Anunţurile anului 2016

[22.12.2016] Anunț privind publicarea corrigendum-ului nr 2 pentru apelul "Stagii de practică elevi și studenți in sectorul agroalimentar, industrie și servicii"

 

Autoritatea de Management POCU publică corrigendum-ul nr. 2 privitor la apelul deschis de proiecte "Stagii de practică elevi şi studenţi in sectorul agroalimentar, industrie şi servicii", corrigendum aprobat prin ordin ministru nr. 2936/22.12.2016.

[14.12.2016] Fonduri europene pentru viitorul profesional al tinerilor

 

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) lansează astăzi in consultare publică ghidul solicitantului pentru apelul competitiv de proiecte „Viitor pentru tineri (II)” — Integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor NEET din regiunile București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia”, cu o finanţare de 236.338.443 euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU). Proiectele ce vor fi sprijinite in cadrul acestei linii de finanţare vizează tinerii cu vărsta intre 16 şi 24 de ani care nu işi continuă educaţia sau formarea, nici nu sunt angajaţi (NEET).

Finanţarea nerambursabilă maximă pentru un proiect din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia este de 5 milioane euro, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect din regiunea Bucureşti-Ilfov este de 2 milioane euro. Durata de implementare a unui proiect este de maxim 36 de luni. Resursele alocate prin acest apel vor fi completate cu cele care vizează subvenţionarea angajatorilor care integrează tineri NEET, căt şi mobilitatea profesională a acestora (prime de activare, de mobilitate, incadrare și/sau de instalare etc.).

Ghidul Solicitantului pentru apelul aferent regiunilor de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia şi Sud-Est a fost lansat in consultare in 9 decembrie 2016. In total, alocarea financiară pentru celor două apeluri de proiecte se ridică la 411 milioane euro.

Propunerile și recomandările pe marginea ghidului „Viitor pentru tineri (II)” — Integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor NEET din regiunile București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia” sunt așteptate pănă la data de 29 decembrie 2016, ora 15:00, la adresa: NEETs@fonduri-ue.ro.

Despre „Viitor pentru tineri (II)” — Integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor NEET din regiunile București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia”

• face parte din Axa prioritară 2 POCU - Imbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEET, Obiectivul

tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrarea durabilă pe piața forțelor de muncă a tinerilor, in special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri, Obiectivul specific: 2.1.: Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vărsta intre 16 - 24 ani, inregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența in regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), Obiectivul specific 2.2.: Imbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobăndite in sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vărsta intre 16 - 24 ani, inregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența in regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).

• sprijină măsura 16.1 din Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei.

Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
POCU 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către Romănia in domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre Romănia şi Statele Membre ale UE. POCU include 7 Axe Prioritare: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri (1); Imbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs (2); Locuri de muncă pentru toți (3); Incluziunea socială și combaterea sărăciei (4); Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC - 5); Educație și competențe (6); Asistenţă Tehnică (7).

sus

[13.12.2016] Lista actualizată intrebări „Școală pentru toți” și „Profesori motivați”

 

Autoritatea de Management POCU publică lista actualizată de intrebări frecvente pentru apelurile „Școală pentru toți” și „Profesori motivați”.

[13.12.2016] Prelungire sesiune de depunere proiecte formarea profesioniștilor din sectorul medical

 

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) prelungește sesiunea de depunere a cererilor de finanțare pentru apelul „Formarea personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sănătate" din cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020).

Prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finanțare in cadrul apelurilor de proiecte "Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Formarea personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sănătate”, Axa prioritară 4 - Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul Specific 4.8: Imbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical are la bază necesitatea clarificării și corectării unor prevederi din ghid semnalate pe helpdesk-ul ministerului, cu potențial impact asupra elaborării cererilor de finanțare.

Noul termen limită pentru depunerea cererilor de finantare este 15 februarie 2016.

Modificările menționate mai sus vor face obiectul unui corrigendum nr.2.

***
Despre apelul „Formarea personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sănătate”

Apelul, cu o alocare de 64,74 milioane de euro din Programul Operaţional Capital Uman 2014 -2020 (POCU), se adresează atat personalului medical din instituții publice implicat in implementarea programelor prioritare de sănătate, cat și medicilor de familie implicați in furnizarea de servicii medicale intr-unul dintre domeniile prioritare de sănătate aflați in relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate.
Solicitanții vor propune programe de formare profesională, inclusiv e-learning, și participarea la schimburi de experiență/ schimburi de bune practici in domeniile prioritare de sănătate precum: sănătatea femeii și a copilului, boli netransmisibile majore (boli cardiovasculare, respiratorii, endocrine/disfuncții tiroidiene, boli pulmonare și renale cronice, cancer, diabet zaharat), boli transmisibile (tuberculoza; HIV/SIDA, hepatite virale cronice B și C), sănătate mintală, boli rare.
Pot solicita finanțare pentru proiecte intre minim 1,2 și maxim 3 milioane de euro, Ministerul Sănătății și autoritățile publice, autorități de sănătate publică, individual sau in parteneriat cu actori relevanți (autorități publice, universități, ONG-uri ).
Acest apel răspunde Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020 și face parte din POCU, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de inaltă calitate, inclusiv asistența medicală și servicii sociale de interes general, Obiectivul specific 4.8: Imbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.
***
Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Programul Operațional Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către Romania in domeniul resurselor umane, continuand astfel investițiile realizate prin Fondul Social European in perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre Romania şi Statele Membre ale UE. In vederea atingerii obiectivelor propuse, in cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.

[08.12.2016] Ministerul Fondurilor Europene (MFE) lansează astăzi in consultare publică ghidul solicitantului pentru apelul competitiv de proiecte „Viitor pentru tineri”, in cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU)

 

POCU: 165 milioane euro fonduri europene pentru viitorul profesional al tinerilor

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) lansează astăzi in consultare publică ghidul solicitantului pentru apelul competitiv de proiecte „Viitor pentru tineri”, in cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU). Proiectele ce vor fi sprijinite in cadrul acestei linii de finanţare vizează tinerii cu varsta intre 16 şi 24 de ani care nu sunt incadraţi profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare (NEET).

Fondurile sunt destinate unor pachete de măsuri personalizate pentru integrarea pe piața muncii a tinerilor NEET, cu precădere a celor greu și foarte greu ocupabili, din regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia şi Sud-Est.

Acţiunile ce vor fi finanţate sunt: programe de formare profesională şi certificare a competenţelor dobandite in context informal şi non-formal, pregătire și integrare socioprofesională la noul loc de muncă, ucenicii şi stagii de practică pentru absolvenţi, acompaniament socioprofesional, măsuri de sprijin pentru angajatorii care vor incadra lucrători din randul acestor tineri. „Ghidul lansat astăzi in consultare marchează un moment important in sprijinirea şi integrarea tinerilor NEETs. Este ingrijorător că in Romania de azi 2 din 10 tineri cu varsta cuprinsă intre 16 şi 24 de ani nu merg la şcoală sau la vreun curs şi nu au loc de muncă. Nu putem ignora acest adevăr şi, pentru rezolvare, am propus o soluţie integrată, care pune laolaltă resurse naţionale şi pe cele europene, iniţiatori din mediul public şi cel privat, corelează politici naţionale şi europene referitoare la tinerii in nevoie”, a declarat Dragoş Dinu, ministrul Fondurilor Europene.

Pachetul de măsuri va fi oferit după inregistrarea tinerilor NEET inactivi la Serviciul Public de Ocupare (SPO) și după realizarea unui profil și a intocmirii planurilor de acțiune individualizate de către SPO. Inregistrarea şi realizarea profilului fac obiectul unui alt proiect POCU, realizat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă in parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Varstnice, Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Solicitanţii eligibili sunt furnizorii de formare, de servicii de ocupare, de evaluare și certificare a competențelor, sindicatele şi patronatele, organizațiile neguvernamentale, organizațiile de tineret care derulează activități de educație nonformală și de voluntariat, intreprinderile sociale de inserție, angajatorii.

Fiecare proiect poate beneficia de finanțare nerambursabilă de maximum 2.500.000 euro, durata maximă de implementare fiind de minimum 4 și maximum 16 luni, fără a putea depăși data de 31 octombrie 2018.

Propunerile și recomandările pe marginea ghidului „Viitor pentru tineri” sunt așteptate pană la data de 26 decembrie 2016, ora 15:00, la adresa: NEETs@fonduri-ue.ro

Resursele alocate prin acest apel vor fi completate cu cele din schemele naţionale care vizează angajatorii care integrează tineri NEET, cat şi mobilitatea profesională a acestora (prime de activare, de mobilitate - incadrare și/sau de instalare etc.).

Ghidul Solicitantului pentru apelul aferent celorlate regiuni de dezvoltare va fi lansat in consultare in săptămana 12-18 decembrie 2016. Astfel, totalul alocat celor două apeluri se ridică la 411 milioane euro.

Mesajul comun al ministrului Fondurilor Europene, Dragoș Dinu și al ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Varstnice, Dragoș Pislaru.

Despre „Viitor pentru tineri”

• face parte din Axa prioritară 1 POCU: Imbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a), Prioritatea de investiții 8.ii Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), in special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea in aplicare a garanției pentru tineri, Obiectiv specific 1.1.: Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu varsta intre 16 - 24 ani, inregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența in regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia) şi Obiectivul specific 1.2.: Imbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobandite in sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu varsta intre 16 - 24 ani, inregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența in regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia)
• sprijină măsura 16.1 din Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei.

Pentru celelalte regiuni ale țării, ghidul solicitantului se va lansa in vederea consultării publice in perioada imediat următoare, urmand ca totalul fondurilor dedicate tinerilor NEET să se ridice la peste 400 de milioane de euro.

Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

POCU 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către Romania in domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre Romania şi Statele Membre ale UE. POCU include 7 Axe Prioritare: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri (1); Imbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs (2); Locuri de muncă pentru toți (3); Incluziunea socială și combaterea sărăciei (4); Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC - 5); Educație și competențe (6); Asistenţă Tehnică (7).

sus

[07.12.2016] MFE lansează in consultare publică Ghidul Solicitantului „Măsuri sistemice de creștere a calității invățămantului superior”

 

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) lansează astăzi in consultare publică Ghidul Solicitantului condiții specifice „Măsuri sistemice de creștere a calității invățămantului superior”. Valoarea totală alocată pentru toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei este de 14.863.717 euro (din care peste 2,5 milioane euro pentru Regiunea București-Ilfov).

Activitățile eligibile propuse sunt:

Actualizarea sistemului național de asigurare/evaluare externă a calității inclusiv prin implicarea partenerilor sociali. Analizarea și valorificarea rezultatelor studiilor/ analizelor anterioare privind inserția socio-profesională a absolvenților.

Alte acțiuni inovative care sprijină accesul la invățămantul terțiar, inclusiv activități de cooperare transnațională.

Solicitantul eligibil este Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Mai multe detalii găsiți aici.

[05.12.2016] POCU: simplificarea aplicaţiei şi clarificări privind grădiniţele

 

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) decide simplificarea aplicaţiei şi imbunătăţirea metodologiei de ierarhizare a grădiniţelor pentru apelurile de proiecte finanţate din Programul Operaţional Capital Uman (POCU) „Școală pentru toți” și „Profesori motivați in școli defavorizate”.

Pentru a veni in sprijinul promotorilor de proiecte care işi propun reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la invăţămantul de calitate, prin corrigenda publicate in 28 şi 29 noiembrie au fost operate următoarele modificări:
• simplificarea procedurilor administrative de incărcare a documentelor in MySMIS: se clarifică faptul că nu sunt necesare copii in original ale diferitelor documente și se oferă solicitanților posibilitatea de a incărca abia in faza de contractare documentele care dovedesc experiența profesională a experților, deci ulterior depunerii proiectelor;
• impărțirea listei inițiale a grădinițelor in două liste separate: (1) ierarhizarea grădinițelor fără personalitate juridică (care funcționează ca structuri arondate unei școli) și (2) ierarhizarea grădinițelor cu personalitate juridică. Acest corrigendum reglează o eroare in calculul punctajului suplimentar acordat inițial grădinițelor cu personalitate juridică.

„Mulțumim tuturor celor care ne-au transmis argumente pentru rectificarea metodologiei de ierarhizare a grădinițelor cu personalitate juridică. Astfel, prin corrigenda, o mare parte dintre acestea au acum un punctaj suplimentar mai mare — lucru care considerăm că va aduce o valoare in plus proiectelor desfășurate acolo unde sunt cei mai mulți copii in situații de risc educațional. De asemenea, mulțumim pentru sugestiile privind simplificarea procedurilor de depunere, in ceea ce privește documentele solicitate prin grila de evaluare administrativă.” a spus Alina Seghedi, secretar de stat in Ministerul Fondurilor Europene.

Schimbările nu afectează grădinițele fără personalitate juridică: ele și-au păstrat punctajul acordat inițial, conform metodologiei de ierarhizare. Pentru grădinițele cu personalitate juridică, au fost introduse criterii de risc educațional specifice acestora, și anume: (1) numărul copiilor inscriși la grădiniță, (2) procentul copiilor inscriși, eligibili pentru Legea nr. 248/2015 (care oferă tichete sociale condiționate de prezență, pentru cei mai săraci copii) și (3) gradul de marginalizare a comunității, conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate și Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate realizate de Banca Mondială. Reamintim că, in cazul ambelor liste, solicitanții care consideră că o grădiniță in care se desfășoară proiectul nu este incadrată in categoria potrivită de risc (din motive ce țin de completarea eronată a datelor in SIIIR – baza de date a Ministerului Educației) pot transmite datele corecte in analiza de nevoi, urmand ca incadrarea finală in categoria de risc aferentă să fie făcută de MFE, ca parte a procesului de evaluare.

Sistemul informatic MySMIS 2014 pentru apelul „Şcoală pentru toţi” este deschis din data de 13.09.2016, ora 15:00, și se va inchide in data de 16.12.2016, ora 16:00.
Sistemul informatic MySMIS 2014 pentru apelul
„Profesori motivaţi in şcoli defavorizate” este deschis din data de 13.09.2016, ora 15:00, și se va inchide in data de 14.12.2016, ora 16:00.

