Anunţurile anului 2017

[15.12.2017] AM POCU lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specife „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare - pentru șomeri și persoane inactive“

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare - pentru șomeri și persoane inactive“ aferent Obiectivelor Specifice:

 • Obiectivul specific 3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii varstnici, 55-64 ani, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație

 • Obiectivul specific 3.2: Creșterea ocupării cetățenilor romani aparținand minorităţii romă

 • Obiectivul specific 3.3: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

 • Obiectivul specific 3.4: Imbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobandite in sistem nonformal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii varstnici, 55-64 ani, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație

 • Obiectivul specific 3.5: Imbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobandite in sistem nonformal și informal al cetățenilor romani aparținand minorităţii romă

 • Obiectivul specific 3.6: Imbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobandite in sistem nonformal și informal al persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență.

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează ocupare crescută a șomerilor și a persoanelor inactive (cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii varstnici, 55-64 ani, persoanele cu nivel redus de educație), a persoanelor de etnie romă și a persoanelor din mediul rural (in special persoanele din agricultura de subzistență și semi-subzistență);

Apelul de proiecte este competitiv cu depunere continuă, proiectele urmand a fi depuse in perioada 04.01.2018 - 28.02.2018.

Apelul de proiecte se adresează:

Furnizorilor acreditaţi de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă - acreditați in conformitate cu prevederile Hotărarii Guvernului nr.277/21.03.2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

Furnizorilor autorizati de formare profesională - autorizați in conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adulţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Centrelor autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decat cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decat cele formale, cu modificările şi completările ulterioare;

Asociațiilor și fundațiilor - persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Organizațiilor sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) - persoane juridice de drept privat, constituite in conformitate cu Legea dialogului social nr. 62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Organizațiilor patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite in conformitate cu
Legea dialogului social nr. 62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Intreprinderilor sociale de inserție - persoane juridice atestate conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare;

Organizațiilor de tineret - persoane juridice de drept privat și fără scop patrimonial, definite conform art.11 alin.1 din Legea tinerilor nr. 350/2006, constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Angajatorilor - persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr. 31/16.11.1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Camerelor de Comerţ şi Industrie - persoane juridice de utilitate publică, organizații autonome,
neguvernamentale, fără scop patrimonial, organizate in temeiul dispoziţiilor din Legea camerelor de comerţ din Romania nr. 335/06.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Ghidul Solicitantului Conditii Specifice şi documentele anexe pot fi consultate aici.

   

[15.12.2017] AM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul POCU/91/4/8 „Imbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din domeniul medical“

 

    AM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare care au fost aprobate in etapa tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/91/4/8 „Imbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din domeniul medical“.

 

[15.12.2017] AM POCU publică Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Servicii sociale pentru persoanele fără adăpost” AP 4/PI 9.ii/OS 4.4

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică, in consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Servicii sociale pentru persoanele fără adăpost” aferent Obiectivului Specific 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinand grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice.

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează dezvoltăriea/furnizărea/accesul la servicii integrate (ex. cazare temporară, servicii psiho-socio-medicale, continuarea/reintegrarea in sistemul de educație, furnizarea de măsuri active de ocupare, consiliere, formare, reinserție/acompaniere socio-profesională, in vederea inserției/reinserției socio-profesionale, măsuri de acompaniament etc.) destinate persoanelor fără adăpost, in concordanţă cu nevoile specifice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare in furnizarea serviciilor de bază.

Apelul este destinat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru), regiunea București-Ilfov fiind exceptată de la finantare prin prezentul apel.

Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentelor mai sus menţionate la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro pană la data de 10.01.2018.

   

[28.11.2017] AM POCU publică Ordinul comun MDRAPFE- ANAP privind modul de efectuare a achiziţiilor in cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate in parteneriat

sus

[24.11.2017] Calendar orientativ lansări

 

    Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman publică Planul multianual de lansări pentru cereri de propuneri de proiecte in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Documentul include și un calendar orientativ al liniilor de finanțare pentru următorii doi ani.

    Planificarea lansărilor cererilor de propuneri de proiecte este un element esențial pentru asigurarea premiselor implementării performante a unui program operațional. Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a stabilit un set minim de principii care să stea la baza planificării intervențiilor sprijinite prin Programul Operațional Capital Uman pentru intreaga perioadă de programare.

    Perspectiva din care sunt definite principiile de alocare urmărește atingerea obiectivelor şi a țintelor programului la dimensiunea şi la termenele planificate, corelarea cu strategiile naționale relevante, precum și abordarea integrată pentru asigurarea complementarității și a valorificării sinergiilor intre intervențiile care vor fi finanțate din diferitele fonduri ESI.

Calendar lansări POCU 2017-2018 - actualizare 23 noiembrie 2017

 

[24.11.2017] AM POCU: solicitări de clarificare pentru apelul de proiecte POCU/227/3/8 „Romania profesională - Resurse umane competitive”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, incepand cu data de 24 noiembrie 2017 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse in cadrul apelului de proiecte POCU/227/3/8 „Romania profesională - Resurse umane competitive”, AP 3/PI 8.v/OS 3.8.

    Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, in termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

    In conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului - Condiții Specifice, comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cand evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară.

[24.11.2017] 4 decembrie 2017, termenul limită pentru depunerea Strategiilor de Dezvoltare Locală - DLRC

 

    Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) reamintește Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) că termenul limită pentru depunerea Strategiilor de Dezvoltare Locală DLRC (SDL) in cadrul sesiunii deschise in data de 1 septembrie 2017, conform Ghidului specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală, este 4 decembrie 2017, ora 16:00.

 

    Strategiile depuse după această dată nu vor putea fi luate in considerare in procesul de evaluare.

Menționăm că pachetul de depunere a SDL trebuie să cuprindă:

 • Scrisoarea de inaintare a SDL (2 exemplare), semnată de reprezentantul legal al GAL, avand ca anexă un OPIS al SDL (cuprins și paginație), precum și al anexelor depuse (cu paginație);

In cazul in care Strategia nu este depusă de reprezentantul legal al GAL, Scrisoarea de inaintare va include și nominalizarea persoanei imputernicite pentru depunerea SDL.

 

 • Copia actului de identitate al persoanei care depune SDL;

 • Un exemplar al SDL, cu anexe, pe suport hartie;

 • Trei exemplare in format electronic (3 CD) ale SDL, cu anexe (scanate in format pdf.);

Subliniem faptul că bugetul SDL trebuie prezentat in Euro, conform Capitolului 8 - Planul Financiar și Anexei 23 din Modelul cadru SDL. De asemenea, conform Specificațiilor tehnice din Modelul cadru SDL, planul financiar va fi elaborat in format XLSX. (Excel).

    Un exemplar al Scrisorii de inaintare a SDL va fi inapoiat deponentului, cu număr de inregistrare din partea MDRAPFE - Direcția Generală Programare, SMIS, Coordonare Sistem și Evaluare Programe Europene.

In cazul in care se constată că pachetul de depunere a SDL este incomplet sau CD-urile nu sunt funcționale, se va consemna acest lucru intr-o Fișă de primire a SDL, care va fi semnată de reprezentantul GAL pentru luare la cunoștință. In acest caz, Strategia poate fi completată pană la inchiderea sesiunii (nu mai tarziu de 4 decembrie 2017, ora 16.00).

Pentru operativitatea evaluării SDL și a schimbului de informații, la depunerea SDL reprezentantul GAL va furniza date de contact din partea GAL (e-mail, telefon/fax), date la care să poată fi transmise eventualele solicitări de clarificare.

 

[10.11.2017] AM POCU lansează apelul „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” (OS 3.1, 3.2, 3.3)

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 & 3.3 și apelul de proiecte de tip noncompetitiv, cu termen limită de depunere, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6748/10.11.2017.

Tipurile de activități care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte sunt, in principal, cele care vizează subvenționarea locurilor de muncă (acordarea subvențiilor angajatorilor care angajează persoane din grupul țintă, precum și stimularea mobilității forței de muncă - acordarea primelor de activare, a primelor de mobilitate, instalare sau incadrare in regiunea mai dezvoltată, București-Ilfov, cat și in regiunile mai puțin dezvoltate.

    In cadrul prezentului Ghid al Solicitantului Condiții Specifice, grupul țintă cuprinde șomeri și persoane inactive (cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii varstnici, 55-64 ani), persoanele cu nivel redus de educație, persoane de etnie roma și persoane din mediul rural (in special persoanele din agricultura de subzistență și semi-subzistență).

    In cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea mecanismului noncompetitiv și lansat in contextul Axei Prioritare 3/PI 8.i/OS 3.1, 3.2 & 3.3 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 91,984,619.80 milioane de euro (contribuția UE şi contribuția națională).

