Informaţii date cu caracter personal

inapoi

   

    ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA NORD - VEST, cu sediul in strada Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.58, cod 400094, telefon 0264.530.191, fax 0264.402.591 asigură administrarea eficientă a fondurilor europene acordate pentru implementarea Programului Operațional Capital Uman, transparența gestionării fondurilor europene și egalitatea de șanse in accesarea fondurilor europene. In acest context, responsabilitatea noastră este și modul in care avem grijă de datele personale pe care ni le-ați pus la dispoziție.

 

Definiții

            In sensul Regulamentului (UE) nr.2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/Ce (Regulamentul general privind protecția datelor):

- "date cu caracter personal" inseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

- "prelucrare" inseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

- "operator" inseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau impreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

- "destinatar" inseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile in materie de protecţie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrării.

 

Legalitatea prelucrării

            Potrivit dispozițiilor art.6 din Regulamentul general privind protecția datelor, prelucrarea este legală numai dacă și in măsura in care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) persoana vizată şi-a dat consimţămantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul

    sau mai multe scopuri specifice;

b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a

    face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;

c )prelucrarea este necesară in vederea indeplinirii unei obligaţii legale care ii revine operatorului;

d )prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e) prelucrarea este necesară pentru indeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă

    din exercitarea autorităţii publice cu care este investit operatorul;

f) prelucrarea este necesară in scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu

   excepţia cazului in care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate,

   care necesită protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizată este un copil.

            Litera (f) din primul paragraf nu se aplică in cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice in indeplinirea atribuţiilor lor.

    Pentru administrarea corectă a informațiilor pe care OIRPOSDRU NV le deține, vă aducem la cunoștință că datele dumneavoastră cu caracter personal se află in baza noastră de date deoarece ați subscris la aceasta in procesul de comunicare cu OIRPOSDRU NV prin furnizarea informațiilor, ca urmare a faptului că sunteți solicitant sau beneficiar de fonduri europene acordate prin POSDRU sau POCU, sau că sunteți furnizor sau prestator de servicii, bunuri sau lucrări ori persoane implicate in mod direct/indirect in relațiile contractuale cu OIRPOSDRU NV.

    Scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către OIRPOSDRU NV sunt implementarea tehnică, implementarea financiară și monitorizare pentru POCU, raportare, recuperare debite, precum și cea de monitorizare ex-post pentru POSDRU, in conformitate cu HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene.

Astfel, prelucrarea datelor se realizează, fără a fi limitativ, pentru următoarele:

- primirea cererilor de finanțare;

- verificarea cererilor de finanțare;

- selectarea proiectelor finanțate;

- incheierea contractelor de finanțare;

- aprobarea inceperii derulării proiectelor finanțate;

- efectuarea vizitelor pe teren;

- verificarea procedurilor de atribuire efectuate de beneficiari;

- raportarea progresului măsurilor;

- propunere in vederea autorizării plăților către beneficiari;

- informare și promovare a POCU;

- evaluarea ofertelor depuse in cadrul procedurilor de atribuire;

- derularea contractelor de achiziție servicii, bunuri sau lucrări.

 

    Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanțare, contractul de finanțare, furnizare sau prestare și prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate in legătură cu cererea de finanțare, contractul de finanțare, furnizare sau prestare și in vederea indeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către autorități publice, terți sau imputerniciți.

Prelucrăm, de asemenea, date cu caracter personal in scop de informare și promovare a serviciilor oferite de OIRPOSDRU NV și a evenimentelor pe care le organizăm, temeiul acestei prelucrări fiind consimțămantul dumneavoastră.

    Precizăm că informațiile colectate sunt destinate numai utilizării de către OIRPOSDRU NV și sunt comunicate doar următoarelor categorii de destinatari: Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management POCU, terți furnizori implicați in mod direct sau indirect in procesele aferente scopurilor mai sus menționate (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de consultanță etc.), autorități publice abilitate de lege sau cu care OIRPOSDRU NV a incheiat protocoale de colaborare in scopul indeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională, precum și Comisiei Europene, in scopul monitorizării și controlului privind Programele POSDRU și POCU.

Datele dumneavoastră ar putea fi transferate in exteriorul țării către Comisia Europeană conform legislației europene aplicabile.

In funcție de scopul urmărit, OIRPOSDRU NV prelucrează datele următoarelor categorii de persoane:

- reprezentanții (persoane fizice) ai solicitanților și beneficiarilor de fonduri europene prin POSDRU sau POCU;

- reprezentanții (persoane fizice) ai furnizorilor sau prestatorilor de servicii, bunuri sau lucrări, implicați in mod direct sau indirect in relațiile contractuale cu OIRPOSDRU NV;

- reprezentanți mass-media;

- reprezentanții (persoane fizice) ai partenerilor publici și privați implicați in implementarea POCU.

Menționam că, pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm in considerare durata contractuală pană la indeplinirea obligațiilor contractuale respectiv a scopului, termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale in materie, precum și perioada derulării POCU.

In vederea asigurării unei informări corecte, vă aducem la cunoștință că Regulamentul conferă următoarele drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal:

- dreptul de acces;

- dreptul la rectificarea datelor;

- dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat");

- dreptul la restricționarea prelucrării;

- dreptul la portabilitatea datelor;

- dreptul la opoziție;

- drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;

- dreptul la retragerea consimțămantului in cazul prelucrării in scop de informare sau promovare;

- dreptul de a depune o plangere in fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;

- dreptul la o cale de atac judiciară;

- dreptul de a fi notificat de către operator.

 

    Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus persoana vizată trebuie să transmită cerere intocmită in formă scrisă, datată și semnată (conform modelului prezentat la secțiunea Cereri privind exercitare drepturi la adresa:

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA NORD - VEST, cu sediul in strada Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.58, cod 400094, e-mail: datepersonale@runv.ro ,  sau poate depune cererea personal la sediul OIRPOSDRU NV.

            Pentru detalii privind exercitarea drepturilor menționate mai sus vă rugăm să consultați secțiunea Ghid exercitare drepturi.

            De asemenea, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, persoana vizată are dreptul de a depune plangere (art.77) la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector1, București, cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro  sau de a se adresa justiției (art.79).

Incepand din 25 mai 2018, dacă aveți solicitări legate de prelucrarea datelor personale, vă puteți adresa direct Responsabilului pentru protecția datelor la adresa  datepersonale@runv.ro .

Vă informăm că, dacă nu am primit de la dumneavoastră acceptul pentru utilizarea datelor cu caracter personal in scop de informare sau promovare, după data intrării in vigoare a Regulament European 2016/ 679 privind protecția datelor personale (25 mai 2018), OIRPOSDRU NV nu va mai putea să vă transmită informări cu caracter general sau tehnic privind accesarea fondurilor europene și implementarea proiectelor finanțate prin POCU sau invitații la evenimente publice și intalniri de lucru.

 

 

- Acord pentru folosirea datelor cu caracter personal (pdf)

- Ghid exercitare drepturi

 

inapoi

sus