Informații despre apelurile de proiecte „Profesori motivaţi in şcoli defavorizate” şi „Şcoală pentru toţi”:

§ sprijină măsurile 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7. din Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei aprobat prin Memorandum de guvernul Romaniei in data de 19 iulie 2016.
§ fac parte din cadrul Axei Prioritare (AP) 6 „Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de Investiţii (PI) 10i. „Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la invăţămantul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invăţare formale, nonformale şi informale pentru reintegrarea in educaţie şi formare”, care ca obiective specifice (OS):

OS 6.2. „Creşterea participării la invăţămantul antepreşcolar şi preşcolar, in special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, cu accent pe copiii aparţinand minorităţii roma şi a celor din mediul rural”; (doar pentru apelul „Şcoală pentru toţi”);

OS 6.3. „Reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii aparţinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinand minorităţii roma şi elevii din mediul rural/ comunităţile dezavantajate socio-economic”; (doar pentru apelul „Şcoală pentru toţi”);

OS 6.4. „Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu si-au finalizat educația obligatorie care se reintorc in sistemul de educației și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională”. (doar pentru apelul „Şcoală pentru toţi”);

OS 6.6. „Imbunătăţirea competenţelor personalului didactic din invăţămantul pre universitar in vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive”. (pentru ambele apeluri).

sus

[05.12.2016] MFE aduce completări ”Orientărilor privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

 

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) completează ”Orientările privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, care conțin condițiile generale aplicabile apelurilor lansate in cadrul axelor prioritare 1-6 ale Programului Operaţional Capital Uman (POCU).

Ordinul a fost elaborat pentru a veni in sprijinul potențialilor beneficiari prin detalierea unor aspecte semnalate de solicitanții de finanțare din cadrul apelurilor lansate in cadrul POCU.

[05.12.2016] Corrigendum Profesori motivați

 

MFE publică Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 2466/29.11.2016 privind modificarea Ghidului Solicitantului condiții specifice „Programul Profesori motivați in școli defavorizate”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6, corrigendum nr 2 la Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice, Anexa 1.1 Lista școlilor țintă in care pot fi implementate activitățile proiectelor (grădinițe fără personalitate juridică) și Anexa 1.2 Lista școlilor țintă in care pot fi implementate activitățile proiectelor (grădinițe cu personalitate juridică).  

[05.12.2016] MFE prelungeşte perioada de depunere a cererilor de finanţare in cadrul apelului de proiecte „Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, in sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2016 — Ministerul Fondurilor Europene (MFE) prelungeşte pănă pe 1 februarie 2017 apelul de proiecte „Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, in sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”, cu o alocare totală de peste 47,8 mil. euro din Programul Operaţional Capital Uman (POCU).

   Proiectele se depun prin sistemul informatic MySMIS 2014, incepănd cu 13 octombrie 2016 ora 15:00 pănă in data de 1 februarie 2017, ora 16:00.

   Ordinul de prelungire este justificat prin identificarea in urma solicitărilor primite prin sistemul help-desk, a unor secţiuni in Ghidul solicitantului aferent acestui apel, care necesită clarificări şi modificări. Clarificările şi completările vor face obiectul unui nou corrigendum aflat in prezent in pregătire.

 

                                                                           ***

„Stagii de practică pentru elevi şi studenţi in sectorul agroalimentar, industrie şi servicii” face parte din Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții: 10.IV. Sporirea relevanței pe piața forțelor der muncă, a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de invățămănt și instituire și dezvoltarea unor sisteme de invățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de invățare duală și programe de ucenicie.

Obiectivul specific 6.13. Creșterea numărului absolvenților de invățămănt terțiar universitar și non universitar care iși găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de invățare la un potențial loc de muncă / cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul specific 6.14. Creșterea participării la programe de invățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din invățămăntul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

sus

  

[25.11.2016] Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcţia Generală Program Capital Uman, publică Ghidul Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor ”Inregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi” AP 2/ PI 8.ii/ OS 2.3 

 

Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcţia Generală Program Capital Uman, lansează Ghidul Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor ”Inregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi” și apelul de propuneri de proiecte de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere, aferent acestui Ghid.

Imbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs este prioritatea acestui apel, prima etapă dintr-o serie de măsuri finanţate din Programul Operaţional Capital Uman care ii vizează pe tinerii intre 16 şi 24 ani care nu sunt ocupați, nici in educație sau formare („Not in Education, Employment, or Training”).

„După aproape un an de discuţii, analize şi dispute, sunt incăntat să anunţ lansarea proiectul NEETs. Inlocuim distribuţia de şepci şi memory stick-uri pentru tinerii inactivi cu o intervenţie profesionistă, clară, coerentă, asumată in mod formal ca politică a statului romăn, cu impact clar şi rezultate la firul ierbii. Mulţumesc colegilor din Ministerul Muncii şi ANOFM şi contez pe implicarea lor activă şi soluţionarea reală a problemelor cu care se confruntă tinerii NEETs.” a declarat ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Dinu.

Pentru a putea beneficia de măsuri active de ocupare finanțate din Fondul Social European 2014-2020, tinerii NEETs trebuie să fie inregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO). Prin urmare, principala problemă soluționată prin finanțarea proiectului/ proiectelor selectate prin mecanismul non-competitiv este cea legată de identificarea și inregistrarea tinerilor NEETs inactivi la SPO.

Ca urmare a acestui apel de proiecte, vor fi inregistraţi la SPO 144.000 de tineri din regiuni mai puțin dezvoltate şi 16.000 din regiuni mai dezvoltate. In total, cei 160.000 tineri NEET vor fi grupul ţintă vizat de măsurile din etapa a II-a, adresate atăt lor, căt şi angajatorilor. Aceste intervenţii sunt aferente apelului de proiecte competitive aflat acum in stadiu foarte avansat de pregătire şi au ca scop imbunătățirea nivelului de competențe şi creștere a ocupării.

Situația tinerilor NEETs din Romănia s-a deteriorat in ultimii ani. Conform EUROSTAT, in 2012, din totalul tinerilor romăni cu vărsta intre 15-24 ani in situaţie „NEET” erau 16,8%, faţă de 13,2% la nivel european. Cifrele din 2015 reflectă o acutizare a situaţiei in Romănia (18,1% NEETs din totalul tinerilor cu această vărstă), in timp ce in Uniunea Europeană procentul NEETs s-a redus la 12,1%.

Sistemul informatic MySMIS 2014 este deschis din data de 23.11.2016, ora 10.00 și se va inchide in data de 09.12.2016, ora 16.00.

Informaţii despre apelul de proiecte:

Apelul face parte din Axa prioritară 2 - Imbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a), Prioritatea de investiții 8.ii: Integrarea durabilă pe piața forțelor de muncă a tinerilor, in special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri, Obiectivul specific 2.3: Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vărsta intre 16 - 24 ani, inregistrați la SPO care se reintorc in educație in programe de tip a doua șansă, inclusiv in programe de formare profesională inițială.

sus

 

[11.11.2016] MFE publică

 

Corrigendumul nr. 1 privind modificarea Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice Programul „ȘCOALA PENTRU TOȚI”

Corrigendumul nr. 2 privind modificarea Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice Programul „ȘCOALA PENTRU TOȚI ”

Corrigendum nr. 1 privind modificarea Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice ” Programul Profesori motivați in școli defavorizate”

[11.11.2016] MFE prelungeşte perioada de depunere a cererilor de finanţare in cadrul apelurilor de proiecte "Şcoala pentru toţi" şi "Profesori motivaţi in şcoli defavorizate" 

 

București, 10 noiembrie 2016 — Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a decis să prelungească sesiunea de depunere a cererilor de finanţare pentru apelurile “Şcoala pentru toţi” şi “Profesori motivaţi in şcoli defavorizate” din cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020).

MFE răspunde astfel interesului foarte mare manifestat de potențialii beneficari dar și numeroaselor sesizări venite din partea acestora privind complexitatea procesului de depunere a proiectelor. 

Prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finanțare in cadrul apelurilor de proiecte "Școala pentru toți" și "Profesori motivați in școli defavorizate" are la bază următoarele considerente: 

1. Multiplele solicitări de amanare a termenului, primite de la autorități publice și ONG-uri, care au adus in discuție complexitatea ghidurilor și a procedurilor administrative. De asemenea a fost semnalat in repetate randuri contextul administrativ incărcat de la nivelul școlilor; 

2. Necesitatea clarificării și corectării unor prevederi din ghiduri semnalate pe helpdesk-ul ministerului. 

3. Dorința de a asigura condiții optime pentru dezvoltarea acestor proiecte cu un impact semnificativ in societate. 

Noile termene limită pentru depunerea cererilor de finanțare sunt următoarele: 

    • pentru apelul "Profesori motivați in școli defavorizate" - 14 decembrie 2016 

    • pentru apelul "Școala pentru toți" - 16 decembrie 2016

Apelul „Şcoala pentru toţi”, cu o alocare de 173,2 milioane euro, se adresează in primul rand copiilor și elevilor precum și tinerilor și adulților din programe A doua șansă. Programul cuprinde măsuri integrate socio-educaționale și vizează in același timp familia, școala și comunitatea. Apelul este deschis tuturor școlilor, dar cele defavorizate au prioritate in evaluare.

 Apelul „Profesori motivaţi in şcoli defavorizate”, cu o alocare de 25 milioane euro, este dedicat școlilor cu cel mai ridicat grad de defavorizare, care au mulți copii aflați in risc de abandon școlar și nu reușesc să atragă sau să mențină in școală profesorii calificați. Modelul internaţional de bune practici care a inspirat acest program este Teach for America, aplicat in ţara noastră de către organizaţia parteneră Teach for Romania.

 

[10.11.2016] Corrigendumul nr. 1 privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „ Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”

 

MFE publică Corrigendumul nr. 1 privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori” – Regiuni mai puţin dezvoltate şi a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „ Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori" - Regiunea Bucureşti -Ilfov, aferente Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Obiectivul specific 5.1. Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținand minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.

sus

[07.11.2016] MFE publică lista de intrebări și răspunsuri apel Romania start up plus

 

Programul „Romania Start-up Plus”, AP 3/Prioritatea de investiţii 8iii/Obiectiv Specific (O.S.) 3.7

[07.11.2016]  Programul „Profesori motivați in școli defavorizate”, AP 6/Prioritatea de investiții 10(i) / Obiectiv Specific (O.S.) 6,6 

 

Lista actualizată a intrebărilor frecvente ”școala pentru toți” și ”profesori motivați in școli defavorizate” (update 07.11.2016: a fost modificat raspunsul la intrebarea nr. 1 de la pagina 6)

Lista intrebărilor frecvente “scoala pentru toți” și “profesori motivati in școli defavorizate

[24.10.2016] Corrigendum nr. 2 la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Romania Start-Up Plus”

 

Intrucat clarificările la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Romania Start Up Plus”, operaționalizate prin corrigendum-ul nr. 1, pot avea impact asupra elaborării cererilor de finațare, MFE prelungește perioada de depunere a cererilor de finanțare in cadrul apelului „Romania Start Up Plus”. Conform corrigendum-ului nr.2 la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Romania Start Up Plus”, noul termen limită de depunere in cadrul acestui apel este 16.11.2016.

[24.10.2016] Corrigendum nr. 1 la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Romania Start-Up Plus”

 

Avand in vedere solicitările de clarificări din partea potențialilor aplicanți cu privire la prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Romania Start-Up Plus”, precum și oportunitatea corelării cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Diaspora Start-Up”, ambele ghiduri fiind aferente unor apeluri finanțate din Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul Specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană al POCU, MFE publică corrigendum-ul nr. 1 la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Romania Start-Up Plus”. In acest sens, corrigendum-ul nr.1 clarifică o serie de aspecte legate de eligibilitatea activităților, eligibilitatea partenerilor, eligibilitatea grupului țintă, eligibilitatea cheltuielilor in cadrul apelului menționat.

Pentru a vizualiza mai ușor revizuirile aduse Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Romania Start Up Plus”, puteți consulta aici tabelul comparativ Varianta inițială – Varianta modificată.

sus

[18.10.2016] Fondurile europene, o şansă pentru copiii din centrele de plasament

 

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) lansează astăzi in consultare publică ghidul solicitantului „Copiii mai intai – ediţia 2016”, cu o alocare de 13 milioane euro din Programul Operaţional Capital Uman (POCU). Proiectele aferente acestui apel ii vizează pe copiii şi tinerii instituţionalizaţi, persoanele care au părăsit sistemul de protecţie in ultimii doi ani, pe copiii expuşi riscului de separare de familie şi pe asistenţii maternali.

Scopul proiectelor finanţate este de a reduce numărul copiilor instituţionalizaţi, de a-i pregăti pentru o viaţă independentă şi de a creşte numărul de asistenţi maternali şi sociali la nivelul comunităţii. Proiectele se vor concentra pe dezinstituţionalizarea copiilor aflați in 50 dintre cele 77 de centre de plasament clasice, funcţionale la 30 iunie 2016, şi vor include servicii integrate de sprijin in vederea asigurării tranziției de la servicii de ingrijire instituționalizate catre servicii la nivelul comunităţii, programe complexe de asistenţă a tinerilor şi de integrare socio-economică la nivelul comunităţii a acestora, precum şi măsuri preventive de evitare a separării copilului de familie şi de instituţionalizare.

Solicitanţii eligibili sunt autorităţile publice locale cu responsabilităţi in domeniul protecției copilului şi furnizori de servicii sociale, iar un proiect selectat poate primi intre 450.000 și 1.300.000 euro, perioada maximă de implementare fiind de 36 de luni.

Propunerile și recomandările pe marginea ghidului „Copiii mai intai – ediţia 2016” sunt aşteptate pană la data de 6 noiembrie 2016 la adresa: servicii.sociale@fonduri-ue.ro. Detalii despre program pot fi consultate AICI.

„Copiii mai intai – ediţia 2016”

• face parte din Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţii 9.a. Investiții in infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducand inegalitățile in ceea ce privește starea de sănătate, promovand incluziunea socială prin asigurarea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile de ingrijire instituțională la serviciile comunitare, aflate cat mai aproape de beneficiar, Obiectivul specific 4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați in instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității, Obiectivul specific 4.13 Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu varsta de pană la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă, Obiectivul specific 4.14 Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității.
• sprijină măsurile prevăzute in Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei.

 Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

POCU 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește priorităţile de investiţii, obiectivele specifice şi acţiunile asumate de către Romania in domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre Romania şi Statele Membre ale UE. POCU include 7 Axe Prioritare: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri (1); Imbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs (2); Locuri de muncă pentru toți (3); Incluziunea socială și combaterea sărăciei (4); Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC - 5); Educație și competențe (6); Asistenţă Tehnică (7).

[18.10.2016]  MFE lansează apelul dedicat formării profesioniștilor din sectorul medical

 

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) anunță deschiderea apelului de proiecte „Formarea personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sănătate”, cu o alocare de 64,74 milioane de euro din Programul Operațional Capital Uman 2014 -2020 (POCU), primul dintr-o serie de apeluri destinate domeniului medical din Romania.

Pot solicita finanțare pentru proiecte intre 1,2 şi 3 milioane de euro, Ministerul Sănătății și autorităţile publice, autorităţi de sănătate publică, individual sau in parteneriat cu actori relevanți. Beneficiarii vor propune programe de formare profesională, inclusiv e-learning, şi participarea la schimburi de experiență/schimburi de bune practici in domeniile prioritare de sănătate: sănătatea femeii și a copilului, boli netransmisibile majore (boli cardiovasculare, respiratorii, endocrine/disfuncții tiroidiene, boli pulmonare şi renale cronice, cancer, diabet zaharat), boli transmisibile (tuberculoză; HIV/SIDA, hepatite virale cronice B și C), sănătate mintală, boli rare.

De proiectele aferente acestui apel vor beneficia medicii de familie aflaţi in relaţii contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate și personalul din instituții publice implicat in implementarea programelor prioritare de sănătate la nivel național şi local.

Cristian Ghinea, ministru: „Acesta este al zecelea apel de proiecte deschis din POCU. Cand am venit la Minister erau zero apeluri deschise. Cu alte cuvinte, deși POCU a fost finalizat in februarie 2015, Guvernul anterior nu a lansat niciun apel. In total, am direcţionat pană acum aproape 800 milioane de euro inspre educaţie, dezvoltare locală, sănătate, antreprenoriat, sănătate şi economie socială.”

Ghidul solicitantului a fost lansat in consultare publică in data de 1 septembrie 2016 şi varianta finală a integrat observaţii şi propuneri din partea potenţialilor beneficiari.

Proiectele se depun prin sistemul informatic MySMIS 2014, incepand cu 17 octombrie 2016 ora 15:00, pană la data de 16 decembrie 2016, ora 16:00.

***

Despre apelul de proiecte Formarea personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sănătate
• răspunde Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020;
• sprijină măsurile referitoare la sănătate din Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei, adoptat de Guvern in februarie 2016;
• face parte din POCU, Axa prioritara 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de inaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiectivul specific 4.8: Imbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.

***

Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:
POCU 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către Romania in domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea
disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre Romania şi Statele Membre ale UE. POCU include 7 Axe Prioritare: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri (1); Imbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs (2); Locuri de muncă pentru toți (3); Incluziunea socială și combaterea sărăciei (4); Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC - 5); Educație și competențe (6); Asistenţă Tehnică (7).

sus

[14.10.2016]  Apel: POCU/90/6/19 Stagii de practica elevi şi studenţi in sectorul agroalimentar, industrie şi servicii

 

Tipuri de solicitanți şi parteneri eligibili in cadrul apelului: 

 • MENCS și structuri/agenții/organisme relevante, subordonate/coordonate de către acesta

 • Instituții de invățămant superior publice și private, acreditate

 • Angajatori (in calitate de parteneri de practică)

 • Asociații profesionale

 • Camere de comerț și industrie

 • ONG-uri

 • Furnizori publici și privați de orientare și consiliere profesională

   Pentru propunerile de proiecte care vizează invățarea la locul de muncă in sectorul agricol, industrie alimentară,    silvic și agro-turism solicitanții și parteneri eligibili sunt:

 • Inspectorate Școlare Județene (ca structuri in subordinea MENCS)

 • Instituții de invățămant superior publice și private, acreditate (care școlarizează pentru specializari din sectorul agro-alimentar)

 • Asociații profesionale din sectorul agroalimentar

 • Angajatori, in calitate de parteneri de practică:

     - Intreprinderi din sectorul agricol;

     - Intreprinderi mici din sectorul alimentar;

     - Societați cooperative agricole;

     - Societăți agricole (Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole şi alte forme de asociere in agricultură);

     - Organizații de producători și grupuri de producători din domeniul agro-alimentar, cu personalitate juridică,  constituite in baza legislației naționale;

     - Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate

 • ONG, in calitate de parteneri de practică, respectiv:

     - Asociații agricole

     - Forme asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, composesorate, obști şi alte forme   asociative - Legea nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere care dețin terenuri agricole, pașuni şi fanațe.

Data inchidere: 09.12.2016, ORA 16.00.

Buget (RON): 213.226.789,13 lei

Documente: Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, in sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”, AP 6/Prioritatea de investiții 10.iv / Obiective Specifice (O.S.) 6.13, 6.14

[13.10.2016]  Programul Diaspora Start-up: se deschide apelul pentru propuneri de scheme de grant

 

Ministerul Fondurilor Europene, impreună cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru Relația cu Romanii de Pretutindeni, au deschis in data de 12 octombrie 2016, apelul pentru Programul „Diaspora Start-up”, cu o alocare de 30 milioane euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

In prima etapă, administratorii de schemă de antreprenoriat depun propunerile de proiecte in valoare de maximum 5.000.000 euro prin care se angajează să pregătească viitorii antreprenori și să le acorde acestora subvenții pentru lansarea afacerilor in țară. Entitățile care intră in parteneriat pentru crearea administratorilor de schemă de antreprenoriat pot fi: furnizori de Formare Profesională Continuă autorizați, publici și privați; organizații sindicale și patronate; membri ai Comitetelor Sectoriale și Comitete Sectoriale cu personalitate juridică; autorități ale administrației publice locale (unități administrativ-teritoriale); asociații profesionale; camere de comerț și industrie; ONG-uri; universități; Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și instituții/ agenții/ organizații subordonate/ coordonate de acesta; parteneriate intre categoriile mai sus menționate.

Condiția obligatorie este existența unui parteneriat cu o entitate a romanilor din diaspora.

Propunerile de proiect pot fi depuse incepand de astăzi, pană la data de 29.11.2016, ora 16:00. Detalii despre program pot fi consultate AICI.

In cea de-a doua etapă, cetățenii romani eligibili, care doresc sa iși inființeze o companie, pot accesa fonduri in valoare maximă de 40.000 de euro și pot urma programe de formare antreprenorială de tip e-learning, prin intermediul administratorilor de schemă de antreprenoriat. Sunt eligibili cetățenii romăni cu varstă minimă de 18 ani, care fac dovada rezidenței sau a domiciliului in străinatăte de minim 12 luni și doresc să inființeze o afacere in Romania.

MAE-DPRRP are in vedere facilitatea contactului dintre entitățile din Romania care doresc să colaboreze cu organizații ale romanilor din străinătate, pentru stabilire de parteneriate in vederea constituirii administratorilor de schemă de antreprenoriat. Organizațiile din diaspora interesate de acest program sunt invitate să trimită date de contact, pănă la data de 30 octombrie 2016, la adresa diaspora@mae.ro, pentru a fi incluse intr-o listă ce va fi pusă la dispoziția entităților din Romania prin publicare pe site-ul DPRRP și MFE.

Informații suplimentare:

Ghidul „Diaspora Start-up” a fost lansat in consultare publică in data de 8 septembrie 2016. Conținutul acestuia reflectă propunerile agreate in urma sugestiilor primite din partea potențialilor beneficiari și a publicul interesat, referitoare la activitățile și cheltuieli eligibile, parteneriat și grup țintă.

Despre „Diaspora Start-up”

Schema de antreprenoriat iși propune să creeze oportunități de reintoarcere in Romania pentru cetățenii stabiliți in străinătate și să valorifice abilitățile dobandite de aceștia (antreprenoriale și/sau profesionale), prin deschiderea unei afaceri in țară.

In acord cu prevederile POCU 2014-2020, sunt considerate eligibile activitățile care urmăresc incurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea inființării de intreprinderi cu profil non-agricol in zona urbană. Prezentul apel va fi dedicat tuturor regiunilor de dezvoltare din Romania, cu excepția regiunii București - Ilfov.

Diaspora Start-up face parte din Axa prioritara 3 - Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8iii - Activități independente, antreprenoriat și inființare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi și a unor intreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7. - Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Programul Operațional Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către Romania in domeniul resurselor umane, continuand astfel investițiile realizate prin Fondul Social European in perioada 2007-2013 și contribuind la reducerea disparitaților de dezvoltare economică și socială dintre Romania și Statele Membre ale UE. In vederea atingerii obiectivelor propuse, in cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.

sus

 

[12.10.2016]  Apel: POCU/86/5/1/ ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV 

 

Beneficiari eligibili: unitate administrativ teritorială/ consiliu județean, unitate administrativ teritorială/ primărie/ consiliu local, unitate subordonată sau coordonată de către o autoritate a administrației publice locale

Data inchidere:14.11.2016

Buget (RON): 1.113.250,00 Lei Lei

Documente:   ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - Regiunea BUCUREŞTI-ILFOV - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, AP 5/Prioritatea de investiții 9.vi / Obiectiv Specific (O.S.) 5.1

[12.10.2016]  Apel: POCU/85/5/1 ”Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala” - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE

 

Beneficiari eligibil: unitate administrativ teritorială/ consiliu județean, unitate administrativ teritorială/ primărie/ consiliu local, unitate subordonată sau coordonată de către o autoritate a administrației publice locale

Data inchidere: 14.11.2016

Buget (RON):21.374.400,00 Lei Lei

Documente: ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - Regiuni mai puţin dezvoltate - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, AP 5/Prioritatea de investiții 9.vi / Obiectiv Specific (O.S.) 5.1

[11.10.2016]  MFE introduce noi standarde de transparența privind contractele de finanțare din fonduri europene

 

Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene, a semnat Ordinul privind aprobarea formatului standard al Contractului/Deciziei de finanţare – condiţii generale aplicabil pentru perioada de programare 2014-2020, prin care este introdus un articol dedicat transparenţei.

Acesta defineşte contractul de finanţare, impreună cu anexele şi documentele vizand executarea lui, ca fiind informaţii de interes public in condiţiile Legii 544/2001. Mai mult, documentul MFE listează explicit elementele care nu pot avea caracter de confidenţialitate

- denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului şi a partenerilor, dacă aceştia există, datele de contact pentru echipa proiectului, data de incepere şi de finalizare a proiectului, locaţia proiectului;
- valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate, intensitatea sprijinului, valoarea plaţilor efectuate;
- dimensiunea şi caracteristicile grupului ţintă şi, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului;
- informaţii privind resursele umane din cadrul proiectului;
- rezultatele estimate şi cele realizate in cadrul proiectului;
- denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii şi executanţilor de lucrări contractaţi in cadrul proiectului, precum şi obiectul contractului, valoarea acestuia şi plăţile efectuate;
- elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului, respectiv de durabilitate a investiţiilor in infrastructură sau producţie.

Dacă există elemente care trebuie totuși secretizate, acestea trebuie să se inscrie clar in excepțiile prevăzute de legea 544 (drepturile intelectuale, protecția datelor cu caracter personal, etc), trebuie stabilite explicit și justificate inainte de semnarea contractului.

“Beneficiarii de fonduri europene au obligaţia legală să arate celor interesaţi cum se cheltuie banii publici. Ordinul pe care l-am dat astăzi elimină posibilitatea şi tentaţia de a ascunde activităţi şi cheltuieli in spatele unor clauze de confidenţialitate existente in contracte aferente perioadei de programare anterioară. In septembrie, am declanşat un proces accelerat de consultare referitor la transparenţa contractelor de finanţare şi acum avem decizia: investim banii europeni in mod transparent. Decizia MFE se inscrie in angajamentul de transparenţă administrativă asumat de Guvernul Cioloş. Acest articol din contractul cadru inlocuiește vechile clauze, care permiteau secretizări abuzive” a declarat Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene.

Prevederile actualului ordin se aplică tuturor contractelor/deciziilor de finanţare aferente perioadei de programare 2014-2020.

[22.09.2016 POCU: MFE va analiza individual cererile de finanţare pentru O.S. 4.1 si 4.2 (POCU) depuse in ultimele momente de dinaintea expirării termenului-limită

 

Ministerul Fondurilor Europene a luat act de sesizările unora dintre aplicanţii pentru Obiectivele Specifice 4.1 şi 4.2 din cadrul POCU, care au semnalat faptul că cererile lor de finanţare au fost trimise in termenul legal - inainte de ora 16:00 a zilei de joi, 15 septembrie 2016 - dar procesarea aplicaţiei a depăşit acest termen.

Potrivit sesizărilor primite, au existat aplicanţi care au terminat de completat cererea de finanţare cu doar cateva secunde inainte de expirarea termenului-limită. Cum procesarea aplicatiilor durează, in sistemul informatic, cateva secunde, este posibil ca unele dintre acestea să nu fi fost validate.

Pentru a rămane consecventă cu regulile competiţiei, conducerea MFE (impreună cu gestionarii şi dezvoltatorii sistemului informatic MySMIS) va analiza istoricul inregistrat in sistem pentru fiecare dintre aplicaţiile in cauză, validandu-le şi pe cele care au fost transmise (a fost apăsat butonul „Trimitere”) in termen, dar au fost procesate după ora 16:00.

In acest scop, aplicanţii care s-au aflat intr-o asemenea situaţie sunt invitaţi să depună la registratura MFE, pană vineri, 23.09.2016, ora 14:30, o sesizare scrisă prin care să solicite să fie investigată in sistemul informatic ora de depunere a cererii de finanţare.

Numărul aplicaţiilor care vor fi validate va fi comunicat imediat după ce se va incheia verificarea corespunzătoare.