Sistemul informatic MySMIS 2014+ se va deschide in data de 10.11.2017, ora 10.00, şi se va inchide in data de 31.07.2018, ora 16.00.

sus

[10.11.2017] Apel de proiecte POCU: Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural (OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6)

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6” și apelul de proiecte de tip noncompetitiv, cu termen limită de depunere, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6747/10.11.2017

    Tipurile de activități care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte sunt in principal cele care vizează participarea la programe de ucenicie și/sau la programe de stagii prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor (așa cum sunt ei prevăzuți in Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare și/sau in Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de invăţămant superior, cu modificările și completările ulterioare) (inclusiv pentru formarea coordonatorilor de ucenicie și a mentorilor), destinate atat in regiunea mai dezvoltată, București-Ilfov, cat și in regiunile mai puțin dezvoltate.

    In cadrul prezentului Ghid al Solicitantului Condiţii Specifice, grupul țintă cuprinde șomeri și persoane inactive (cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii varstnici (55-64 ani), persoanele cu nivel redus de educație, persoane de etnie roma și persoane din mediul rural (in special persoanele din agricultura de subzistență și semi-subzistență).

Apelul de proiecte este implementat prin aplicarea mecanismului noncompetitiv și lansat in contextul Axei Prioritare 3/PI 8.i/OS 3.1,3.2, 3.3, 3.4, 3.5 &3.6 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și dispune de un buget alocat este de 206,965,394.55 milioane de euro (contribuția UE şi contribuția națională).

Sistemul informatic MySMIS 2014+ se va deschide in data de 10.11.2017, ora 10.00, şi se va inchide in data de 31.07.2018, ora 16.00.

[10.11.2017] AM POCU lansează apelul „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii I” (OS 1.1 & 1.2)

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii I”, AP 1/ PI 8.ii/ OS 1.1 &1.2” și apelul de proiecte de tip noncompetitiv, cu termen limită de depunere, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6751/10.11.2017.

Tipurile de activități care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte sunt, in principal, cele care vizează participarea la programe de ucenicie și/sau la programe de stagii prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor (așa cum sunt ei prevăzuți in Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare și/sau in Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de invăţămant superior, cu modificările și completările ulterioare), inclusiv pentru formarea coordonatorilor de ucenicie și a mentorilor.

In cadrul prezentului Ghid al Solicitantului Condiţii Specifice, grupul țintă cuprinde tineri NEETs cu varsta intre 16-24 ani, cu domiciliul sau reședința in regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia, inregistrați și profilați de către SPO, cu accent pe tinerii NEETs din mediul rural și pe cei aparținand minorității rome.

In cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea mecanismului noncompetitiv și lansat in contextul Axei Prioritare 1/PI 8.ii/OS 1.1&1.2 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 103.812.079,50 milioane de euro (contribuția UE şi contribuția națională) și vizează regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia)

Sistemul informatic MySMIS 2014+ se va deschide in data de 10.11.2017, ora 10.00, şi se va inchide in data de 28.12.2017, ora 16.00.

[10.11.2017]AM POCU publică lista cererilor de finanțare respinse pentru apelul de proiecte POCU/227/3/8 „Romania profesională - Resurse umane competitive”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte „Romania profesională - Resurse umane competitive” AP 3/ PI 8.v/ OS 3.8.

Incepand cu data de 10 noiembrie 2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse in această etapă vor primi scrisoarea de informare, insoțită de grilele de evaluare, prin sistemul electronic MySmis 2014+.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySmis 2014+”.

[07.11.2017]AM POCU: lista intermediară a proiectelor admise după soluționarea contestațiilor, in etapa CAE, respectiv aprobate/respinse in ETF pentru apelul POCU/82/3/7 „Romania Start Up Plus”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare admise de către comitetul de soluționare contestații etapa CAE și aprobate in etapa de verificare tehnico-financiară şi lista intermediară a cererilor de finanţare admise de către comitetul de soluționare contestații etapa CAE și respinse in etapa de verificare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/82/3/7 „Creşterea ocupării prin susţinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – Romania Start Up Plus”.

In baza prevederilor art. 12 alin. (1) din OUG 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, AM POCU a luat decizia ca toate proiectele declarate admise in urma finalizării procesului de evaluare să fie contractate.

Incepand cu data de 07.11.2017 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySmis 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Eventualele contestații se vor depune de solicitant in MySmis 2014+ in termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySmis 2014+”.

[27.10.2017] DGPOCU publică instrucţiunea nr 67016 din 27.10.2017 privind  partenerii transnaţionali

 

  - Instrucţiunea nr.67016/27.10.2017 [pdf]

[27.10.2017] OI publică Ghidul Solicitantului „Măsuri integrate pentru creşterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe antreprenoriale”

 

    Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educatiei Nationale publică, in consultare, Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Măsuri integrate pentru creşterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe antreprenoriale”, Axa Prioritară 6 - Educație și competențe, Obiectivele specifice 6.7. „Creșterea participării la invăţămantul terțiar universitar și nonuniversitar, organizat in cadrul instituțiilor de invăţămant superior acreditate, in special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile”, 6.9. „Imbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din invățămantul terțiar universitar și nonuniversitar, organizat in cadrul instituțiilor de invăţămant superior acreditate, in ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de invăţare moderne şi flexibile” şi 6.10. „Diversificarea ofertelor educaționale in invățămantul terțiar universitar și nonuniversitar ethnic, organizat in cadrul instituțiilor de invăţămant superior acreditate, corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC şi SNCDI”.

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte sunt, in principal, cele care vizează creșterea accesului și echității in invățămantul superior din Romania, in vederea diminuării ratei de abandon in randul studenților, prin asigurarea de sprijin financiar studenților din categorii vulnerabile si prin creșterea atractivității ofertelor educaționale, in special in ceea ce privește antreprenoriatul, corelat cu imbunătățirea competenţelor cadrelor didactice și experților din universități de a proiecta și oferi programe de studii atractive astfel concepute incat să stimuleze dezvoltarea competențelor socio-emoționale, inclusiv prin furnizarea de consiliere psihologica si profesională studenților in vederea finalizării studiilor universitare.

Vă rugăm să transmiteți observatiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentelor mai sus menţionate la adresa de e-mail: educatie@fonduri-ue.ro pană la data 13.11.2017.

sus

[27.10.2017] OI publică Ghidul Solicitantului pentru apelul „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din invățămantul superior in scopul angajabilității”

 

    Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educatiei Nationale publică, in consultare, Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din invățămantul superior in scopul angajabilității”, Axa Prioritară 6 - Educație și competențe, Obiectivele Specifice 6.9. „Imbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din invățămantul terțiar universitar și nonuniversitar, organizat in cadrul instituțiilor de invăţămant superior acreditate, in ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de invăţare moderne şi flexibile” şi 6.10. „Diversificarea ofertelor educaționale in invățămantul terțiar universitar și nonuniversitar ethnic, organizat in cadrul instituțiilor de invăţămant superior acreditate, corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI”.

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte sunt, in principal, cele care vizează dezvoltarea și pilotarea furnizării de cursuri cu componentă aplicativă adresate studenților din ciclul de studii de licență/cursanților, cu scopul creșterii angajabilității absolvenților. Prin cooperarea cu mediul de afaceri, sectorul public și societatea civilă in elaborarea ofertei de studii, universitățile vor avea contribuții relevante la optimizarea structurii economice, sociale și culturale a localităților și regiunilor in care se află și vor stimula inovația in variate alternative.

Vă rugăm să transmiteți observatiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentelor mai sus menţionate la adresa de e-mail: educatie@fonduri-ue.ro pană la data 13.11.2017.

[27.10.2017] OI publică Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat

 

    Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educației Naționale publică, in consultare, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”, Axa Prioritară 6 - Educație și competențe, Obiectivul Specific 6.13 „Creșterea numărului absolvenților de invățămant terțiar universitar și nonuniversitar care iși găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de invățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC, şi domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI”.

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte sunt, in principal, cele care vizează dezvoltarea și furnizarea de programe de invățare cu componentă aplicativă și de formare a competențelor transversale și antreprenoriale in sprijinul cercetării și inovării, in special in sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC, şi din domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI, adresate studenților din programe de studii doctorale și a cercetătorilor post-doctorat[1].
Sunt incurajate abordări interdisciplinare in cadrul cursurilor dezvoltate care pot fi realizate in parteneriat la nivelul instituțiilor de invățămant superior implicate intr-un proiect.

Vă rugăm să transmiteți observatiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentelor mai sus menţionate la adresa de e-mail: educatie@fonduri-ue.ro pană la data 13.11.2017.

[1] Conform prevederilor OM MEN nr. 5376/19.10.2017.

[18.10.2017] MDRAPFE publică, in consultare, ”Orientări pentru GAL privind etapa a III-a a mecanismului DLRC”

 

    Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene publică, in consultare, documentul orientativ pentru „Grupurile de Acțiune Locală (GAL) privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane, in cadrul etapei a III-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)”.

Documentul cuprinde indrumări utile pentru GAL-urile urbane, astfel incat să indeplinească cu succes atribuțiile ce le revin in cadrul procesului de implementare a Strategiilor de Dezvoltare Locală DLRC, in conformitate cu prevederile art. 34 al Regulamentului (EU) nr. 1303/2013.

