Programe şi strategii

 

Documentul Cadru de Implementare al POSDRU aferent perioadei de programare 2007-2013 reprezintă un document elaborat de către Autoritatea de Management in colaborare cu Organismele Intermediare, ce cuprinde:

- Descrierea detaliată a domeniilor majore de intervenţie pentru fiecare Axă Prioritară;

- Operaţiunile orientative;

- Activităţile eligibile;

- Categorii de cheltuieli eligibile;

- Aspecte generale privind criteriile de eligibilitate şi de selecţie a proiectelor şi beneficiarilor;

- Tipuri de cereri de propuneri de proiecte;

- Alocări financiare orientative;

- Categorii de beneficiari şi grupuri ţintă eligibile;

- Indicatori de monitorizare şi evaluare;

- Teme orizontale.

Structura acestui document este alcătuită astfel incat potenţialii beneficiari (ministere, agenţii guvernamentale, instituţii publice, parteneri sociali, societatea civilă, alte entităţi relevante, precum şi parteneri din alte State Membre şi cetăţeni) să aibă acces la informaţiile necesare in ceea ce priveşte implementarea obiectivelor POSDRU.

 

pdfProgramul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)

 

 

Documentele disponibile:

Alocari si programe 2014 - 2020

Cadrul institutional

Cadrul partenerial si interinstitutional

Conditionalitati ex-ante

Proiecte fazate competitivitate

Proiecte fazate infrastructura

 

Programul Operațional Capital Uman (PO CU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către Romania in domeniul resurselor umane, continuand astfel investițiile realizate prin Fondul Social European in perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din Romania, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre Romania şi Statele Membre ale UE.

Documente program:

Programul Operațional Capital Uman - Martie 2017  

Anexe

Evaluare ex-ante

Sinteza - Programul Operațional Capital Uman Martie 2017

Programul Operaţional Capital Uman - iunie 2017

Sinteză - iunie 2017