 

sus

[22.09.2016 POCU: 20 milioane de euro pentru consolidarea economiei sociale

 

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) deschide astăzi apelul „SOLIDAR — Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”, cu o alocare de 20 milioane de euro din Programul Operational Capital Uman (POCU), primul dintr-o serie de apeluri dedicate economiei sociale.

Peste 200 de intreprinderi de economie socială (persoane juridice aparţinand uneia dintre categoriile prevăzute in Legea nr. 219/2015 privind economia socială) vor obţine fonduri europene cu o valoare cuprinsă intre 40.000 şi 100.000 de euro, sub formă de ajutor de minimis.

Ghidul solicitantului a fost lansat in consultare publică in data de 25 iulie şi dezbătut in şedinţa publică din data de 23 august 2016. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice (MMFPSPV) a finalizat normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii privind economia socială. In baza acestor norme, intreprinderile cu vocaţie socială vor putea să obţină un atestat de intreprindere socială, de la compartimentul de Economie Socială din cadrul Agenţiilor Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă, pană la sfarşitul acestui an.

Salut efortul Ministerului Muncii de elaborare a normelor de aplicare a prevederilor Legii privind economia socială şi invit intreprinderile sociale să acceseze această oportunitate de finanţare. Ca să accelerăm procesul, am decis, in urma consultărilor, ca solicitanţii declaraţi caştigători să prezinte atestatul de intreprindere socială nu mai devreme de semnarea contractului de finanţare.” a declarat Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene.

Depunerea proiectelor prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2014, se poate face incepand de astăzi, 21 septembrie 2016 şi se incheie in data de 14 noiembrie 2016, ora 16:00.
Prin aceste măsuri Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi persoanelor Varstnice indeplinesc incă unul dintre angajamentele asumate de Guvern in Pachetul Antisărăcie.

 

Informaţii despre atestarea intreprinderilor sociale şi certificarea intreprinderilor sociale de inserţie

MMFPSPV a infiinţat un compartiment dedicat economiei sociale, care funcţionează in cadrul Direcţiei Politici de Ocupare Competenţe şi Mobilitate Profesională. Acesta se ocupă de elaborarea politicilor şi strategiilor in domeniul economiei sociale, promovarea şi sprijinirea intreprinderilor sociale şi de asemenea, furnizează informaţii specifice persoanelor fizice şi juridice interesate, la adresa unică de contact intreprinderisociale@mmuncii.ro.

Totodată, la nivelul ANOFM şi a fiecărei agenţii judeţene pentru ocuparea forţei de muncă au fost constituite compartimente specializate de economie socială, cu atribuţii privind informarea şi inregistrarea cererilor de atestare şi acordare intreprinderilor sociale a mărcii sociale.

Pentru obţinerea atestatului de intreprindere socială şi a mărcii sociale, persoanele juridice de drept privat interesate vor putea depune sau transmite prin poştă o cerere adresată compartimentelor de economie socială infiinţate in cadrul Agenţiilor Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă, care vor elibera atestatul sau certificatul, după caz, in termen de 30 de zile de la solicitare.

Informatii despre apelul de proiecte „SOLIDAR — Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”

•sprijină măsura 24.4. „Antreprenoriat social” din Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei, lansat de Guvernul Romaniei in februarie 2016.
• face parte din Axa prioritară 4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiţii 9v. Promovarea antreprenoriatului social şi a integrării vocaţionale in intreprinderile sociale şi economia socială şi solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forţei de muncă, Obiectiv specific 4.16. Consolidarea capacităţii intreprinderilor de economie socială de a funcţiona intr-o manieră autosustenabilă.

Despre Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Programul Operational Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabileşte priorităţile de investiţii, obiectivele specifice şi acţiunile asumate de către Romania in domeniul resurselor umane, continuand astfel investiţiile realizate prin Fondul Social European in perioada 2007-2013 şi contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre Romania şi Statele Membre ale UE. In vederea atingerii obiectivelor propuse, in cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.

[15.09.2016 Metodologia de ierarhizare şi lista unităților școlare (școli și grădinițe) in funcție de nivelul de defavorizare

 

    Proiectele depuse in cadrul apelului “Școală pentru toți” vor primi punctaj suplimentar dacă vor viza activități in unitățile școlare, conform ierarhizării din lista şcolilor şi lista grădiniţelor, in funcţie de nivelul de defavorizare.

Solicitanții care consideră că școala/școlile țintă in care doresc să desfășoare proiectele nu sunt incluse in categoria potrivită de risc educațional, pot demonstra incadrarea acestor școli in categoria potrivită prin completarea (documentată) a analizei de nevoi, cu respectarea criteriilor din listă și din metodologia de ierarhizare.

    Indicatorii școlari utilizați in această metodologie provin din Sistemul Informatic Integrat al Invățămantului din Romania (SIIIR) și acoperă peste 99,5% din totalul elevilor și al cadrelor didactice ce fac obiectul studiului. Acești indicatori au fost combinați prin metode matematice și statistice pentru a forma un indicator agregat al defavorizării. Pe baza acestuia, unitățile școlare au fost ordonate descrescător, rezultand astfel un top al celor mai defavorizate unități școlare.

sus

[13.09.2016 POCU: 198,2 milioane de euro pentru școlile defavorizate

 

    Ministerul Fondurilor Europene (MFE) deschide astăzi apelurile de proiecte „Şcoală pentru toţi”, cu o alocare de 173,2 milioane euro și „Profesori motivaţi in şcoli defavorizate”, cu o alocare de 25 milioane euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU).

Cele două apeluri sprijină Strategia naţională privind reducerea părăsirii timpurii a școlii şi au ca scop reducerea şi prevenirea abandonului şcolar şi promovarea accesului egal la invăţămantul preşcolar, primar şi secundar de calitate.

„Şcoală pentru toţi” este un apel de proiecte care se adresează in primul rand copiilor, elevilor, tinerilor și adulților din programe A doua șansă. Programul cuprinde măsuri integrate socio-educaționale și vizează in același timp familia, școala și comunitatea. Apelul este deschis tuturor școlilor, dar cele defavorizate au prioritate in evaluare.

„Profesori motivaţi in şcoli defavorizate” este dedicat școlilor cu cel mai ridicat grad de defavorizare, care au mulți copii aflați in risc de abandon școlar și nu reușesc să atragă sau să mențină in școală profesorii calificați. Modelul internaţional de bune practici care a inspirat acest program este Teach for America, aplicat in ţara noastră de către organizaţia parteneră Teach for Romania.

„In Romania există şcoli de top, elevi performanţi, iniţiative absolut lăudabile de innoire a şcolii. Şi totuşi de ce suntem in fruntea ţărilor europene la abandon şcolar? Cum să folosim cel mai bine fondurile europene ca să ameliorăm aceste situaţii? Ghidurile lansate azi sunt răspunsul nostru la această intrebare. La baza selecţiei şcolilor in situaţie de risc, care vor beneficia de banii europeni, se află un instrument de ierarhizare a şcolilor, dezvoltat impreună cu colegii din Ministerul Educaţiei şi din Cancelaria Prim-Ministrului, cărora le mulţumesc.” a declarat Cristian GHINEA, ministrul Fondurilor Europene.

    Pentru a direcționa intervențiile și fondurile in școlile care au cele mai mari probleme cu abandonul școlar, proiectele depuse in cadrul apelului „Şcoală pentru toţi” vor primi punctaj suplimentar dacă vizează activități in unitățile școlare defavorizate, conform ierarhizării de la 1 la 5, in care categoria 1 inseamnă „cel mai defavorizat” şi categoria 5, „cel mai puțin defavorizat”. Instrumentul de ierarhizare a şcolilor şi grădiniţelor a fost dezvoltat de specialişti in educaţie şi statisticieni pe baza corelării bazei de date din Sistemul Informatic Integrat al Invățămantului din Romania (SIIIR) al Ministerului Educaţiei, bazei de date a Agenţiei Romane de Asigurare a Calităţii in Invăţămantul Preuniversitar şi celor două studii intocmite de Banca Mondială „Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din Romania" şi „Atlasul Zonelor Urbane marginalizate din Romania". Instrumentul combină indicatori relevanţi: riscul de abandon şcolar, nivelul de pregătire al cadrelor didactice, gradul de pregătire al elevilor şi nivelul de dezvoltare socioeconomică a localităţii.

Ghidurile solicitantului au fost lansate in consultare publică in luna iulie și analizate in cadrul mai multor dezbateri publice. Instrumentul de ierarhizare a şcolilor in funcţie de nivelul de defavorizare a fost o propunere venită in cursul consultărilor, de la Asociaţia Human Catalyst şi pusă in practică de specialişti ai Ministerului Educaţiei şi ai Cancelariei Prim-Ministrului.

Pentru prima dată in cadrul POCU, apelul „Şcoală pentru toţi” permite implementarea unui proiect integrat, care incurajează combinarea mai multor obiective specifice (6.2, 6.3, 6.4, 6,6.). Astfel, acţiunile destinate preșcolarilor și școlarilor sunt obligatorii in fiecare proiect, şi pot fi completate de cele care vizează copiii de 2 ani din invățămantul antepreșcolar din creșele și grădinițele din rețeaua publică, și de cele destinate tinerilor și adulților care nu au finalizat invățămantul obligatoriu, dar vor să se reintoarcă la școală.

Deoarece in urma procesului de consultare a reieșit necesitatea lansării, in paralel, a unei linii de finanțare dedicate special programelor de tip A doua șansă, suma alocată acestei intervenții a fost redusă in cadrul apelului „Școală pentru toți” și va fi inclusă intr-un apel separat dedicat obiectivului specific 6.4, care urmează să fie lansat in curand. Prin urmare, solicitanții pot opta fie să integreze acest tip de activități in proiectele depuse in cadrul prezentului apel, fie să le propună separat, in cadrul apelului dedicat.

Depunerea proiectelor, prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2014, se poate face incepand cu 13 septembrie 2016, ora 15:00 și se incheie in data de 12 noiembrie 2016, ora 17:00.

Informații despre apelurile de proiecte Profesori motivaţi in şcoli defavorizate” şi „Şcoală pentru toţi"

 • sprijină măsurile 6.1- 6.7. din Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei, asumat de Guvernul Romaniei in februarie 2016;

 • fac parte din cadrul Axei Prioritare (AP) 6 „Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de Investiţii (PI) 10i. „Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la invăţămantul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invăţare formale, nonformale şi informale pentru reintegrarea in educaţie şi formare”.

Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Programul Operațional Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către Romania in domeniul resurselor umane, continuand astfel investițiile realizate prin Fondul Social European in perioada 2007
2013 și contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre Romania şi Statele Membre ale UE. In vederea atingerii obiectivelor propuse, in cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.

sus

[12.09.2016] Formular standardizat offline pentru completarea secțiunii Buget din aplicația MySMIS

    Ministerul Fondurilor Europene (MFE) pune la dispoziția beneficiarilor un formular standardizat in format Excel pentru secțiunea Buget din cadrul aplicației MySMIS. Formularul poate fi completat offline și apoi incărcat in aplicație.
MFE răspunde astfel solicitărilor venite din partea beneficiarilor și adoptă o nouă măsură care să ușureze procesul de depunere a proiectelor in sistemul MySMIS.

Beneficiarii pot descărca de pe site-ul MFE formularul și să il completeze. Odată completat, formularul va putea fi incărcat in aplicație cu un singur clic.  
Formularul de tip Excel pus la dispoziția beneficiarilor este identic cu cel generat de aplicația MySMIS.

Opțiunea de import a formularului pentru rubrica Buget va fi activată in aplicația MySMIS incepand de luni, 12 septembrie 2016.

 Precizări importante pentru beneficiarii care doresc să folosească formularul tip pentru secțiunea Buget:

•    Documentul incărcat va prevala in fața datelor de buget deja introduse. Beneficiarii care intenționează să folosească acest formular trebuie să țină cont de faptul că, la evaluare, bugetul luat in considerare va fi cel din formular, nu cel introdus prin secțiunea clasică.

•    Utilizarea fișierului Excel este posibilă numai in perioada de depunere a proiectelor. Beneficiarii declarați caștigători vor trebui in continuare să completeze secțiunea clasică a rubricii Buget in perioada de precontractare.


Formularul standardizat in format Excel poate fi descărcat
aici.

Cheia de protectie este MFE4142

Vă reamintim faptul că MFE a luat incă de ieri alte două măsuri pentru a ușura procesul de introducere a proiectelor in sistemul MySMIS:

•    Completarea secțiunii de resurse umane este posibilă prin uploadarea unui CV in format PDF.

•    Se permite incărcarea unei singure fișe de post pentru poziții similare in secțiunea de Resurse Umane.

MFE și STS lucrează in continuare la optimizarea modulului de depunere proiecte.

[06.09.2016Consultare

    Ministerul Fondurilor Europene a lansat in consultare publică ghidul solicitantului „Educație de calitate in creșe”, cu o alocare totală de 13,5 milioane de euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU).

MFE așteaptă propuneri de proiecte de la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și agenții sau structuri aflate in subordinea/coordonarea lui, de la organisme publice cu atribuţii in domeniul educației, formării profesionale şi asigurării calității, in parteneriat cu actori relevanţi in domeniul invățămantului antepreșcolar (autorități publice locale, organizaţii neguvernamentale, organizații sindicale etc.).

In cadrul apelului vor fi finanţate activităţi care privesc:
• formarea profesională a cadrelor didactice, a managerilor școlari și a personalului de ingrijire din creşe;
• amenajarea spațiilor educaționale pentru creșe sau pentru grupe de antepreşcolari inființate in cadrul grădinițelor;
• testarea resurselor didactice aferente curriculum-ului național obligatoriu pentru invățămantul antepreșcolar in creșe pilot;

Educaţia timpurie este esenţială pentru integrarea in societate a copiilor şi le poate oferi, in special copiilor provenind din medii dezavantajate, șansa de a se forma, de a-și asigura un nivel de trai decent, de a-și găsi mai ușor un loc de muncă. La nivelul Uniunii Europene, pană in 2020, cel puțin 95% din copiii preșcolari care au implinit 4 ani ar trebui să fie integrați in sistemul de educație corespunzător varstei. In acest sens, apelul va avea ca impact:
• peste 7.200 de antepreșcolari intrați in sistemul de educație;
• peste 2.200 de cadre didactice, personal de ingrijire și manageri școlari pregătiți să lucreze cu copiii de varstă de la 0 pană la 3 ani;
• peste 2.500 de părinți/tutori ai antepreșcolarilor sprijiniţi.

