapa a III-a a mecanismului DLRC) și cu instrucțiunile/ghidurile celor două Autorități de Management finanțatoare (AMPOR și AMPOCU).

Toate cele 49 de GAL-uri participante la evaluare vor fi notificate in scris (prin e-mail) in perioada imediat următoare, cu privire la rezultatul final al procesului de evaluare, al punctajului obținut sau al motivelor de respingere a SDL, după caz.

[07.02.2018] AM POCU publică, in consultare, Ghidul Solicitantului „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 de locuitori

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică, in consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI” aferent Obiectivului Specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținand minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.

Acest apel reglementează condițiile de finanțare a cheltuielilor de animare și funcționare a Grupurilor de Acțiune Locală ale căror Strategii de Dezvoltare Locală au fost selectate pentru finanțare in cadrul apelului pentru depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală (Etapa a II-a mecanismului DLRC).

Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentului mai sus menţionat la adresa de e-mail: ssdl@fonduri-ue.ro  pană la data de 16.02.2018.

 sus

[01.02.2018] Ghid POCU in consultare: „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării” (OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6)

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică, in consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării”aferent Obiectivelor Specifice:

• Obiectivul Specific 3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii varstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație

• Obiectivul Specific 3.2: Creșterea ocupării cetățenilor romani aparținand minorităţii roma

• Obiectivul Specific 3.3: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

• Obiectivul Specific 3.4: Imbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobandite in sistem nonformal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii varstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație

• Obiectivul Specific 3.5: Imbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobandite in sistem nonformal și informal al cetățenilor romani aparținand minorităţii romă

• Obiectivul specific 3.6: Imbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobandite in sistem nonformal și informal al persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte dedicat teritoriului ITI Delta Dunării sunt cele care vizează ocupare crescută a șomerilor și a persoanelor inactive (cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii varstnici: 55-64 ani, persoanele cu nivel redus de educație), a persoanelor de etnie roma și a persoanelor din mediul rural (in special persoanele din agricultura de subzistență și semi-subzistență).

Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentelor mai sus menţionate la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro pană la data de 12.02.2018.

 

[01.02.2018]Ghid POCU in consultare: „Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360) in comunitățile marginalizate” (OS 4.2)

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerulul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene publică, in consultare, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.2 „Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360) in comunitățile marginalizate”, dedicat teritoriului ITI Delta Dunării.

Finanțarea proiectelor in cadrul OS 4.2 „Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360) in comunitățile marginalizate”, dedicat teritoriului ITI Delta Dunării, vizează comunitățile marginalizate din acest areal, avand la bază o abordare integrată fundamentată pe nevoile specifice locale prin acțiuni privind integrarea persoanelor pe piața muncii, prin incurajarea participării la stagii și scheme de ucenicie/cursuri de formare profesională, sprijin pentru continuarea educației cu obținerea unor calificări și competențe relevante pentru piața muncii cu efecte concrete in integrarea profesională, precum și prin incurajarea și cultivarea spiritului antreprenorial.

Vă rugăm să transmiteți observatiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentelor mai sus menţionate la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro pană la data de 12.02.2018.

    

[23.01.2018] AM POCU: lista finală a cererilor de finanţare aprobate, in etapa tehnică şi financiară, pentru apelul POCU/82/3/7 „Romania Start Up Plus”

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista finală a cererilor de finanţare care au fost aprobate, in etapa tehnică şi financiară, pentru apelul de proiecte POCU/82/3/7 „Creşterea ocupării prin susţinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – Romania Start Up Plus”.

    sus

Anunţuri 2017      Anunţuri 2016      Anunţuri 2015      Anunţuri 2014