Documentul punctează principalele etape ale mecanismului DLRC după aprobarea spre finanțare a Strategiilor de Dezvoltare Locală, pană la depunerea proiectelor in sistemul informatic MySMIS 2014+, in vederea aprobării acestora de către Autoritatea de Management responsabilă.

Totodată, sunt subliniate elementele obligatorii pe care GAL-urile trebuie să le respecte in procesul de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte, in conformitate cu specificul celor două Programe Operaționale finanțatoare (Programul Operațional Capital Uman și Programul Operațional Regional), și anume:

- conținutul procedurii de evaluare și selecție;

- elementele obligatorii ale apelurilor de propuneri de proiecte;

- conținutul minim obligatoriu al fișelor de propuneri de proiecte;

- criteriile minime de eligibilitate.

GAL-urile ale căror strategii vor fi admise la finanțare de către Comitetul Comun de Selecție vor respecta prevederile prezentelor Orientări pe tot parcursul procesului de implementare a SDL.

Vă rugăm să transmiteți observațiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentului pană la data de 03.11.2017 la adresa de e-mail: contact.programare@fonduri-ue.ro.

sus

[16.10.2017] AM POCU lansează Ghidul Solicitantului pentru apelul “Măsuri pentru tinerii NEET I - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Măsuri pentru tinerii NEET I - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă” şi apelul de proiecte de tip noncompetitiv, cu termen limită de depunere, aferent acestui Ghid.

Tipurile de activități care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte sunt, in principal, cele care vizează subvenționarea locurilor de muncă (acordarea subvențiilor angajatorilor care angajează persoane din grupul țintă), precum şi stimularea mobilității forței de muncă (acordarea primelor de activare, a primelor de mobilitate, instalare sau incadrare).

In cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea mecanismului noncompetitiv și lansat in contextul Axei Prioritare 1/PI 8.ii/OS 1.1. din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 46 milioane de euro (contribuția UE şi contribuția națională).

Sistemul informatic MySMIS 2014+ se va deschide in data de 16.10.2017, ora 10.00, şi se va inchide in data de 29.11.2017, ora 16.00.

[16.10.2017] AM POCU lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice “Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii II“

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice “Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii II“ și apelul de proiecte de tip noncompetitiv, cu termen limită de depunere, aferent acestui ghid.

Tipurile de activități care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte sunt in principal cele care vizează participarea la programe de ucenicie și/sau la programe de stagii prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor (așa cum sunt ei prevăzuți in Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare și/sau in Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de invăţămant superior, cu modificările și completările ulterioare) (inclusiv pentru formarea coordonatorilor de ucenicie și a mentorilor).

In cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea mecanismului noncompetitiv și lansat in contextul Axei Prioritare 2/PI 8.ii/OS 2.1.& 2.2 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 170 milioane de euro (contribuția UE şi contribuția națională) si vizeaza atat regiunile mai putin dezvoltate (Nord Est, Nord Vest, Vest si Sud Vest Oltenia) cat și regiunea mai dezvoltată București- Ilfov.

Sistemul informatic MySMIS 2014 se va deschide in data de 16.10.2017, ora 10.00, şi se va inchide in data de 29.12.2017, ora 16.00.

[16.10.2017] MDRAPFE publică un set de clarificări care vizează elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală

 

    In data de 1 septembrie 2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) a deschis sesiunea de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) destinate comunităţilor marginalizate urbane, finanțate in cadrul mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii ce are ca termen limită de depunere 4 decembrie 2017.

Pentru a veni in sprijinul potenţialilor beneficiari, respectiv al Autorităților Publice Locale din oraşele/municipiile care au o populaţie de peste 20.000 locuitori, membre (sau viitoare membre) ale Grupurilor de Acțiune Locală, MDRAPFE a organizat in datele de 4 și 6 octombrie 2017 două sesiuni de informare cu aceeași temă, respectiv principalele aspecte care țin de elaborarea SDL și procesul de evaluare și selecție a acestora.

Ca urmare a acestor intalniri in cadrul cărora potențialii beneficiari au semnalat aspecte ce pot fi abordate in mod diferit de fiecare GAL, coroborat cu gradul ridicat de complexitate al procesului de elaborare a SDL și perioada destul de scurtă disponibilă pentru elaborarea acestor documente strategice, MDRAPFE publică o serie de clarificări ce au ca scop sprijinirea potențialilor beneficiari in vederea elaborării unor strategii calitative. Aceste clarificări vizează atat Criteriile de evaluare a SDL, cat și conținutul Pachetului de depunere a SDL.

sus

[12.10.2017] AM POCU: lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/82/3/7 „Romania Start Up Plus”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate in etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/82/3/7„Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană - Romania Start Up Plus”.

In baza prevederilor art. 12 alin. (1) din OUG 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare, AM POCU a luat decizia ca toate proiectele declarate admise in urma finalizarii procesului de evaluare să fie contractate.

Incepand cu data de 12.10.2017, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare. Solicitanții care nu vor primi notificarea privind rezultatul evaluării pană la data de 16.10.2017, sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de email: cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.

Eventualele contestații se vor depune de solicitant in sistemul informatic MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS2014+”.

[06.10.2017] AM POCU lansează Ghidul Solicitantului pentru apelul „Romania Start Up Nation”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Romania Start Up Nation” aferent Obiectivului specific 3.7 ”Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană” și apelul de proiecte de tip noncompetitiv, cu termen limită de depunere, aferent acestui Ghid.

Apelul, de tip noncompetitiv, finanțează acțiuni care vor sprijini activitățile care urmăresc incurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu, prin susținerea dezvoltării de intreprinderi cu profil nonagricol in zona urbană cu un istoric de funcționare de pană intr-un an.

In cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea procedurii noncompetitive și lansat in contextul Axei Prioritare AP 3/PI 8.iii/OS 3.7 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 109.505.037,23 euro (contribuția UE şi contribuția națională).

Prezentul apel este dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea București-Ilfov fiind exceptată de la finanțare pentru prioritatea de investiții 8.iii.

Sistemul informatic MySmis2014+ se va deschide in data de 06.10.2017, ora 10.00, și se va inchide in data de 31.10.2017, ora 16.00.

[06.10.2017] AM POCU: lista finală a proiectelor aprobate pentru apelul POCU/73/6/6 „Profesori motivați in şcoli defavorizate”

 

    Organismul Intermediar POCU din cadrul Ministerului Educației Naționale publică lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/73/6/6/„Profesori motivați in școli defavorizate”.

Incepand cu data de 05.10.2017, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySmis2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc in lista atașată, dar nu au primit notificarea privind rezultatul evaluării, sunt rugați să contacteze OI POCU la numărul de telefon 0374908076 sau la adresa de e-mail: oiposdru@oiposdru.edu.ro.

sus

[05.10.2017] AM POCU lansează apelul de proiecte ”Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa I”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerulului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Direcţia Generală Program Capital Uman, lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa I” și apelul de proiecte de tip competitiv, cu termen limită de depunere, aferent acestui Ghid.

Scopul principal al apelului cu acoperire naţională constă in acordarea unui grant nerambursabil, dedicat exclusiv implementarii, in bune condiții, a programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin, in regiunile de dezvoltare Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est - etapa a II-a.

In cadrul acestei cereri de proiecte vor fi susținute, in mod corelat și unitar, activități din cadrul OS 4.9., menite să contribuie la creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii - cancer de col uterin.

In cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea procedurii competitive și lansat in contextul Axei Prioritare 4/PI 9.iv/ OS 4.9 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 5 milioane de euro (contribuția UE şi contribuția națională).

Sistemul informatic MySMIS 2014 se va deschide in data de 11.10.2017, ora 10.00, şi se va inchide in data de 31.01.2018, ora 16.00.

[05.10.2017] AM POCU lansează apelul de proiecte ”Sprijin pentru derularea programelor de ingrijire a gravidei și copilului - etapa I”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerulului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Direcţia Generală Program Capital Uman, lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Sprijin pentru derularea programelor de ingrijire a gravidei și copilului - etapa I” și apelul de proiecte de tip competitiv, cu termen limită de depunere, aferent acestui Ghid.

Scopul principal al apelului cu acoperire naţională constă in acordarea unui grant nerambursabil, dedicat exclusiv implementarii, in bune condiții, a programelor regionale de ingrijire a gravidei și copilului, prin sprijinul acordat din POCU in contextul apelului OS 4.9. ”Programe regionale de ingrijire a gravidei şi copilului - etapa a II-a”. Rezultatele prezentului apel vor contribui la implementarea apelului regional ”Programe regionale de ingrijire a gravidei şi copilului - etapa a II-a” și, prin urmare, la obținerea rezultatului prevăzut in POCU ”Număr crescut de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”.

In cadrul acestui apel de proiecte vor fi susținute, in mod corelat și unitar, activități din cadrul OS 4.9., menite să contribuie la creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.

In cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea procedurii competitive și lansat in contextul Axei Prioritare 4/PI 9.iv/OS 4.9 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 3 milioane de euro (contribuția UE şi contribuția națională).