Detalii despre apel găsiți AICI. MFE primeşte recomandările referitoare la Ghidul Solicitantului „Educație de calitate in creșe”, pană la data de 9 septembrie 2016, pe adresa: ghid.crese@fonduri-ue.ro .

***
Informații despre apelul de proiecte „Educație de calitate in creșe”
• apelul sprijină măsura 3.1 „Creşe comunitare in urban şi plată ingrijitori in rural” din Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei.
• face parte din POCU Axa prioritară nr. 6. Educație și competențe; Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la invățămantul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea in educație și formare; Obiective Specifice: O.S.6.2. — Creșterea participării la invățămantul ante-preșcolar și preșcolar, in special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținand minorității roma și a celor din mediul rural; şi O.S.6.6. — Imbunătățirea competențelor personalului didactic din invățămantul pre-universitar in vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

 

Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:
    Programul Operațional Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către Romania in domeniul resurselor umane, continuand astfel investițiile realizate prin Fondul Social European in perioada 2007-2013 și contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre Romania şi Statele Membre ale UE. In vederea atingerii obiectivelor propuse, in cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.

sus

 

[06.09.2016 Consultare

    Ministerul Fondurilor Europene a lansat in consultare publică ghidul solicitantului „Curriculum național obligatoriu actualizat pentru invățămantul gimnazial” cu o alocare totală de 38,25 milioane de euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU).

Fondurile europene vor fi utilizate pentru revizuirea curriculumului național obligatoriu pentru invățămantul gimnazial, cu accent pe nevoile elevilor din grupurile dezavantajate. Proiectele pot fi depuse de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MECS) şi agențiile, structurile şi organismele aflate in subordinea/coordonarea MENCS, in parteneriat cu entități cu activitate relevantă in domeniul invățămantului gimnazial şi vor avea ca scop:
• formare profesională continuă a personalului didactic;
• dezvoltare a curriculum-ului național obligatoriu pentru invățămantul gimnazial;
• testare a resurselor didactice aferente curriculum-ului național obligatoriu in unitățile școlare pilot.

Unul dintre motivele care generează abandonul şcolar este oferta şcolară, in termeni de conţinut şi metode: curriculum prea teoretic, neadaptat nevoilor individului modern şi irelevant pentru piața muncii. De finanţarea proiectelor care vor elimina aceste inconveniente vor beneficia:
• 8.000 de elevi din invățămantul preuniversitar, in special elevi din grupurile vulnerabile;
• 2.800 de experți in dezvoltarea curriculară;
• 700 de experți din personalul partenerilor sociali in educație, inclusiv din ONG-uri;
• 50.350 de specialişti din invățămantul preuniversitar gimnazial: cadre didactice, manageri școlari, personal de sprijin din școli şi experţi ai organizaţiilor partenere.

Detalii despre această linie de finanţare găsiți AICI. MFE așteaptă propunerile, sugestiile sau recomandările privind ghidul solicitantului „Curriculum național obligatoriu actualizat pentru invățămantul gimnazial”, pană la data de 9 septembrie 2016, pe adresa: ghid.gimnaziu@fonduri-ue.ro.

 

***
Informații despre apelul de proiecte „Curriculum național obligatoriu actualizat pentru invățămantul gimnazial”

• apelul sprijină măsura 6.1 „Şcoala – motor de incluziune in zonele defavorizate” din Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei.
• face parte din Axa prioritară. 6. Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la invățămantul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea in educație și formare; Obiectivele Specifice(OS): OS 6.3. Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținand minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic; O.S.6.5. Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC in procesul de predare; şi O.S.6.6. Imbunătățirea competențelor personalului didactic din invățămantul pre-universitar in vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

 

Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:
    Programul Operațional Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către Romania in domeniul resurselor umane, continuand astfel investițiile realizate prin Fondul Social European in perioada 2007-2013 și contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre Romania şi Statele Membre ale UE. In vederea atingerii obiectivelor propuse, in cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare. 

sus

 

[02.09.2016 Anunţ

    Ministerul Fondurilor Europene (MFE) lansează in consultare publică ghidul solicitantului „Formarea personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sănătate”, aferent apelului de proiecte, in valoare de 94.747.058 euro, din cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU).

Ghidul se adresează instituţiilor din sistemul de sănătate publică care derulează proiecte cu acoperire naţională, inclusiv in parteneriat cu universităţi şi organizaţii neguvernamentale cu experienţă relevantă. In proiectele aferente programelor prioritare de sănătate vor fi implicaţi angajaţi ai instituțiilor publice şi medici de familie. Un proiect poate primi intre două și 4 milioane de euro pentru programe de formare specifică şi schimb de bune practici, inclusiv transnaţionale, in domeniile: sănătatea femeii și copilului, boli netransmisibile majore (boli cardiovasculare, respiratorii, endocrine, pulmonare şi renale cronice, cancer, diabet zaharat), boli transmisibile (tuberculoză; HIV/SIDA, hepatite virale cronice B și C), sănătate mintală, boli rare (inclusiv genetică medicală).

Apelul de proiecte sprijină măsurile referitoare la sănătate din Pachetul Național Anti-sărăcie, adoptat de Guvern in februarie 2016. Astfel, MFE urmărește să crească nivelul calitativ al serviciilor de sănătate și să faciliteze accesul egal la acestea, dar şi să investească in formarea resurselor umane din domeniul medical, in contextul deficitului de personal ca urmare a migraţiei externe.

MFE așteaptă propunerile, sugestiile sau recomandările privind ghidul „Formarea personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sănătate” pană la data de 15 septembrie 2016, pe adresa: serviciimedicale@fonduri-ue.ro. O prezentare pe scurt a ghidului se găşeste aici. 

Apelul de proiecte „Formarea personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sănătate” face parte din Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.iv Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de inaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiectivul specific 4.8 Imbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.

POCU 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către Romania in domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre Romania şi Statele Membre ale UE. POCU include 7 Axe Prioritare: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri (1); Imbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs (2); Locuri de muncă pentru toți (3); Incluziunea socială și combaterea sărăciei (4); Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC - 5); Educație și competențe (6); Asistenţă Tehnică (7).

 

[01.09.2016 Anunţ

     Ministerul Fondurilor Europene (MFE) publică ghidul final al apelului de proiecte „Romania Start-Up Plus”, in valoare de 105 milioane euro din alocarea aferentă Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, avand ca obiective stimularea antreprenoriatului și crearea de locuri de muncă.

Ghidul solicitantului a fost lansat in consultare publică in data de 11 iulie și dezbătut in ședința publică din data de 25 iulie 2016. Conţinutul acestuia reflectă propunerile preluate in urma consultărilor și a sugestiilor primite din partea potențialilor beneficiari și a publicului interesat.

 In cadrul acestui apel pot primi finanțare autorități publice locale, camere de comerț, furnizori de servicii de formare profesională continuă (FPC), universități și ONG-uri cu activitate relevantă in domeniu, singure sau in parteneriat. Acestea vor avea calitatea de administratori de scheme de antreprenoriat și vor acorda sprijin tehnic și ajutoare de minimis viitorilor antreprenori și intreprinderilor nou create.

Finanțarea nerambursabilă va avea o valoare de maximum 5.000.000 euro/ proiect și va acoperi, pe langă ajutorul de minimis, cheltuielile aferente programului de formare antreprenorială și costurile de administrare a schemei de antreprenoriat.

Mecanismul de finanțare a inițiativelor antreprenoriale este următorul: in urma unei perioade de formare specifică, viitorii antreprenori, selectați printr-un proces competitiv și transparent in cadrul fiecărui proiect, semnează un contract cu administratorul schemei de antreprenoriat și primesc o subvenție in valoare de maximum 30.000 euro, reprezentand finanțarea planului lor de afaceri. Dacă in primul an de funcționare a noii intreprinderi, antreprenorul realizează venituri echivalente cu 30% din valoarea finanțării inițiale, acesta va mai putea primi o a doua tranșă de finanțare, de pană la 10.000 euro.

“Lansăm astăzi un apel important pentru ceea ce inseamnă noua filozofie POCU de susținere a inițiativelor reale. El este rezultatul unor consultări robuste, coerente și transparente cu beneficiarii, iar forma actuală a ghidului „Romania Start-Up Plus” și a schemei de minimis aferente dovedește o dată in plus că dialogul și utilizarea experiențelor variate sunt instrumentele corecte pentru realizarea de vehicule de finanțare funcționale.” a declarat domnul Dan Barna, Secretar de Stat in cadrul MFE.

Ministerul Fondurilor Europene estimează că prin proiectele de antreprenoriat finanţate din „Romania Start-Up Plus” vor fi create peste 2.000 de locuri de muncă, vor fi infiinţate peste 1.500 de intreprinderi şi mai mult de 10.000 de persoane vor fi formate in domeniul educației antreprenoriale.

Depunerea proiectelor, prin intermediul sistemului informatic My SMIS 2014, se poate face incepand cu data publicării in Monitorul Oficial a Ordinului de Ministru privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Romania Start Up Plus”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană și se incheie in data de 30 octombrie 2016.

***
Despre „Romania Start-up Plus” (RSUP):
    Face parte din Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8iii - Activități independente, antreprenoriat și inființare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi și a unor intreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7. - Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:
    Programul Operațional Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către Romania in domeniul resurselor umane, continuand astfel investițiile realizate prin Fondul Social European in perioada 2007-2013 și contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre Romania şi Statele Membre ale UE. In vederea atingerii obiectivelor propuse, in cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe prioritare.

sus

[18.08.2016 MFE organizează o consultare publică pe Ghidul „Solidar” din cadrul POCU

      Ministerul Fondurilor Europene invită spre consultare organizaţiile economiei sociale care au propuneri de imbunătăţire a Ghidului Solicitantului "Solidar", linie de finanţare din fonduri europene dedicată dezvoltării intreprinderilor sociale.

Intalnirea va avea loc in data de 23.08.2016, incepand cu orele 9:00, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, parter.

Accesul in sală se va face in limita celor 70 de locuri disponibile, in ordinea inscrierilor, la adresa de e-mail: solidar@fonduri-ue.ro.

SOLIDAR este o schemă de ajutor de minimis in cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Obiectiv Specific (O.S. 4.16) Consolidarea capacității intreprinderilor de economie socială de a funcționa intr-o manieră auto-sustenabilă.

[18.08.2016 Anunţ

   Ministerului Fondurilor Europene publică Instructiunea MFE nr 2/2016 privind procesarea Cererilor de rambursare.

[18.08.2016 Anunţ

   Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.618/12.08.2016).

[11.08.2016 Proiect de Ordonanţă privind modificarea şi completarea OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

   Proiect de Ordonanţă privind modificarea şi completarea OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Publicat la data de 10.08.2016 pană la data de 20.08.2016. Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro  in termen de 10 zile de la data publicării pe site.

Notă de fundamentare

[08.08.2016 Grupuri tehnice de lucru pentru etapa de preconsultare/consultare a ghidurilor solicitantului - condiţii specifice

 

   La nivelul Ministerului Fondurilor Europene se constituie Grupuri Tehnice de Lucru (GTL) pentru etapa de preconsultare/consultare a ghidurilor solicitantului - condiţii specifice aferente axelor prioritare 1- 6 ale Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020.
Din GTL fac parte ministere de resort, membri ai Comitetului de monitorizare a POCU şi specialişti invitaţi. Contribuţia acestora la lucrările GTL este neremunerată.
GTL vizează in special identificarea unor modalităţi c
at mai eficiente şi mai realiste de indeplinire a obiectivelor specifice, respectiv a indicatorilor POCU (
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014).
Grupurile Tehnice de Lucru au ca scop principal creşterea calităţii ghidurilor ce vor fi supuse ulterior consultării publice. In cadrul  procesului de consultare publică se vor organiza dezbateri publice şi se vor primi propuneri in scris la adresele de e-mail dedicate fiecărui ghid supus consultării, fiecare organizatie/persoană fizică interesată put
and contribui la consolidarea ghidurilor solicitantului.

[02.08.2016Anunţ amanare lansare apel de proiecte

 

 Avand in vedere interesul manifestat faţă de Ghidul Solicitantului, concretizat intr-un număr foarte mare de comentarii primite care necesită analiză şi integrare, Ministerul Fondurilor Europene amană lansarea apelului de proiecte „Şcoală pentru toţi”.

sus

[02.08.2016INTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI – Ghidul Solicitantului Condiții Specifice OS 4.1 și 4.2

 

   Ministerul Fondurilor Europene a publicat o nouă listă de INTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI  aferente Ghidul Solicitantului Condiții Specifice OS 4.1 și 4.2: 

1. In MySmis, in cadrul capitolului Activități previzionate apare atenționarea: 

ATENTIE!!! - La definirea duratei subactivității vă recomandăm să nu folosiți campul „data”, avand in vedere faptul că data de demarare a proiectului este direct legată de data semnării contractului de finanţare.  

Mai concret, cum ar trebui procedat? Rubricile Anul inceperii / Luna inceperii / Anul incheierii / Luna incheierii se lasă necompletate și detaliile cu privire la perioada și durata implementării subactivității să se regăsească la rubrica Detalierea subactivității? 

Răspuns: Se va completa pentru fiecare activitate/subactivitate luna şi anul inceperii conform tabelului din Anexa 5-Instructiuni orientative privind completarea cererii de finanţare, urmand ca la momentul semnării contractului să se actualizeze corespunzător perioada de implementare. 

2. In situaţia in care anunţul de selecţie a partenerilor este realizat in termeni foarte generali fără a fi personalizat, este corect? 

Raspuns: In vederea stabilirii unui parteneriat, solicitanții publici și privați care intenționează să intre intr-o relație de parteneriat vor elabora o notă justificativă care va conține o analiză a valorii adăugate a parteneriatului in ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor, precum şi rolul partenerului/partenerilor in implementarea proiectului. Partenerii vor fi selectați astfel incat să desfășoare activități relevante pentru domeniul proiectului. Solicitanţii instituţii finanțate din fonduri publice au obligaţia de a selecta parteneri din sectorul privat, pentru implementarea proiectelor avute in vedere cu respectarea prevederilor OUG 40/2015 şi a prevederilor aplicabile solicitanților instituții finanțate din fonduri publice din ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, din cadrul subcapitolului 4.1.4. Selecția partenerilor. 