Sistemul informatic MySMIS 2014 se va deschide in data de 11.10.2017, ora 10.00, şi se va inchide in data de 31.01.2018, ora 16.00.

[05.10.2017] AM POCU lansează apelul de proiecte ”Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de san - etapa I”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerulului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Direcţia Generală Program Capital Uman, lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de san - etapa I” și apelul de proiecte de tip competitiv, cu termen limită de depunere, aferent acestui Ghid.

Scopul principal al apelului cu acoperire naţională constă in acordarea unui grant nerambursabil, dedicat exclusiv implementarii, in bune condiții, a programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de san, prin sprijinul acordat din POCU in contextul apelului cu acoperire regională, finanțat in contextul OS 4.9. al POCU ”Fii responsabilă de sănătatea ta - programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de san in regiunile mai puțin dezvoltate: Nord Vest, Vest, Nord Est, Sud Est - etapa a II-a”.

In cadrul acestei cereri de proiecte vor fi susținute, in mod corelat și unitar, activități din cadrul OS 4.9., menite să contribuie la creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii - cancer de san.

In cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea procedurii competitive și lansat in contextul Axei Prioritare 4/PI 9.iv/OS 4.9 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 5 milioane de euro (contribuția UE şi contribuția națională).

Sistemul informatic MySMIS 2014 se va deschide in data de 11.10.2017, ora 10.00, și se va inchide in data de 31.01.2018, ora 16.00.

[05.10.2017] AM POCU lansează apelul de proiecte ”Romania profesională - Intreprinderi competitive”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Romania profesională - Intreprinderi competitive” și apelul de proiecte de tip competitiv, cu termen limită de depunere, aferent acestui Ghid.

In cadrul acestei cereri de proiecte vor fi susținute, in mod corelat și unitar, activități din cadrul OS 3.8 menite să contribuie la creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru imbunătățite, in vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă şi in concordanţă cu SNCDI.

Tipurile de activități care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte sunt, in principal, cele care vizează imbunătățirea activității de management al resurselor umane in companii prin creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc. de management al resurselor umane și de condiții de lucru imbunătățite, in vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă şi in concordanţă cu SNCDI.

In cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea procedurii competitive și lansat in contextul Axei Prioritare AP 3/PI 8.v/OS 3.8 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 26.095.026,53 euro (contribuția UE şi contribuția națională).

Sistemul informatic MySMIS 2014 se va deschide in data de 12.10.2017, ora 10.00, și se va inchide in data de 12.12.2017, ora 16.00.

sus

[03.10.2017] AM POCU publică in consultare GS CS - programe de ucenicie și stagii

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică in consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice “Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural – Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate in căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă, Obiectivul specific: 3.1.: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii varstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație, Obiectivul specific: 3.2.: Creșterea ocupării cetățenilor romani aparținand minorităţii roma, Obiectivul specific: 3.3.: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

Tipurile de activități care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte sunt in principal cele care vizează participarea la programe de ucenicie și/sau la programe de stagii prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor (așa cum sunt ei prevăzuți in Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare și/sau in Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de invăţămant superior, cu modificările și completările ulterioare) (inclusiv pentru formarea coordonatorilor de ucenicie și a mentorilor).

Propunerile sau observațiile privind imbunătățirea documentelor se pot transmite pană la data de 16.10.2017 la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro

[03.10.2017] AM POCU publică in consultare GS CS - subvenționarea locurilor de muncă

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene publică in consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”– Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate in căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă, Obiectivul specific: 3.1.: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii varstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație, Obiectivul specific: 3.2.: Creșterea ocupării cetățenilor romani aparținand minorităţii roma, Obiectivul specific: 3.3.: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

Tipurile de activități care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte sunt in principal cele care vizează subvenționarea locurilor de muncă (acordarea subvențiilor angajatorilor care angajează persoane din grupul țintă) precum si stimularea mobilității forței de muncă (acordarea primelor de activare, a primelor de mobilitate (instalare sau incadrare).

Propunerile sau observațiile privind imbunătățirea documentelor se pot transmite pană la data de 16.10.2017 la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro

[03.10.2017] Termenul de elaborare a SDL in contextul DLRC, prelungit pană la 4 decembrie a.c.

 

    Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor anunță prelungirea termenului de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane in cadrul mecanismului Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC), pană la data de 4 decembrie 2017.

Scopul acestei măsuri este de a sprijini Grupurile de Acțiune Locală pentru a elabora documente strategice de calitate, conforme cu cerințele specifice ale instrumentului DLRC, așa cum acestea au fost solicitate prin Ghidul Specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală (Etapa a II-a mecanismului DLRC), publicat in data de 21 august 2017.

Totodată, beneficiarii care au primit sprijin pregătitor in cadrul POCU pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală DLRC vor beneficia de mai mult timp pentru a putea indeplini activitățile asumate in proiecte.

Cu excepția termenului final de depunerea a strategiilor, celelalte condiții și prevederi din Ghidul specific pentru depunerea Strategiilor răman neschimbate, documentele suport putand fi consultate aici.

Reamintim că Strategiile de Dezvoltare Locală pot fi depuse la sediul MDRAPFE din București, Bulevardul Ion Mihalache nr.15-17, clădirea Tower Centre, pană la data de 4 decembrie 2017.

 

[20.09.2017] POCU lansează Ghidul Solicitantului și deschide apelul de proiecte de tip non-competitiv „CURRICULUM NAȚIONAL PENTRU INVĂȚĂMANTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerulului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Direcţia Generală Programe Europene Capital Uman, lansează Ghidul Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor „CURRICULUM NAȚIONAL PENTRU INVĂȚĂMANTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL” și apelul de proiecte de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere, aferent acestui Ghid.

Scopul principal al apelului constă in acordarea unui grant nerambursabil dedicat exclusiv implementării la nivel național a măsurilor destinate actualizării curriculumului național pentru invățămantul primar și gimnazial, precum și imbunătățirii competențelor profesionale ale personalului didactic, cu privire la utilizarea noului curriculum.

In cadrul acestei cereri de proiecte vor fi susținute in mod corelat și unitar activități din cadrul OS 6.5., menite să optimizeze curriculumul național pentru nivelul primar și gimnazial, precum și cele din cadrul OS 6.6. destinate să asigure formarea continuă unitară pentru personalul didactic și personalul managerial din invățămantul pre-universitar. In vederea pilotării componentelor curriculare pentru invățămantul primar și gimnazial prin implicarea elevilor, vor beneficia de sprijin financiar activități din cadrul OS 6.3., menite să contribuie la dezvoltarea alfabetizării funcționale/ a competențelor cheie la elevii aflați in situații de risc de părăsire timpurie a școlii.

Sunt avute in vedere trei niveluri de implementare a măsurilor sistemice dezvoltate de proiect:

optimizarea curriculum-ului național pentru invățămantul primar și gimnazial;

abilitarea curriculară a personalului didactic din invățămantul primar și gimnazial;

pilotarea resurselor didactice aferente curriculum-ului național pentru invățămantul primar și gimnazial in cadrul unor unități școlare pilot la nivel regional.

In cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea procedurii non-competitive și lansat in contextul Axei Prioritare 6, PI 10.i., OS 6.5. și 6.6., din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 43.932.500 euro (contribuția UE+ contribuția națională)

Sistemul informatic MySMIS 2014 se va deschide din data de 25.09.2017, ora 10.00.

sus

[19.09.2017] AM POCU publică, in consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Sprijin pentru derularea programelor de depistare (screening), stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C - etapa I”

 

    Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică, in consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Sprijin pentru derularea programelor de depistare (screening), stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C-etapa I” aferent obiectivului specific 4.9 ”Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”.

Apelul, de tip competitiv, finanțează acțiuni care vor sprijini implementarea apelului regional ”Organizarea de programe regionale de depistare (screening), stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C” - etapa a II-a” (regiunile de dezvoltare: Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est, Nord Est) contribuind, astfel, la obținerea rezultatului prevăzut in cadrul POCU: ”Număr crescut de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”.

Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentelor mai sus menţionate la adresa de e-mail: screening.pocu@fonduri-ue.ro pană la data de 02.10.2017.

 

[19.09.2017] AM POCU publică, in consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Organizarea de programe regionale de depistare (screening), stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C - etapa a II-a”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică, in consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Organizarea de programe regionale de depistare (screening), stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C - etapa a II-a” aferent obiectivului specific 4.9 ”Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”.

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează furnizarea de servicii medicale de prevenție/diagnosticare precoce (screening)/diagnostic și/sau tratament al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/D și C (regiunile vizate sunt cele mai puţin dezvoltate: Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia, respectiv Sud-Est și Nord Est).

Regiunile de dezvoltare vizate prin apelul de proiecte sunt regiuni mai puțin dezvoltate: Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia, respectiv Sud-Est și Nord Est.

In funcție de nevoile persoanelor din grupul țintă, propunerile de proiecte vor putea include următoarele tipuri de activități eligibile:

Activitatea 1: Furnizarea serviciilor de sănătate esențiale orientate către prevenire, depistare (screening), diagnostic și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D şi C;

Activitatea 2: Activități de informare, educare, conştientizare a grupului țintă privind screeningul in cazul bolilor hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C.

Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentelor mai sus menţionate la adresa de e-mail: screening.pocu@fonduri-ue.ro pană la data de 02.10. 2017.

 

[14.09.2017] AM POCU publică in consultare GS CS „Inovare prin formare"

 

    Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică in consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Inovare prin formare" aferent obiectivului specific 3.12 Imbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează angajații din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI prin furnizarea de programe de formare profesională la locul de muncă, contribuind la intarirea capacităţii interne a angajatorilor de a dezvolta resursele umane proprii.

Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro. pană la data de 27.09.2017.

sus

[11.09.2017] AM POCU publică in consultare GS CS Educație de calitate in creșe la nivel national”

 

    Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educatiei Nationale publică in consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Educație de calitate in creșe la nivel national”, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Obiectivele specifice O.S.6.2. - Creșterea participării la invăţămantul antepreșcolar și preșcolar, in special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținand minorității roma și a celor din mediul rural; O.S.6.6. - Imbunătățirea competențelor personalului didactic din invățămantul preuniversitar in vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte de tip noncompetitiv sunt in principal cele care vizează implementărea la nivel național a măsurilor destinate realizării unui cadru instituțional și de curriculum național obligatoriu pentru invățămantul antepreșcolar, precum și formării profesionale unitare a personalului didactic din acest domeniu.

Vă rugăm să transmiteți observatiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail: educatie@fonduri-ue.ro pană la data de 25.09.2017.

 

[08.09.2017] AM POCU publică in consultare GS CS „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare - pentru șomeri și persoane inactive„

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică in consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare - pentru șomeri și persoane inactive”, aferent obiectivelor specifice:

Obiectivul specific 3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii varstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație;

Obiectivul specific 3.2: Creșterea ocupării cetățenilor romani aparținand minorităţii roma;

Obiectivul specific 3.3: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență;

Obiectivul specific 3.4: Imbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobandite in sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii varstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație;

Obiectivul specific 3.5: Imbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobandite in sistem non-formal și informal al cetățenilor romani aparținand minorităţii roma;

Obiectivul specific 3.6: Imbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobandite in sistem non-formal și informal al persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență.

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează ocupare crescută a șomerilor și a persoanelor inactive (cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii varstnici (55-64 ani), persoanele cu nivel redus de educație), a persoanelor de etnie roma și a persoanelor din mediul rural (in special persoanele din agricultura de subzistență și semi-subzistență).

Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro pană la data de 22.09.2017.

 

[07.09.2017] AM POCU publică listele intermediare ale cererilor de finanțare aprobate şi respinse in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/74/6/18/ „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”

 

    Organismul Intermediar POCU din cadrul Ministerului Educației Naționale publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate şi lista intermediară a cererilor de finanţare respinse in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/74/6/18/„ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”.

Ca urmare a finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară (inclusiv solicitarea de clarificări și ajustări bugetare, unde a fost cazul), au fost aprobate spre finanțare 62 de cereri de finanțare in valoare totală de aproximativ 82 milioane euro.

In data de 06.09.2017 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySmis2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc in listele atașate, dar nu au primit notificarea privind rezultatul evaluării pană la sfarșitul zilei de 06.09.2017, sunt rugați să contacteze OI POCU.

Eventualele contestații se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS”.

sus

[01.09.2017] AM POCU publică in consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Romania Start Up Nation”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, publică in consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Romania Start Up Nation” aferent Obiectivului specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Apelul de tip noncompetitiv finanțează acțiuni care vor sprijini activitățile care urmăresc incurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea dezvoltării de intreprinderi cu profil nonagricol in zona urbană cu un istoric de funcționare de pană intr-un an.

Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail: antreprenoriat@fonduri-ue.ro pană la data de 15.09.2017.

 

[01.09.2017] AM POCU publică in consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de san - etapa II” pentru regiunile de dezvoltare: Nord-Vest, Vest, Nord-Est, Sud-Est

 

    Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, publică in consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de san - etapa II” Regiunile de dezvoltare: Nord-Vest, Vest, Nord-Est, Sud-Est aferent obiectivului specific 4.9. ”Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”.

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează derularea screeningului cancerului de san in vederea depistării leziunilor mamare incipiente.

Regiunile de dezvoltare vizate prin apelul de proiecte sunt regiuni mai puțin dezvoltate: Nord Vest, Vest, Nord Est, Sud Est.

In funcție de nevoile persoanelor din grupul țintă, propunerile de proiecte vor putea include următoarele tipuri de activități eligibile:

Activitatea 1: Furnizarea de servicii de sănătate prin programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor mamare incipiente.

Activitatea 2: Activități de informare, educare, conştientizare a grupului țintă al serviciilor de screening al cancerului de san.

Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail: screening.pocu@fonduri-ue.ro pană la data de 15.09.2017.

sus 

[01.09.2017] AM POCU publică in consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Fii responsabilă de sănătatea ta – sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de san - etapa I”

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică, in consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Fii responsabilă de sănătatea ta – sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de san - etapa I” aferent obiectivului specific 4.9.”Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”.

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte au in mod obligibatoriu o ACOPERIRE NAȚIONALĂ și vor sprijini derularea in bune condiții a programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de san, prin sprijinul acordat din POCU in contextul apelului cu acoperire regională finanțat in contextul OS 4.9. al POCU ”Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de san in regiunile mai puțin dezvoltate: Nord Vest, Vest, Nord Est, Sud Est - etapa II”.

Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail: screening.pocu@fonduri-ue.ro pană la data de 15.09. 2017.

 

[28.08.2017] AM POCU publică Manualul Beneficiarului POCU 2014-2020

 

    In vederea sprijinirii beneficiarilor in implementarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Autoritatea de Management publică Manualul Beneficiarului şi Anexele 1-6, versiunea august 2017. Acest manual oferă atat indrumări și informații practice necesare in procesul de implementare a proiectelor, precum şi modelele formularelor-standard utilizate in derularea proiectelor POCU (cereri de prefinanţare/plată/rambursare, acte adiţionale, rapoarte tehnice etc.).

Orice sugestie de imbunătățire a informațiilor cuprinse in Manualul Beneficiarului ne poate fi comunicată la adresa de e-mail: manualpocu@fonduri-ue.ro.

 

[25.08.2017] S-a publicat in consultare publică Raportul de progres in legătură cu punerea in aplicare a Acordului de Parteneriat

 

    In vederea respectării principiului parteneriatului, precum și pentru asigurarea transparenței procesului de implementare a fondurilor ESI, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Direcția Generală Programare, SMIS, Coordonare Sistem și Evaluare Programe Europene, lansează in consultare publică Raportul de progres in legătură cu punerea in aplicare a Acordului de Parteneriat.

Elaborarea Raportului de Progres s-a realizat in baza informațiilor din Rapoartele de implementare 2015-2016 (documente aprobate in cadrul Comitetelor de Monitorizare), Programul Național de Reformă și prin consultare cu autoritățile de management și alți parteneri relevanți (ADI ITI, coordonatorul național SUERD, MAE, INS, ministere de linie).

Datele raportate acoperă perioada de implementare a fondurilor ESI pană la 31 decembrie 2016 și sunt structurate conform Regulamentului de punere in aplicare al Comisiei nr.207/2015.

Observații și propuneri pot fi transmise pană marți, 30 august 2017, pe adresa de e-mail: secretariat.ciap@fonduri-ue.ro

 sus 

[22.08.2017] MDRAPFE deschide sesiunea de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane, in cadrul mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC)

 

    Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene lansează Ghidul Specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală (Etapa a II-a mecanismului DLRC), precum și documentele-anexe Modelul-cadru pentru Strategiile de Dezvoltare Locală și Criteriile de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală.

Astfel, in perioada 1 septembrie – 13 noiembrie 2017, Grupurile de Acțiune Locală din mediul urban, constituite ca asociație in baza O.G.nr.26/2000 pot depune Strategiile de Dezvoltare Locală (SDL) elaborate in cadrul mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii.

Astfel, in cadrul acestui apel pot fi depuse spre selecție și finanțare atat strategiile care au beneficiat de sprijin pregătitor prin Programul Operațional Capital Uman, cat și strategiile elaborate cu resurse proprii, in condițiile in care respectă prevederile Ghidului.

Finanțarea disponibilă pentru implementarea SDL este de cca. 189 mil. euro pentru orașele din regiunile mai puțin dezvoltate şi 14 mil. euro pentru orașele din regiunea București-Ilfov, inclusiv municipiul București.
Sprijinul financiar provine atat din POCU, Axa Prioritară 5, Obiectivul specific 5.1, cat și din POR, Axa Prioritară 9, Obiectivul specific 9.1.

De știut:
    Strategiile de Dezvoltare Locală vor fi aduse la sediul MDRAPFE din București, Bulevardul Ion Mihalache nr.15-17, clădirea Tower Center. Documentele vor fi depuse pe baza unei scrisori de inaintare, semnată de reprezentantul legal al GAL sau de un imputernicit al acestuia.

 

Pachetul pentru depunerea SDL va conține următoarele acte:

 • Scrisoarea de inaintare a SDL (2 exemplare), avand ca anexă un OPIS al SDL (cuprins și paginație), precum și al anexelor depuse (cu paginație);

 • Copia actului de identitate al persoanei care depune SDL;

 • Imputernicire a persoanei care depune SDL, dacă este cazul;

 • Un exemplar al SDL cu anexe, pe suport hartie, precum și alte trei exemplare cu anexele aferente, in format electronic.

 

[21.08.2017] 15 milioane euro din fonduri europene pentru depistarea, diagnosticarea si tratamentul tuberculozei

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”.

    Proiectul, in valoare maximă de 15 milioane euro (reprezentand contribuția UE + contribuția națională) se incadrează in obiectivul specific ”Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”.

    Sistemul informatic MySMIS va fi deschis pentru depunerea proiectului in data de 1 septembrie 2017, ora 10,00 și se va inchide in data de 31 octombrie 2017, ora 16,00.

    Este un apel de tip noncompetitiv, cu termen limită de depunere, care finanțează acțiuni ce iși propun furnizarea serviciilor de sănătate esențiale orientate către prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei.

    Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” este singurul solicitant eligibil al acestui apel de proiecte, avand calitatea de autoritate publică centrală, cu competență exclusivă in domeniu, care se află in subordinea Ministerului Sănătății, dar, printre partenerii eligibili specificați in Ghid se numără:
- Ministerul Sănătății, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat in subordinea Guvernului;
- alte instituții care desfășoară activități in domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean sau local;
- spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;
- institutele sau centrele de sănătate publică ca instituții publice regionale sau naționale, cu personalitate juridică, in subordinea Ministerului Sănătății;
- instituțiile si structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății, care desfășoară activități in domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean și local, cu personalitate juridică, aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății, cu excepția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, precum și a celorlalte case de asigurări de sănătate;
- alți actori relevanți, cum ar fi universitățile sau ONG-uri cu preocupări in domeniu etc.

 

Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

    Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU) are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către Romania in domeniul resurselor umane, continuand astfel investițiile realizate prin Fondul Social European in perioada 2007-2013 și contribuind la reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre Romania și Statele Membre ale UE.

 

[21.08.2017] AM POCU publică in consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice” ”Programe regionale de ingrijire a gravidei şi copilului - etapa II”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică in consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice” ”Programe regionale de ingrijire a gravidei şi copilului - etapa II” aferent obiectivului specific 4.9.“Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”.

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate in contextul acestor apeluri de proiecte competitive (regiuni mai putin dezvoltate si regiuni dezvoltate) sunt cele care vizează derularea de programe regionale de ingrijire a gravidei și copilului in toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei: regiuni mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia) și regiunea mai dezvoltată (București Ilfov).

Vă rugăm să transmiteți observatiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail: screening.pocu@fonduri-ue.ro pană la data de 01.09.2017.

 sus

[21.08.2017] AM POCU publică, in consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Sprijin pentru derularea programelor regionale de ingrijire a gravidei şi copilului- etapa I”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, publică in consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Sprijin pentru derularea programelor regionale de ingrijire a gravidei şi copilului- etapa I” aferent obiectivului specific 4.9.“Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte, de tip noncompetitiv, au o acoperire națională și vor sprijini derularea in bune condiții a programelor regionale de ingrijire a gravidei și copilului, prin sprijinul acordat din POCU in contextul apelului OS 4.9.”Programe regionale de ingrijire a gravidei şi copilului - etapa II”. Rezultatele prezentului apel vor contribui la implementarea apelului regional ”Programe regionale de ingrijire a gravidei şi copilului - etapa II” și, prin urmare, la obținerea rezultatului prevăzut in POCU ”Număr crescut de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”.

Vă rugăm să transmiteți observațiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail: screening.pocu@fonduri-ue.ro pană la data de 01.09.2017. 

[21.08.2017] POCU a lansat Ghidul Solicitantului „Romania profesională — Resurse umane competitive”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene lansează varianta finală a Ghidului Solicitantului „Romania profesională — Resurse umane competitive”.

 

Cine sunt beneficiarii direcți ai proiectelor
    Vor beneficia de aceste proiecte angajații care ocupă poziții de management, angajații din departamentele de resurse umane și antreprenorii care iși gestionează propriile afaceri in sectoarele economice cu potențial competitiv corelate cu domeniile de specializare inteligentă din Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020. Aceste sectoare sunt: turism şi ecoturism, textile şi pielărie, lemn şi mobilă, industrii creative, industria auto și componente, tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, procesarea alimentelor şi a băuturilor, sănătate şi produse farmaceutice, energie şi management de mediului, bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit şi acvacultură), biofarmaceurică şi biotehnologii. Fiecare proiect va avea ca țintă un minim de 300 de persoane.

 

Care sunt resursele alocate

 • Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 60.888.395 euro din care 85% finanțare din Fondul Social European și 15% contribuție națională.

 • Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1 milion euro.

 • Perioada de implementare a unui proiect este de maximum 12 luni.

 

Ce activități sunt finanțate
Sunt așteptate proiecte care au in vedere imbunătățirea activității de management a companiilor prin creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode și practici de management al resurselor umane și de condiții de lucru imbunătățite, respectiv:

 • Derularea de campanii de conștientizare a importanței formării continue adresate angajaților și angajatorilor;

 • Organizarea de programe de formare profesională pentru manageri și angajații din departamentele de resurse umane;

 • Sprijin acordat intreprinderilor pentru elaborarea sau revizuirea planificării strategice pe termen lung in vederea consolidării competitivității economice.

 

Cine sunt potențialii aplicanți*

 • Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale);

 • Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale);

 • Asociații de intreprinderi, persoane juridice constituite in conformitate cu Ordonanța nr. 26 din 2000 cu privire la asociații si fundații;

 • Furnizori de formare profesională autorizați;

 • Camerele de Comerț și Industrie.

*Solicitanții pot depune proiecte doar individual nu și in parteneriat și trebuie să aibă o vechime de minim 1 an calendaristic la data inregistrării cererii de finanțare in sistemul informatic MySMIS.

 

Despre apelul de proiecte

 • „Romania profesională — Resurse umane competitive” face parte din Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8, Prioritatea de investiții 8v, obiectivul specific 3.8.: „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru imbunătățite in vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”.

 • Apelul de proiecte va fi deschis in sistemul informatic MySMIS2014 timp de o lună, incepand cu 28 august 2017 și este dedicat exclusiv proiectelor din regiuni mai puțin dezvoltate.

Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
    Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU) are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către Romania in domeniul resurselor umane, continuand astfel investițiile realizate prin Fondul Social European in perioada 2007-2013 și contribuind la reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre Romania și Statele Membre ale UE.

sus

[11.07.2017] Lista cererilor de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/75/4/16/

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista cererilor de finanțare care au fost aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/75/4/16/ Consolidarea capacității intreprinderilor de economie sociala de a funcționa intr-o manieră auto-sustenabilă- SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea economiei sociale.

In data de 10.07.2017, solicitanții vor fi informați prin sistemul informatic MySmis2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc in listele atașate, dar nu au primit notificarea privind rezultatul evaluării, pană la sfarșitul zilei de 10.07.2017 sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de email cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.

Eventualele contestaţii se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestație in sistemul informatic MySmis”.

 

[11.07.2017] Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate/respinse in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/89/3/7/

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate/ respinse in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană/Diaspora Start Up.

Ca urmare a finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară (inclusiv solicitarea de clarificări și ajustări bugetare, unde a fost cazul), au fost aprobate spre finanțare 32 de cereri de finanțare in valoare totală de aproximativ 76 mil euro.

In data de 10.07.2017, solicitanții vor fi informați prin sistemul informatic MySmis2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc in listele atașate, dar nu au primit notificarea privind rezultatul evaluării, pană la sfarșitul zilei de 10.07.2017 sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de email cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.

Eventualele contestaţii se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestație in sistemul informatic MySmis”.

 

[06.07.2017] Consultare Publică POCU GS: ”Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă PES”

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică in consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă PES”.

Tipurile de activități care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte sunt in principal cele care vizează modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă, precum serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă și satisfacerea nevoilor pieței forței de muncă.

Propunerile sau observațiile privind imbunătățirea documentelor se pot transmite pană la data de 17.07.2017 la adresa de e-mail: neets@fonduri-ue.ro.