3. Costurile aferente subvenţiilor (ajutorul de minimis) intra in bugetul şi responsabilitatea beneficiarului sau a partenerului responsabil cu activitatea? 

Răspuns: Costurile aferente subvențiilor vor fi incluse in bugetul entității (partener sau solicitant) care este responsabilă de activitatea respectivă. 

4. Conform indicator 4S44 La momentul depunerii cererii de finanțare – serviciile (sociale, socio – medicale, medicale) trebuie să fie dezvoltate / implementate pentru a fi furnizate comunităților. Ce inseamnă acest lucru? – serviciile trebuie sa fie existente? Se existe la nivel de comunitate defavorizată sau e de ajuns să fie existente in orașul/ comuna din care face parte comunitatea? 

Răspuns: Numărul şi tipul serviciilor sociale finanțate prin proiect trebuie să fie justificate din perspectiva nevoilor grupului țintă (anexa 2, Criteriile de verificare a conformității administrative şi a eligibilității, criteriul B10). Ghidul indicatorilor oferă definiția indicatorului 4S44, respectiv: 

Acest indicator reprezintă numărul de servicii sprijinite direct in cadrul proiectului finanțat in contextul Obiectivului Specific 4.1/4.2 și care, la momentul acordării finanțării, indeplinesc cumulativ următoarele criterii: „  sunt dezvoltate/ implementate pentru a fi furnizate comunităților marginalizate rome aflate in risc de sărăcie şi excluziune socială vizate de proiect. Denumirea exactă și structura serviciilor care vor fi dezvoltate in cadrul proiectului ține de nevoile identificate la nivelul fiecărei comunități, așa cum reies ele din analiza preliminară intocmită de fiecare solicitant de finanțare nerambursabilă, şi atașată la cererea de finanțare, in momentul depunerii. Așadar, serviciile servicii sprijinite direct in cadrul proiectului sunt fie inființate, in situația in care nu existau la momentul acordării finanțării, fie dezvoltate, in situația in care existau la momentul acordării finanțării. 

5. La momentul depunerii cererii de finanțare furnizorul de formare trebuie sa fie acreditat/ autorizat punctual pe cursurile care se vor derula prin proiect? Fiind cheltuială neeligibilă, furnizorul nu se poate autoriza pe parcursul derulării proiectului? 

Răspuns:La momentul depunerii cererii de finanțare, nu este obligatoriu ca solicitantul/partenerul care aplică in calitate de furnizor de formare să fie acreditat/ autorizat pentru cursurile care se vor derula prin proiect. Solicitantul/partenerul care aplică in calitate de furnizor de formare se poate autoriza pe parcursul implementării proiectului pentru cursurile care se vor derula prin proiect, insă taxele de autorizare nu reprezintă o cheltuială eligibilă. 

6. Pentru imbunătățirea condițiilor de locuire sunt eligibile cheltuielile legate de lucrări de reabilitare termică (in condițiile in care nu există acte de proprietate), igienizare locuințe şi achiziția de dotări minime (aragaz, butelie, frigider)?

Răspuns: Imbunătățirea condițiilor de locuire nu pot fi efectuate pentru clădiri pentru care nu există acte de proprietate. Ghidul solicitantului – condiții specifice prevede sprijinirea membrilor grupului țintă pentru reglementarea actelor

(Activitatea 6. Activități de asistență juridică pentru reglementări acte (acolo unde este cazul)). In cadrul acestei activități se va furniza asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială. Ulterior reglementării actelor de proprietate, pot fi executate lucrări destinate imbunătățirii condițiilor de locuire aferente clădirilor pentru care la acest moment nu este reglementată situația actelor de proprietate.

[01.08.2016 Fonduri europene de 5 milioane euro pentru bunăstarea locuitorilor din cartierele marginalizate ale oraşelor

   Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat in consultare publică ghidul de finanţare „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) — oraşe/ municipii cu populaţie de peste 20.000 locuitori, corespunzător primei etape a mecanismului de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii pentru zone urbane marginalizate. Strategiile de dezvoltare locală vor contribui la combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale in comunităţile urbane caracterizate prin nivel scăzut de educaţie, grad crescut de şomaj, stare precară de sănătate a locuitorilor şi condiţii proaste de locuire. Elaborarea SDL constituie un prim pas pentru transpunerea in plan local a măsurilor prevazute de Guvernul Romaniei in Pachetul Antisărăcie  şi, de asemenea, sprijină Măsura VII - O nouă misiune pentru Grupurile de Acţiune Locală din Pachetul Clasa de Mijloc la Sate. Beneficiarii fondurilor din acest apel de proiecte pot fi autorităţile publice locale in parteneriat cu actori sociali relevanţi sau Grupurile de Acţiune Locală (GAL) existente la momentul lansării apelului. In cadrul acestei etape, pentru care alocarea financiară este de 5 milioane euro, se vor finanţa următoarele activităţi:

 • Adaptarea GAL deja infiinţat conform cerinţelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020;

 • Delimitarea comunităţii marginalizate şi a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate;

 • Animarea partenerilor locali şi mobilizarea comunităţii marginalizate vizate de SDL;

 • Elaborarea SDL şi a listei indicative de intervenţii prin care GAL consideră ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală.

După elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL), următoarele etape ale mecanismului de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii sunt: selectarea SDL şi a pachetului integrat de proiecte pentru zonele marginalizate. Propunerile, sugestiile sau recomandările privind ghidul „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală — oraşe/ municipii cu populaţie de peste 20.000 locuitori” sunt aşteptate pană la data de 16 august 2016 pe adresa: ssdl@fonduri-ue.ro. Textul ghidului solicitantului şi documentele anexe pot fi consultate pe site-ul www.fonduri-ue.ro. Calendarul, pe larg, poate fi consultat in fişierul ppt. „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală — oraşe/ municipii cu populaţie de peste 20.000 locuitori” este un apel de proiecte in cadrul Axei prioritare 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei discriminări, Prioritatea de investiţii 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunităţii Obiectiv specific 5.1.: Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi non-romă) din oraşe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinand minorităţii romă, prin implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC. Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC) este noul instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 in vederea combaterii sărăciei şi a excluziunii sociale de la nivel urban, prin stimularea implicării comunităţilor in dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local şi implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală (SDL). POCU 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabileşte priorităţile de investiţii, obiectivele specifice şi acţiunile asumate de către Romania in domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre Romania şi Statele Membre ale UE. POCU include 7 Axe Prioritare: Iniţiativa locuri de muncă pentru tineri (1); Imbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs (2); Locuri de muncă pentru toţi (3); Incluziunea socială  şi combaterea sărăciei (4); Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC - 5); Educaţie şi competenţe (6); Asistenţă Tehnică (7). 

sus

[27.07.2016 Clarificări Ghidurile Solicitantului Condiţii Specifice, OS 4.1 si 4.2

 

    Clarificări privind condiţiile de finanţare din Ghidurile Solicitantului Condiţii Specifice aferente apelurilor 1, 2 si 3 – Obiectivele Specifice 4.1. Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) in comunităţile marginalizate in care există populaţie aparţinand minorităţii rome şi 4.2 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) in comunităţile marginalizate ale POCU:

1. Sunt eligibile integral cheltuielile aferente unor interventii dedicate comunităţii in ansamblu, respectiv cheltuielile aferente reabilitării, modernizării, dotării cu mobilier şi aparatură a spaţiilor in care se vor desfăşura activităţi de sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţie şi activităţi de sprijin pentru dezvoltarea/furnizarea de servicii sociale/furnizarea de servicii inclusiv in cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale), indiferent de categoria de persoane care beneficiază de aceste servicii. De exemplu, vor fi eligibile integral costurile cu renovarea şi dotarea unei şcoli care este frecventată atat de membri ai grupului ţintă cat şi de alte persoane din comunitatea marginalizată sau din UAT, care nu sunt vizate direct de intervenţiile proiectului.

2. In vederea implementării Activităţii 5 - Activităţi de imbunătăţire a condiţiilor de locuit ale persoanelor din grupul ţintă, nu vor putea fi selectate ca parteneri companii din domeniul construcţiilor. Activităţile menţionate vor face obiectul achiziţiei de prestare de servicii/execuţie de lucrări.

3. In situaţia in care o instituţie publică ( de exemplu, autoritate publică locală) este partener şi are in responsabilitate Activitatea 5 - Activităţi de imbunătăţire a condiţiilor de locuit ale persoanelor din grupul ţintă, aceasta poate subcontracta (externaliza) intervenţiile in domeniul imbunătăţirii condiţiilor de locuit. Partenerul va avea responsabilitatea coordonării implementării acestei activităţi şi asigurarea sustenabilităţii intervenţiilor."

[27.07.2016 Fonduri europene pentru educaţia copiilor aflaţi in situatii speciale

 

 Ministerul Fondurilor Europene (MFE) lansează in consultare publică apelul de proiecte „Profesori motivaţi in şcoli defavorizate”, cu o alocare de 25 de milioane euro, pentru stimularea cadrelor didactice care lucrează cu copii aflaţi in situaţii speciale:

• Copii cu risc ridicat de abandon şcolar - majoritatea provin din familii sărace / au dizabilităţi / sunt de etnie romă / din comunităţi izolate etc;

• Copii din spitale;

• Copii aflaţi in penitenciare (delincvenţa juvenilă).

Apelul, finanţat din Programul Operaţional Capital Uman (POCU), se adresează şcolilor din medii defavorizate, organizaţiilor neguvernamentale, organizaţiilor publice cu atribuţii in domeniul educaţiei, autorităţilor publice locale, furnizorilor de servicii de consiliere scolară, in parteneriat cu aceste şcoli. De finanţare vor beneficia cadrele didactice, mediatorii şcolari, mangerii şcolari şi alţi specialişti in educaţie care lucrează in şcoli cu copii in situaţii de risc educaţional.

“Impactul la care ne uităm este să sprijinim peste 5.000 de specialişti in educaţie să lucreze cu aceşti copii aflaţi in situaţii speciale, iar 150 de şcoli defavorizate să atragă, dar să şi menţină in sistem profesori calificaţi şi motivaţi”, a declarat Cristian Ghinea, Ministru al Fondurilor Europene.

Această linie de finanţare sprijină măsura 6.5 din Pachetul Naţional Anti-sărăcie, adoptat de Guvern in februarie 2016. MFE aşteaptă recomandări pe marginea ghidului „Profesori motivaţi in şcoli defavorizate” pană la data de 15 august 2016, pe adresa: pmsd@fonduri-ue.ro. Depunerea de proiecte este programată pentru perioada 1 septembrie – 31 octombrie 2016. Informaţii despre ghid, solicitanţi eligibili şi calendar gasiţi in fişierul ataşat. „Profesori motivaţi in şcoli defavorizate” este un apel de proiecte in cadrul Axei Prioritare (AP) 6 „Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de Investiţii (PI) 10i „Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la invăţămantul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea in educaţie şi formare”, obiective specifice (OS):

• OS 6.2 „Creşterea participării la invăţămantul ante-preşcolar şi preşcolar, in special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, cu accent pe copiii aparţinand minorităţii romă şi a celor din mediul rural”;

• OS 6.3 „Reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii aparţinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinand minorităţii romă şi elevii din mediul rural/ comunităţile dezavantajate socio-economic”;

• OS 6.6 „Imbunătăţirea competentelor personalului didactic din invăţămantul pre universitar in vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive”.

POCU 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabileşte priorităţile de investiţii, obiectivele specifice şi acţiunile asumate de către Romania in domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre Romania şi Statele Membre ale UE. POCU include 7 Axe Prioritare: Iniţiativa locuri de muncă pentru tineri (1); Imbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs (2); Locuri de muncă pentru toţi (3); Incluziunea socială şi combaterea sărăciei (4); Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC - 5); Educaţie şi competenţe (6); Asistenţă Tehnică (7).”

sus

[26.07.2016 „Intreprinderile sociale primesc sprijin financiar din fonduri europene

 

 Cristian Ghinea, ministru: „Aceste intreprinderi intampină probleme in a găsi finantare, aşa că lansăm un mecanism de finanţare dedicat lor”

Intreprinderile de economie socială – care, prin activitatea lor, contribuie la rezolvarea unor probleme sociale sau ale unei comunităţi, pot primi un sprijin financiar situat intre 50.000 si 100.000 euro, din fonduri europene. Pentru acest lucru, Ministerul Fondurilor Europene lansează astăzi in consultare publică o linie de finanţare, „Solidar”, cu o alocare de 20 milioane de euro din Programul Operational Capital Uman (POCU). Schema vizează sprijin pentru 200 de intreprinderi de economie socială, care au nevoie de formare, consiliere, dezvoltarea capacităţii, adaptarea locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilităţi, transfer de know-how, parteneriate ş.a.m.d. Economia socială este un sector in ascensiune in Romania, dar se situează incă mult sub cel din statele membre UE. In Romania, ponderea angajaţilor in sectorul economiei sociale este de 1,7%, media la nivelul Uniunii Europene fiind de 6,5%. Această linie de finanţare sprijină măsura 24.4 din Pachetul National Anti-sărăcie, adoptat de Guvern in Februarie 2016. Cristian Ghinea, Ministrul Fondurilor Europene (MFE) a declarat: „Intreprinderile din sectorul economiei sociale intampină chiar mai multe probleme decat intreprinderile tradiţionale in a găsi finanţare, publică sau privată. Fondurile europene sunt o soluţie, aşa că fructificăm oportunitatea şi lansăm acest mecanism de finanţare. Vestea bună este că nu este singurul, ci primul dintr-o serie de apeluri dedicate economiei sociale”. Informaţii despre ghid, solicitanţii eligibili şi calendar găsiţi in fisierul ataşat. Printre problemele pe care intreprinderile de economie socială le adresează sunt: sărăcia şi excluziunea, marginalizarea, lipsa accesului la servicii (sociale, medicale, financiare, etc.) sau la piete pentru micii producători şi lucrători, lipsa oportunităţilor pe piaţa muncii pentru persoane fără calificare profesională, degradarea mediului inconjurător. MFE asteaptă recomandările pe marginea ghidului „Solidar”, pană la data de 10 august 2016, pe adresa: solidar@fonduri-ue.ro. Depunerea de proiecte este programată pentru perioada 1 septembrie – 30 septembrie 2016.