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice este aferent Axei prioritare 3: Locuri de muncă pentru toți; Obiectivul specific 3.10: Adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial prin introducerea unor noi instrumente / sisteme / proceduri / servicii / mecanisme etc. privind nevoile și dinamica pieței muncii/ corelarea cererii cu oferta de forță de muncă, monitorizarea indicatorilor relevanți din perspectiva pieței muncii, monitorizarea și evaluarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date SPO cu tinerii NEETs, șomeri de lungă durată, grupuri vulnerabile respectiv Obiectivul specific 3.11: Creșterea satisfacției clienților SPO, a diversității și gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor și persoanelor aflate in căutarea unui loc de muncă.

sus

[06.07.2017] Consultare Publică POCU GS: “Măsuri de outplacement – adaptarea lucrătorilor disponibilizați/ concediați la schimbare

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică in consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice “Măsuri de outplacement – adaptarea lucrătorilor disponibilizați/concediați la schimbare”.

Tipurile de activități care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte sunt in principal cele care vizează creșterea șanselor de reintegrare pe piața muncii a lucrătorilor care urmează să fie disponibilizați/concediați prin furnizarea de măsuri de outplacement.

Propunerile sau observațiile privind imbunătățirea documentelor se pot transmite pană la data de 17.07.2017 la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro.

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice este aferent Axei Prioritare 3 – Locuri de muncă pentru toți; Obiectivul Tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă; Prioritatea de Investiții 8.v: Adaptarea lucrătorilor, intreprinderilor și antreprenorilor la schimbare; Obiectivul Specific: 3.9.: Creșterea șanselor de reintegrare pe piața muncii a lucrătorilor care urmează să fie disponibilizați/concediați prin furnizarea de măsuri de outplacement.

 

[05.07.2017] Consultare: Ghidul specific privind depunerea şi selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală

 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică in consultare Ghidul specific privind depunerea şi selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală in cadrul etapei a II-a a Mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC).

Apelul se adresează Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) constituite / aflate in curs de constituire in mediul urban (orașe cu o populație de peste 20.000 locuitori), care işi propun să implementeze Strategii de Dezvoltare Locală destinate comunităţilor marginalizate urbane, printr-o abordare integrată şi complementară a investițiilor in infrastructură şi a investiţiilor soft (de educație şi formare profesională, ocupare, servicii sociale şi socio-medicale etc.).

Strategiile de Dezvoltare Locală DLRC vizează zonele cele mai afectate de sărăcie şi excluziune socială de la nivelul orașelor (zonele marginalizate urbane), astfel incat comunitățile din aceste zone să poată beneficia de soluții integrate şi personalizate care să le permită depășirea situației de vulnerabilitate.
Finanțarea disponibilă pentru implementarea unor astfel de Strategii de Dezvoltare Locală este de cca. 167 mil. Euro pentru orașele din regiunile mai puțin dezvoltate şi 20 mil. Euro pentru orașele din regiunea București-Ilfov, inclusiv Municipiul București. Sprijinul financiar provine atat din POCU - OS 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din orașe cu o populație de peste 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC, cat si din POR - OS 9.1: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.
Prezentul Ghid oferă Modelul-cadru pentru Strategiile de dezvoltare Locală care vor participa la procesul de selecție, precum si criteriile pe care acestea trebuie să le indeplinească pentru a fi selectate pentru finanțare.
In urma procesului de selecţie va fi aprobat bugetul indicativ al SDL, care va fi disponibil pentru implementarea proiectelor POR şi POCU propuse in cadrul Strategiei.
Proiectele POR şi POCU aferente SDL vor fi selectate, ulterior, in cadrul etapei a III-a a Mecanismului DLRC.
Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail:
contact.programare@fonduri-ue.ro, pană la data de 14.07.2017.

 

[14.06.2017] AM POCU prelungește pană la 23 iunie termenele de depunere pentru apelurile POCU aferente OS 4.1 și 4.2

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) publică ordinele privind prelungirea pană la data de 23.06.2017, ora 16.00, a perioadei depunerii cererilor de finanțare in cadrul apelurilor aferente Obiectivelor Specifice 4.1 și 4.2, respectiv:

POCU/138/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate in care există populație aparținand minorității roma (acele comunitați in care populația aparținand minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360*) in comunitățile marginalizate in care există populație aparținand minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate;

POCU/139/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate in care există populație aparținand minorității roma (acele comunitați in care populația aparținand minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360*) in comunitățile marginalizate in care există populație aparținand minorității rome - Regiuni dezvoltate;

POCU/140/4/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-roma) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360*) in comunitățile marginalizate - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360*) in comunitățile marginalizate.

 sus

[16.05.2017] Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate in cadrul apelurilor POCU/18/4/4.1 și POCU/20/4/4.2

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelurile de proiecte:
• POCU/18/4/4.1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) in comunitățile marginalizate in care există populație aparținand minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate”;
• POCU/20/4/4.2 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) in comunitățile marginalizate”.

Ca urmare a finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară (inclusiv solicitarea de clarificări și ajustări bugetare, unde a fost cazul), au fost aprobate spre finanțare:
30 de cereri de finanțare in cadrul apelului de proiecte POCU/18/4/4.1, respectiv
25 de cereri de finanțare in cadrul apelului de proiecte POCU/20/4/4.2.

In cursul zilei de 12 mai 2017, atat solicitanții cererilor de finanţare admise, cat și solicitanții cererilor de finanțare respinse in etapa de evaluare tehnică și financiară vor fi informați prin sistemul informatic MySMIS2014. Solicitanții care nu au primit pană la sfarșitul zilei de 12 mai 2017 Notificarea privind rezultatul evaluării tehnice şi financiare sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de e-mail cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS2014 in termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestație in sistemul informatic MySmis”.

[16.05.2017] Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman prelungește termenele de depunere pentru apelurile POCU aferente OS 5.1

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) anunță prelungirea pană in data de 22.05.2017, ora 16.00 a perioadei de depunere cereri de finanțare in cadrul apelurilor aferente Obiectivului Specific 5.1, respectiv:

• POCU/137/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținand minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC – Regiuni mai putin dezvoltate;

• POCU/134/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținand minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC- Regiune mai dezvoltată (București-Ilfov).

Prelungirea termenului de depunere se face in contextul deficiențelor constatate luna trecută la nivelul unei baze de date din componența sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor (gestionat de Ministerul Administrației și Internelor), deficiențe care au avut ca rezultat dificultăți la inregistrarea in MySMIS2014 a utilizatorilor noi, identificați cu datele personale. Problemele tehnice au fost remediate in 12 aprilie.

   sus

[16.05.2017] Consultare publică POCU: GS pentru organizarea de programe de depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al tuberculozei

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, publică in consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”, aferent obiectivului specific 4.9. „Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”.

Apelul de tip noncompetitiv finanțează acțiuni care vizează furnizarea serviciilor de sănătate esențiale, orientate către prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei.

Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail: screening.pocu@fonduri-ue.ro pană la data de 25.05.2017.

 

[10.05.2017] Lista cererilor de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/86/5/1/

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista cererilor de finanțare care au fost aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/86/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținand minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.

In data de 9.05.2017, solicitanții vor fi informați prin sistemul informatic MySmis2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc in listele atașate, dar nu au primit notificarea privind rezultatul evaluării, pană la sfarșitul zilei de 9.05.2017 sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de email cabinet.posdru@fonduri-ue.ro .

Eventualele contestaţii se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucrătoare (10 mai 2017- 16 mai 2017) de la data transmiterii notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestație in sistemul informatic MySmis”.

  sus

[10.05.2017] Listele parțiale (cu excepția cererilor de finanțare aflate in etapa de contestații pe faza A-conformitate administrativă și eligibilitate) ale cererilor de finanțare aprobate, respectiv respinse in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/85/5/1/

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică listele parțiale (cu excepția cererilor de finanțare aflate in etapa de contestații pe faza A-conformitate administrativă și eligibilitate) ale cererilor de finanțare care au fost aprobate, respectiv respinse in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/85/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținand minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.

In data de 9.05.2017, solicitanții vor fi informați prin sistemul informatic MySmis2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc in listele atașate, dar nu au primit notificarea privind rezultatul evaluării, pană la sfarșitul zilei de 9.05.2017 sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de email cabinet.posdru@fonduri-ue.ro .

Eventualele contestaţii se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucrătoare (10 mai 2017- 16 mai 2017) de la data transmiterii notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestație in sistemul informatic MySmis”.

 

[12.04.2017] Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman redeschide apelurile de proiecte destinate comunităților marginalizate

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, lansează variantele finale, imbunătățite, ale Ghidurilor Solicitantului corespunzătoare apelurilor de proiecte POCU 4.1. „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) in comunitățile marginalizate in care există populație aparținand minorității rome - regiuni mai puțin dezvoltate și regiune dezvoltată”, respectiv POCU 4.2. „Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360 grade) in comunitățile marginalizate”. Ghidurile solicitantului au fost relansate in consultare publică din data de 31 martie 2017 pană in 10 aprilie 2017, forma finală a documentelor incluzand propuneri agreate, primite din partea publicului interesat.

Apelurile de proiecte aferente acestor ghiduri de finanțare se deschid in sistemul informatic MySMIS2014 in data de 18 aprilie 2017, ora 10:00 și se inchid in 16 iunie 2017, ora 16:00.

Proiectele care vor fi finanțate vizează comunitățile marginalizate și pornesc de la o abordare integrată, in funcție de nevoile specifice locale. Acțiunile vizează integrarea persoanelor pe piața muncii, incurajarea participării la stagii și scheme de ucenicie/ cursuri de formare profesională, sprijin pentru continuarea educației cu obținerea unor calificări și competențe relevante pentru piața muncii și integrarea profesională, precum și incurajarea și cultivarea spiritului antreprenorial.

Beneficiarii din cadrul apelurilor de proiecte pot fi:

• Autoritățile publice locale cu responsabilități in domeniu, in parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate;
• ONG-uri in parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate.

Alocarea financiară totală pentru Obiectivul Specific 4.1 este de aproximativ 58 milioane euro pentru regiuni mai puțin dezvoltate, respectiv aprox. 3,7 milione euro pentru regiunea dezvoltată (București Ilfov). Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 6 mil. euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate, respectiv de aprox. 3,7 mil. euro pentru regiunea dezvoltată.

Pentru Obiectivul Specific 4.2, alocarea financiară totală este de aprox. 7,4 mil. euro, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 6 mil. euro.

Suma totală alocată apelurilor este cea rămasă disponibilă după parcurgerea primei faze de evaluare a proiectelor depuse in cadrul apelurilor POCU/18/4/4.1, POCU/19/4/4.1 și POCU/18/4/4.2. In conformitate cu prevederile OUG 40/2015 (art. 12, alin.1), cu modificările și completările ulterioare, există posibilitatea supracontractării sumelor alocate, in funcție de calitatea proiectelor evaluate, de rezultatele propuse precum și de indicatorii de Program asumați.
***
Informații suplimentare

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU) are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către Romania in domeniul resurselor umane, continuand astfel investițiile realizate prin Fondul Social European in perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre Romania și Statele Membre ale UE. In vederea atingerii obiectivelor propuse, in cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.

POCU 4.1. „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) in comunitățile marginalizate in care există populație aparținand minorității rome - regiuni mai puțin dezvoltate și regiune dezvoltată” și POCU 4.2. „Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360 grade) in comunitățile marginalizate” fac parte din Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei. Suma totală alocată acestei axe prioritare este de:

• 1.047.023.965 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 65.852.595 Euro rezervă de performanță.
• 63.168.893 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 4.118.209 Euro rezerva de performanță.

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investiții 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Obiectivul specific 4.1.: Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate in care există populație aparținand minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.
Obiectivul specific 4.2.: Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate.

 sus

[12.04.2017] Informare privind deficiențe la nivelul sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor

 

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunță cetățenii că s-au constatat deficiențe la nivelul unei baze de date din componența sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor.

Astfel, in data de 10.04.2017, s-au constatat disfuncții ale echipamentului informatic dedicat asigurării funcționării unei baze de date, componentă a Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor, administrat de D.E.P.A.B.D. Menționăm că această bază de date auxiliară deservește și utilizatori din cadrul altor unități ale M.A.I. In scopul repunerii in funcţiune a echipamentului, in cel mai scurt timp posibil, specialiștii D.E.P.A.B.D. desfășoară activități susținute.

 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) anunță solicitanții de fonduri europene care utilizează sistemul MySMIS2014 că, avand in vedere că baza de date amintită este folosită și la validarea utilizatorilor noi in MySMIS2014, pentru moment in sistem nu se pot inregistra utilizatori noi care se identifică cu datele personale. Celelalte componente ale sistemului MySMIS2014 nu sunt afectate.

 

In momentul in care deficiența va fi remediată, MAI și MDRAPFE vor anunța public. Pentru a veni in sprijinul potențialilor beneficiari afectați, perioada depunerii de proiecte pentru apelurile cu termen limită deschise la acest moment in MySMIS2014 va fi prelungită corespunzător perioadei in care s-au manifestat deficiențele.

[03.04.2017]Consultare publică pentru versiunea revizuită a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S.4.1

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică in consultare versiunea revizuită a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent obiectivului specific 4.1.”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) in comunitățile marginalizate in care există populație aparținand minorității rome”.

Finanțarea proiectelor in cadrul Obiectivului Specific 4.1 ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) in comunitățile marginalizate in care există populație aparținand minorității rome” vizează comunitățile marginalizate, avand la bază o abordare integrată fundamentată pe nevoile specifice locale prin acțiuni privind integrarea persoanelor pe piața muncii, prin incurajarea participării la stagii și scheme de ucenicie/cursuri de formare profesională, sprijin pentru continuarea educației cu obținerea unor calificări și competențe relevante pentru piața muncii cu efecte concrete in integrarea profesională, precum și prin incurajarea și cultivarea spiritului antreprenorial.

Vă rugăm să transmiteți observatiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail: dli41.pocu@fonduri-ue.ro pană la data de 10.04.2017. [31.03.2017] AM POCU relansează, in consultare publică, ghidurile solicitantului pentru apelurile privind dezvoltarea locală integrată in comunitățile marginalizate

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) relansează, in 31 martie 2017, in consultare publică, ghidurile solicitantului corespunzătoare apelurilor de proiecte POCU 4.1. Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) in comunitățile marginalizate in care există populație aparținand minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate, POCU 4.1. Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) in comunitățile marginalizate in care există populație aparținand minorității rome - Regiuni dezvoltate respectiv POCU 4.2. Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360) in comunitățile marginalizate.

 Solicitanții vor putea depune propuneri de proiecte in sistemul informatic MySMIS2014 in perioada 10 aprilie - 9 iunie 2017.

 Prin această măsură de relansare, Autoritatea de Management vine in sprijinul comunităților dezavantajate și permite atat aplicanților respinși in cadrul apelurilor anterioare (POCU/18/4/4.1, POCU/19/4/4.1 și POCU/20/4/4.2), cat și altor aplicanți interesați să transmită proiecte.

 Totodată, se asigură respectarea principiului egalității de șanse pentru aplicanți.

 Suma alocată apelurilor este cea rămasă disponibilă din alocarea totală de peste 347 milioane euro (cofinanțare UE și contribuție națională) după prima fază de evaluare a proiectelor depuse in cadrul apelurilor POCU/18/4/4.1, POCU/19/4/4.1 și POCU/20/4/4.2.

 Autoritatea de Management poate suplimenta alocarea in funcție de numărul de proiecte selectate, calitatea acestora și țintele stabilite prin Programului Operațional.

sus

 

 

[09.03.2017] Anunț privind solicitările de clarificări pentru proiectele aferente apelurilor POCU 85/5/1 şi 86/5/1

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, incepand cu data de 7 martie 2017, vor primi prin sistemul informatic mySMIS 2014+ solicitări de clarificări de la comisiile de evaluare a proiectelor depuse in cadrul apelurilor de proiecte:

- POCU/85/5/1 Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținand minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC;
- POCU/86/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținand minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, in termen de 3 zile lucrătoare, la solicitările primite, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

In conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci cand evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

 

 

[08.02.2017] Anunț privind solicitarea de clarificări pentru apelurile POCU in evaluare

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman atrage atenția solicitanților că, incepand cu data de 8 februarie 2017, vor primi prin sistemul informatic mySMIS 2014+ solicitări de clarificări de la comisiile de evaluare a proiectelor depuse in cadrul apelurilor de proiecte aferente Obiectivelor Specifice 4.1 „Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate in care există populație aparținand minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate” respectiv 4.2. „Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate”.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, in termenul limită, la solicitările primite, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”

In conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci cand evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

 

[04.01.2017] MFE publică următoarele de intrebări

„Formarea personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sănătate”, AP 4/Prioritatea de investiții 9 iv./Obiectiv specific 4.8

Lista actualizată a intrebărilor frecvente - 29 decembrie 2016

“Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, in sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”, AP 6/Prioritatea de investiții 10.iv / Obiective Specifice (O.S.) 6.13, 6.14

Lista actualizată a intrebărilor frecvente - 29 decembrie 2016

 

 

[04.01.2017] MFE lansează in consultare publică 3 Ghiduri pentru Solicitanți pentru mobilitate si subvenții angajatori.

 

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) lansează astăzi in consultare publică Ghidurile pentru Solicitanți - condiții specifice:

  - AP1 OS 1.1 Măsuri pentru tinerii NEET - Mobilitate și subvenții angajatori (YEI)

  - AP2 OS 2.1 Măsuri pentru tinerii NEET - Mobilitate și subvenții angajatori

  - AP3 OS 3.1 Măsuri pentru șomeri - Mobilitate și subvenții angajatori

Activitățile eligibile propuse sunt:

- Subvenţionarea locurilor de muncă

- Stimularea mobilităţii

- Acordarea primei de activare

Solicitantul eligibil este ANOFM (in calitate de Serviciu Public de Ocupare)

Vă rugăm să ne transmiteți propunerile pană la 10 ianuarie 2017 la adresa NEETs@fonduri-ue.ro .

 

[04.01.2017] MFE publică calendarul lansărilor POCU 2017

 

Calendar lansări POCU 2017 - actualizare 29 decembrie 2016

  sus

 Anunţuri 2018   Anunţuri 2016      Anunţuri 2015      Anunţuri 2014