Informaţii despre apelul de proiecte „Solidar”

Face parte din Axa prioritară 4 - Incluziunea socială şi combaterea sărăciei

Este Prioritatea de investiţii 9v - Promovarea antreprenoriatului social şi a integrării vocaţionale in intreprinderile sociale şi economia socială şi solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forţei de muncă.

Obiectiv Specific (O.S. 4.16) Consolidarea capacităţii intreprinderilor de economie socială de a funcţiona intr-o manieră autosustenabilă

Despre Programul Operational Capital Uman 2014-2020:

Programul Operational Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabileşte priorităţile de investiţii, obiectivele specifice şi acţiunile asumate de către Romania in domeniul resurselor umane, continuand astfel investiţiile realizate prin Fondul Social European in perioada 2007-2013 şi contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre Romania şi Statele Membre ale UE. In vederea atingerii obiectivelor propuse, in cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.”

 

[19.07.2016 UPDATE: Consultare publică ghid ”Romania Start – Up Plus” – 25 iulie 2016 

 

   Urmare a solicitărilor primite pe e-mail, consultarea publică pentru Ghidului Solicitantului pentru “Romania Start – Up Plus” va avea loc in data de 25.07.2016, incepand cu ora 13:30, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, parter. Restul informatiilor raman neschimbate, accesul in sală urmand sa fie făcut in limita celor 70 de locuri disponibile, in ordinea inscrierilor, la adresa de e-mail: rsup@fonduri-ue.ro.

 [19.07.2016]  Termenul limită de depunere a cererilor de finantare pentru dezvoltarea comunitătilor marginalizate a fost prelungit.  

Ministerul Fondurilor Europene prelungeste termenul limită de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelurilor de proiecte POCU nr. 1, 2 si 3 pana la data de 15 septembrie 2016. Apelurile de proiecte POCU nr. 1, 2 si 3 sunt finantate in cadrul Obiectivelor Specifice 4.1. Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360o) in comunitătile marginalizate in care există populatie apartinand minoritatii rome si 4.2 Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360) in comunitătile marginalizate. „Alegerile locale din luna iunie au creat un vid de autoritate in această perioadă in care s-a facut transferul de putere. Acest lucru a intarziat incheierea parteneriatelor cu autoritătile, care au nevoie sa elaboreze analize ale comunitătilor ce solicită finantare, o conditie necesară pentru ca acestea sa obtină finantare. Am luat aceasta decizie, de a prelungi termenul limită de depunere a cererilor de finantare, pentru a răspunde asteptărilor potentialilor parteneri, in mod realist”, a declarat Ciprian Necula, Secretar de Stat. Modificarea termenului limită este operationalizată in sistemul MySMIS si face obiectul unei modificări in Ghidurile Solicitantului Conditii Specifice.

[11.07.2016 POCU publică Intrebări şi Răspunsuri frecvente pentru Ghidurile Solicitantului OS 4.1 şi 4.2

 

Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, publică lista celor mai frecvente intrebări şi răspunsuri primite prin serviciul helpdesk cu privire la apelurile POCU pentru Obiectivele Specifice 4.1 si 4.2.

sus

[11.07.2016 Romania Start-up Plus”: 105 milioane de euro pentru antreprenoriat şi crearea de locuri de muncă

 

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat, spre consultare publică, Ghidul Programului „Romania Start-Up Plus”, in valoare de 105 milioane euro din alocarea aferentă Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, avand ca obiective stimularea antreprenoriatului şi crearea de locuri de muncă. Mecanismul de finanţare este următorul: in momentul semnării contractului cu administratorul schemei de antreprenoriat, viitorul antreprenor primeşte o subvenţie in valoare de maximum 24.000 euro, reprezentand prima tranşă de finanţare. A doua tranşă de finanţare, in valoare de maximum 16.000 euro, va fi acordată dacă antreprenorul realizează venituri brute echivalente cu jumătate din valoarea primei tranşe. Astfel, MFE a gandit un sistem de stimulare a start-up-urilor care realizează performanţa in vanzări. „Acest mecanism de finantare, in transe, reprezintă un pas către o finanţare mai inteligentă, adaptată realităţii economice. Sprijinul nu mai este doar un indicator numeric cantitativ, el devine un instrument de impulsionare a antreprenorilor care inregistrează rezultate in faza incipientă a afacerilor lor”, a declarat Dan Barna, Secretar de Stat MFE. Prin finanţarea proiectelor de antreprenoriat din Programul „Romania Start-Up Plus”, Ministerul Fondurilor Europene are in vedere atingerea următoarelor obiective:

• Peste 2.000 de locuri de muncă nou create

• Peste 1.500 noi intreprinderi mici şi mijlocii finanţate

• Peste 10.000 de persoane formate in domeniul educaţiei antreprenoriale

Schema pentru start-up-uri poate fi derulată de Autorităţile Publice Locale, Camerele de Comerţ, Furnizorii de servicii de Formare Profesională Continuă (FPC), universităţile şi ONG-uri, care pot aplica pentru a fi administratori de schemă. Accesul la finanţare al intreprinderilor din Romania este printre cele mai reduse din UE. Numai 2% din intreprinderile din Romania - faţă de 8%, media europeană - au accesat granturi sau credite subvenţionate in 2015, conform sondajului SAFE al Comisiei Europene. Propunerile şi recomandările pe marginea ghidului „Romania Start-Up Plus” (RSUP) sunt aşteptate pană la data 25 iulie 2016, pe adresa: rsup@fonduri-ue.ro. Proiectele pot fi depuse incepand cu 15 august 2016. Calendarul poate fi consultat in fişierul ataşat.

Ghidul şi documentele anexe pot fi consultate aici.

In acest moment, Autoritatile de Management coordonate de MFE primesc proiecte pentru 46,6% din fondurile structurale şi de investiţii, fiind lansate ghiduri pentru 12,9 miliarde de euro.

Despre „Romania Start-up Plus” (RSUP):

Face parte din Axa prioritara 3 - Locuri de muncă pentru toţi, Prioritatea de investiţii 8iii - Activităţi independente, antreprenoriat şi infiinţare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi şi a unor intreprinderi mici şi mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7. - Creşterea ocupării prin susţinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Despre Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020:

Programul Operaţional Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabileşte priorităţile de investiţii, obiectivele specifice şi acţiunile asumate de către Romania in domeniul resurselor umane, continuand astfel investiţiile realizate prin Fondul Social European in perioada 2007-2013 şi contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre Romania şi Statele Membre ale UE. In vederea atingerii obiectivelor propuse, in cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.

[11.07.2016 MFE publică in consultare Ordinul privind aprobarea procedurii competitive aplicabilă achiziţiilor efectuate de solicitanţi sau beneficiari privaţi

 

Ministerul Fondurilor Europene lansează spre consultare publică pe site-ul www.fonduri-ue.ro, in perioada 7-15 iulie 2016, proiectul de ordin care va reglementa regimul juridic al achiziţiilor efectuate de solicitantii sau beneficiarii privati pentru atribuirea contractelor de produse, servicii sau lucrari in cadrul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile (fondurile ESI, SEE, norvegian si Elvetia).
Prezentul proiect are in vedere faptul că solicitanţii sau beneficiarii privaţi care fac achiziţii in cadrul proiectelor au nevoie de un cadru juridic flexibil, adaptat la specificul relaţiilor comerciale. Actul normativ preia prevederile incidente din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi dezvoltă aria de aplicabilitate prin introducerea finanţării nerambursabile prin Programul de Cooperare Elvetiano - Roman şi Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime. De asemenea, include un capitol dedicat aplicării principiului proporţionalităţii in verificarea administrativă a cererii de rambursare.
Cadrul legal aplicabil solicitanţilor şi beneficiarilor privaţi a fost abrogat implicit prin intrarea in vigoare a Legii nr. 98/2016. In consecinţă, MFE a elaborat proiectul de ordin supus astăzi consultării publice pentru a reglementa achiziţiile derulate de entităţile private printr-un singur act normativ care să includă prevederile ordinelor abrogate (Ordinul MFE nr. 1.120/2013, Ordinul MFE nr. 1.191/2014, Ordinul MFE nr. 3.123/2015 şi Ordinul MFE nr. 427/2016).
Persoanele interesate pot consulta proiectul de Ordin privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/ beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de produse, servicii sau lucrări finanţate din fonduri nerambursabile pe pagina ministerului, la secţiunea Transparenţă -> Legislaţie -> Proiecte legislative (link:
http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative). Propunerile şi observaţiile pot fi transmise pe adresa contact.minister@fonduri-ue.ro, in perioada 8-18 iulie 2016.

sus

[08.07.2016 POCU: Peste 193 de milioane de euro vor merge către „Şcoala pentru toţi”, un program de educaţie pentru copiii săraci

 

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) lansează spre consultare publică, un ghid pentru „Şcoala pentru toţi”, un program de educaţie cu o alocare de 193,2 milioane de euro din Programul Operaţional Capital Uman (POCU 2014-2020). „Şcoala pentru toţi” susţine pachetul de măsuri anti-sărăcie lansat de Guvernul Romaniei in luna februarie 2016 şi are ca beneficiari finali copiii din scoli defavorizate, cu risc de abandon şcolar; tinerii şi adulţii care au renunţat la şcoală şi vor s-o reia; cadrele didactice şi specialiştii care au nevoie de sprijin pentru a-şi adapta activitatea şcolii la nevoile copiilor.

Aplicanţii eligibili pentru programul „Şcoala pentru toţi” sunt organizaţiile neguvernamentale, autorităţile publice, instituţiile de cult şi alte entităţi interesate să trimită copiii la şcoală. Elementul central al fiecărui proiect va fi, astfel, şcoala, fiind pentru prima oară cand MFE pune la dispoziţie fonduri pentru rezolvarea problemei abandonului şcolar intr-o manieră atat de complexă.

Obiectivele la care MFE se uită prin finanţarea proiectelor ce urmează să fie depuse in perioada următoare sunt:

Creşterea participării la invăţămantul antre-preşcolar şi preşcolar pentru 25.000 de copii

Sprijinirea a mai mult de 30.000 de copii să meargă la şcoală, dar şi scăderea riscului de abandon şcolar

Readucerea la şcoală – prin programul „A doua şansă” – a 20.000 de tineri şi adulţi care nu au terminat invăţămantul obligatoriu

Sprijinirea a 20.000 de cadre didactice, mediatori şcolari, consilieri şcolari, directori şi specialişti in educaţie pentru a lucra mai bine cu copiii aflaţi in risc de abandon şcolar.

Cristian Ghinea, Ministru al Fondurilor Europene din data de 27 aprilie 2016, a declarat: „Abordarea cu care venim in cheltuirea fondurilor europene pe acest program, dedicat capitalului uman, este complet nouă faţă de exerciţiul financiar anterior, fiind bazată pe realitate. Iar realitatea este că, in Romania, rata de părăsire timpurie a şcolii este aproape dublă faţă de media din UE, iar tendinţa de creştere a atins o cotă alarmantă. Este nevoie de intervenţie rapidă. Incepem o epocă in care vom da bani europeni pentru impact real in viaţa oamenilor – nu pentru chitanţe şi hartii”.

Diferenţa ratei de părăsire timpurie a şcolii dintre Romania şi UE a crescut de la 5,4% in 2010 la 8,1% in 2015.

Reducerea abandonului şcolar este o prioritate pentru Romania, care, ca membră UE, a aderat la principalele obiective trasate de Europa 2020, strategia de creştere economică a Uniunii. Unul dintre obiective prevede o rată a abandonului şcolar, la nivel european, de sub 10%.

In Romania, rata abandonului şcolar se situează la 19,1%, potrivit Eurostat, şi trebuie redusă pană la 11,3% pană in 2020. Detalii, in fişierul ataşat.

Etapa de consultare publică a ghidului lansat astăzi se incheie pe 21 iulie 2016, iar apelul la proiecte este programat pentru 1 august. Calendarul, pe larg, poate fi consultat tot in fişierul ataşat.

Ghidul şi anexele pot fi consultate aici.

Vă rugăm să transmiteţi propunerile dumneavoastră privind imbunătăţirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro, pană la data de 21 iulie 2016.”

[26.05.2016 OIR POSDRU NV publică Decizia9278 a Ministerului Fondurilor Europene

Decizia_9278_MFE

[16.05.2016 POCU publică Ordinul 714/16.05.2016 privind modificarea ghidurilor

Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, publică Ordinul privind modificarea următoarelor documente:

Orientări privind accesarea finanţărilor in cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020- anexa 1

Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360o) in comunităţile marginalizate in care există populaţie aparţinand minorităţii rome”, finanţat prin Axa Prioritară 4/ Prioritatea de Investiţii 9.ii/ Obiectivul Specific 4.1 din cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020- anexa 2

Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent apelului de proiecte „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360o) in comunităţile marginalizate” finanţat prin Axa Prioritară 4/ Prioritatea de Investiţii 9.ii/ Obiectivul Specific 4.2 din cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020- anexa 3.

sus

[16.05.2016MFE deschide pe platforma MySMIS două apeluri POCU pentru proiecte integrate anti-sărăcie

 

Ministerul Fondurilor Europene deschide astăzi oficial pe platforma MySMIS primele două apeluri de proiecte care işi propun reducerea sărăciei in comunitățile marginalizate. Suma totală lansată este de 350 milioane de euro. Apelurile abordează problema sărăciei in mod integrat, prin măsuri din toate domeniile cheie pentru incluziunea socială: ocupare, educație, locuire, sănătate, servicii sociale şi anti-discriminare, adresate atat celor mai săraci copii, cat şi familiilor lor. Autoritățile locale, organizațiile neguvernamentale, partenerii sociali şi societățile comerciale care doresc să aplice au la dispoziție două linii de finanțare separate: Obiectivul Specific 4.1. – Dezvoltare locală integrată (DLI 360o) in comunitățile marginalizate in care există populație aparținand minorității rome şi Obiectivul Specific 4.2. – Dezvoltare locală integrată in comunitățile marginalizate (indiferent de dimensiunea populației de etnie romă). Concret, autorităţile locale şi/sau organizaţii neguvernamentale şi societăți comerciale identifică o comunitate marginalizată şi propun un plan integrat de ameliorare, pe baza unei analize la faţa locului. Bugetul maxim poate fi de 6 milioane de euro. Ministerul Fondurilor Europene va evalua proiectele depuse din perspectiva analizei la faţa locului şi a măsurilor propuse de promotorii proiectelor, grila de punctaj incurajand o abordare complexă, care să răspundă mai multor nevoi ale oamenilor din comunitaţile sărace. “Pe de o parte, activitățile de proiect nu mai pot fi formulate din birou, ci trebuie construite pornind de la nevoile comunităţii, de la fața locului. Prin ceea ce lansăm astăzi, Ministerul Fondurilor Europene propune o schimbare in modul in care statul roman tratează problema sărăciei: nu doar acţiuni sectoriale făcute din perspectiva unei agenţii guvernamentale şi doar in aria sa de competenţă, ci finanţăm acţiuni care pun la o un loc mai multe surse ale sărăciei (condiţii proaste de locuire, abandonul scolar, lipsa de acces la sănătate, etc) şi vin cu soluţii pentru toate in acelaşi timp, punand comunitatea in centrul intervenţiei. Felicit echipa de la Ministerul Fondurilor Europene, in special pe secretarul de stat Ciprian Necula, pentru eforturile depuse in a aduce această nouă abordare in practică. Noi am creat cadrul, acum asteptăm ca promotorii de proiecte, autorități şi ONG-uri, să lucreze la firul ierbii, să analizeze cauzele sărăciei din comunitatea lor şi să propună soluții bune. Evaluarea proiectelor va incepe de la 1 iulie, deci este timp pentru o analiză serioasă şi vorbit cu oamenii din comunități, pentru a acoperi nevoile lor reale” a declarat domnul Cristian Ghinea, Ministrul Fondurilor Europene. “Am gandit intervențiile din aceste ghiduri ca unele aplicate pe nevoile tuturor membrilor unei familii care locuiesc in aceeaşi gospodărie, in funcție de nevoile fiecărei generații şi fiecărei persoane: copiii au nevoie de educație, dar pentru asta au nevoie ca ei şi părinții lor să fie sănătoşi, să aibă un loc de muncă şi să beneficieze de condiții decente de locuit; la randul lor, aceştia au nevoie de calificare pentru a obține un loc de muncă şi, nu in ultimul rand, cu toții au nevoie de acte de identitate (şi, eventual, de locuire). Practic, vorbim despre proiecte complexe, care comportă colaborare multi-specializată din partea celor care alcătuiesc parteneriatul, obligatorie fiind implicarea comunității şi a autorităților locale, astfel incat să poată fi acoperite toate sau sau majoritatea acestor elemente de vulnerabilitate”, precizează şi Secretarul de Stat, domnul Ciprian Necula. Ministerul Fondurilor Europene a organizat săptămana trecută o consultare publică. In urma acestei consultări, am decis să emitem astăzi un corrigendum care va clarifica unele dintre observațiile participanților – de pildă se permite participarea la aceste call-uri a comunităților din localități incluse in strategiile de dezvoltare locale depuse in Programul Național de Dezvoltare Rurală. Ministerul a decis organizarea a opt sesiuni de informare, una in fiecare regiune de dezvoltare, pentru a discuta cu autoritățile locale şi județene şi partenerii sociali condițiile noii abordări. Solicitanții pot adresa in continuare intrebări referitoare la cele două propuneri de proiecte, prin sistemul de help-desk pus la dispoziție de către MFE. Cererile de finanțare pot fi incărcate in MySMIS pănă la 31 august 2016. Ghidurile aferente celor două cereri de propuneri de proiecte pot fi consultate la adresa:

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program.

sus

[25.04.2016Transmiterea intrebărilor adresate AM POCU prin HELPDESK MFE

Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, recomandă transmiterea prin intermediul Helpdesk-ului MFE a tuturor intrebărilor,  solicitărilor de clarificare şi comentariilor legate de Ghidurile Solicitantului lansate, precum şi de cele aflate in consultare publică.

    Accesarea secțiunii de Helpdesk se va face din "Meniu utilizator", vizibil in secțiunea „Contact” a site-ului

www.fonduri-ue.ro, după autentificarea prealabilă a utilizatorului.[21.04.2016] Anunţ :  

Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) in comunitațile marginalizate in care exista populație aparținand minoritații rome” (Obiectivul Specific 4.1. POCU).

Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice „Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) in comunitațile marginalizate” (Obiectivul Specific 4.2. POCU).

[20.04.2016] Anunţ

Metodologia de verificare, evaluare si selecție a proiectelor POCU : 

Metodologia

Ghidul Solicitantului Condiţii Generale  :  

Orientări privind oportunitățile de finanțare in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020   şi   Anexe  [19.04.2016] Anunţ

   Procedura simplificată aplicată de solicitanţii privaţi de finanţare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 427/2016 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicată de solicitanţii privaţi de finanţare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări - publicat in Monitorul Oficial nr. 284/14.04.2016.[05.04.2016] Anunţ

In conformitate cu măsurile preventive anticorupţie prevăzute in Strategia naţională anticorupţie 2012-2015 şi cu normele Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a funcţiei, la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice şi a instituţiilor din subordine sau sub autoritate au fost constituite, in cursul anului 2015, comisii de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a funcţiei publice.

In acest context, art. 3 al Legii nr. 251/2004 prevede că „la sfarşitul fiecărui an, autorităţile, instituţiile publice sau persoanele juridice publică lista cuprinzand bunurile depuse potrivit prezentei legi şi destinaţia acestora, pe pagina de Internet a persoanei juridice respective ori in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a”

In cadrul OIRPOSDRU NORD-VEST nu au fost inregistrate, in anul 201
5, bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice.

sus

[01.04.2016] Implementarea strategiilor de dezvoltare locală in comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau in orașe cu o populație de pană la 20.000 locuitori

Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman publică spre consultare Ghidul Solicitantului Condiții Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in comunitățile marginalizate din zona rurala si/ sau in orașe cu o populație de pănă la 20.000 locuitori”.

Obiectivul specific urmărit in cadrul acestei priorități de investiții vizează reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din comunitățile marginalizate din zona rurala si orașe cu o populație de pana la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.

Toate intrebările legate de Ghidul solicitantului condiții specifice, precum si propunerile si sugestiile de imbunătățire vor fi transmise pana la data de 15 aprilie 2016 pe adresa de email: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

[28.03.2016] Ministerul Fondurilor Europene publică Calendarul estimativ al lansărilor

[09.03.2016] Aplicaţia MySMIS 2014

Ministerului Fondurilor Europene vă prezintă noul sistem MySMIS, prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020. Aplicaţia este unică si va arata la fel pentru toate programele operaţionale. Legătura va fi făcută şi fiecare ghid in parte şi indicaţiile de completare vor fi de asemenea personalizate. Conţinutul şi tipul informaţiilor solicitate vor fi diferite.

Manuale utilizare

 1. Crearea unui cont de utilizator;
 2. Conectarea la aplicația MySMIS;
 3. Recuperare parolă;
 4. Identificarea electronică şi crearea unei entități juridice;
 5. Instrucțiune completare cerere de finanțare
 6. Inrolare la o persoană juridică și crearea unei cereri de finanțare(CF);
 7. Instrucțiune semnatură digitală

[08.03.2016] Aplicația MySMIS 2014 se află in testare publică

In perioada 8-18 martie 2016, aplicația MySMIS 2014, modulul ”Depunerea cererii de finanțare”, poate fi testată de către public, pentru familiarizarea cu modalitatea de lucru.

Aplicația poate fi accesată prin intermediul link-ului https://2014.mysmis.ro și de pe website-ul Ministerului Fondurilor Europene (MFE) - www.fonduri-ue.ro, secțiunea MySMIS 2014. In aceeași secțiune de pe site-ul MFE sunt publicate și documente-suport relevante pentru cei care vor să testeze aplicația sau care vor depune ulterior cereri de finanțare - manuale, tutoriale, intrebări frecvente.

Pentru accesul in aplicație este necesar un browser actualizat, iar pentru vizualizarea și semnarea electronică a documentelor .pdf trebuie să fie instalat utilitarul Adobe Reader versiunea minimă 11.0.14 sau Adobe Reader DC versiunea minimă 15 (2015).

Pentru testarea aplicației, orice persoană juridică poate fi inregistrată in sistem doar de către reprezentantul legal sau un imputernicit al acestuia, obligatoriu prin utilizarea propriului Certificat digital calificat pentru semnarea electronică a documentelor. Numai reprezentantul legal (sau imputernicit) al unei persoane juridice care dorește să depună o cerere de finanțare are nevoie de certificat digital calificat. Persoana respectivă trebuie să aibă fie calitatea de Reprezentant legal pentru acea instituție, fie imputernicire din partea Reprezentantului legal de a reprezenta instituția in relația cu autoritățile de gestiune (AM/OI) pentru entitatea și/ sau proiectul (proiectele) pentru care se solicită finanțare.

O persoană juridică va putea inscrie mai mulți utilizatori pentru completarea informațiilor din cererea de finanțare. Cei care vor contribui la elaborarea cererii de finanțare și, ulterior, la implementarea proiectului unei persoane juridice (ex. membri in echipa de proiect, consultanți etc.), nu au nevoie de certificat digital, dar vor avea nevoie să primească o validare in aplicație de la persoana juridică la care se asociază (mai precis de la reprezentantul legal/ imputernicit al acesteia).

Elaborată de către Ministerul Fondurilor Europene (MFE) impreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), aplicația facilitează schimbul electronic de informații intre beneficiari și autoritățile cu atribuții in gestionarea fondurilor europene structurale și de investiții, acoperind funcțional cerințele a șapte autorități de management ale programelor operaționale, din trei ministere, pe principiul simplificării și uniformizării cerințelor.

Aplicația lansată astăzi este un produs cu totul nou, asumat executiv incepand cu noiembrie 2015, dezvoltat și imbunătățit ținand cont de experiența căpătată și pe baza lecțiilor invățate din testarea unor aplicații similare anterioare.

”MySMIS 2014 oferă beneficii pentru toate părțile implicate in procesul finanțărilor europene: potențialilor beneficiari le oferă un instrument online de depunere a cererilor de finanțare in mod transparent, cu eliminarea oricăror intermediari, administrației publice un instrument de culegere a datelor structurat, pentru a facilita nevoia de rapoarte cat mai amănunțite, și un sprijin pentru reducerea timpului de procesare a documentelor, iar beneficiarilor un mijloc prin care sunt la curent permanent cu etapele in care se află documentele depuse de ei in diferite stadii ale proiectului”, a afirmat Laurențiu Stelea, secretar de stat in Ministerul Fondurilor Europene.      

 sus

[03.03.2016] ANUNȚ - Certificat digital calificat pentru aplicația IT MySMIS 2014

In urma intrebărilor transmise cu privire la persoanele care au nevoie de certificat digital calificat pentru a se inregistra in aplicația MySMIS 2014 versiunea 1.0., Ministerul Fondurilor Europene (MFE) precizează că numai reprezentantul legal (sau imputernicit) al unei persoane juridice care dorește să depună o cerere de finanțare are nevoie de certificat digital calificat. Persoana juridică respectivă se poate inscrie in sistem numai prin folosirea acestuia.

 

Cei care vor contribui la elaborarea cererii de finanțare și, ulterior, la implementarea proiectului unei persoane juridice (ex. membri in echipa de proiect, consultanți etc.), nu au nevoie de certificat digital, dar vor avea nevoie să primească o validare de la persoana juridică la care se asociază (mai precis de la reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia).

[01.03.2016] Ministerul Fondurilor Europene testează public aplicația IT MySMIS 2014

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) anunță că in perioada 8 – 18 martie 2016 va fi disponibil pentru a fi testat de către public modulul ”Depunerea cererii de finanțare” al aplicației MySMIS 2014 versiunea 1.0., la adresa www.fonduri-ue.ro. Aceasta aplicatie IT a fost elaborată de către MFE impreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) pentru a facilita schimbul electronic de informații intre beneficiari și autoritățile cu atribuții in gestionarea fondurilor europene structurale și de investiții. Prin implementarea aplicației MySMIS 2014, Ministerul Fondurilor Europene răspunde prevederilor regulamentelor europene aplicabile perioadei de programare 2014-2020.

 

Orice persoană juridică interesată de testarea aplicației IT trebuie să fie inregistrată in sistem de către reprezentantul legal sau un imputernicit al acestuia, obligatoriu prin utilizarea propriului Certificat digital calificat pentru semnarea electronică a documentelor. Certificatele digitale calificate sunt folosite și in alte situații de interacțiune cu autoritățile (ex. depunerea de declaraţii fiscale la ANAF). Sunt acceptate in sistem toate certificatele digitale calificate emise in condițiile legii. In cadrul proiectelor ce urmează a fi finanțate, costurile aferente procurării certificatelor digitale calificate sunt eligibile.

 

Atat in faza de testare cat și după lansarea in producție, o persoană juridică va putea inscrie mai mulți utilizatori pentru completarea informațiilor din cererea de finanțare.

Apelurile deschise in sistem in perioada de testare vor conține prevederi ale ghidurilor ce pot suferi modificări in varianta finală.

Incurajăm potențialii beneficiari să identifice și să ne sesizeze eventuale dificultăți in accesarea sau introducerea datelor aferente cererilor de finanțare, pentru a sprijini imbunătățirea sistemului. In momentul lansării aplicației in varianta de testare, utilizatorii vor avea la dispoziție un centru de sprijin aferent MySMIS 2014.                     

        sus

[15.01.2016] Update - Anunţ MFE- disfuncţii ActionWeb

[15.01.2016] Anunţ

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 44/2016 privind regimul de depunere a cererilor de rambursare finale de către beneficiarii POSDRU.

[14.01.2016] Anunţ MFE- disfuncţii ActionWeb

[04.01.2016] Anunţ - Intalnire publică

  sus

Anunţuri 2018   Anunţuri 2017   Anunţuri 2015      Anunţuri 2014