Legislaţie

 

Ministerului Fondurilor Europene legislaţie

Hotărārea nr. 678 din 23 mai 2022 pentru modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene

 

 

Hotărārea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene

 

Hotărārea Guvernului nr. 585/2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 15 și a anexei nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene

 

HOTĂRARE Nr. 56 din 28 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărarii Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi pentru modificarea Hotărarii Guvernului nr. 1.086/2010 pentru adoptarea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a asistenţei financiare comunitare acordate Romaniei prin Fondul european de ajustare la globalizare;

 

HOTĂRARE Nr. 344 din 30 aprilie 2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative;

 

Hotărarea Guvernului nr.304/2013 pentru completarea Hotărarii Guvernului nr.10 din 9 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice;

 

Hotărare de Guvern  Nr. 10 din 9 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice;

 

Hotarare nr. 11 din 2009

 

Hotarare nr. 457 din 2008

 

Hotarare nr. 1179 din 2004

 

Hotarare nr. 2001 din 2004

 

Lege nr. 315 din 2004

sus

Legislaţie generală privind gestionarea asistenţei comunitare nerambursabile

 

Memorandum/24.02.2016 privind stadiul indeplinirii condiţionalităţilor ex-ante prevăzute in Acordul de Parteneriat şi măsurile necesare pentru indeplinirea acestora pană in decembrie 2016 şi Anexe

 

Memorandum/12 februarie 2016 privind aprobarea planurilor de management pentru arii naturale protejate, condiţionalitate pentru finalizarea implementării proiectelor finanţate in cadrul Axei Prioritare 4 “ Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” a Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013

 

Memorandum/20.02.2016  privind posibilitatea finanţării de proiecte retrospective non-majore prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 şi Anexe

 

Memorandum/27 ianuarie 2016 privind aprobarea calendarului de activități ce vor fi desfășurate pentru operaționalizarea sistemului integrat de management SMIS 2014+/MySMIS 2014 pentru gestionarea fondurilor europene

 

H.G. 953/09 decembrie 2015 pentru completarea art. 2 din Hotărarea Guvernului nr. 678/2015 privind inchiderea programelor operaționale finanțate in perioada 2007 - 2013 prin Fondul Social European de Dezvoltarea Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit

 

HOTĂRARE nr. 398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013.

 

HOTĂRARE nr. 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

 

Ordinul privind aprobarea procedurii de evaluare semestriala a activității/performantelor profesionale individuale ale personalului care gestionează asistenţa financiara nerambursabila comunitară.

 

Ordonanță de Urgență / 12.12.2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale.

 

ORDIN 1117 / 19.11.2014 pentru aprobarea Instrucțiunii privind  privind plata sumelor reținute din Certificatele de Plată printr-un mecanism de garantare adecvat, in cadrul contractelor de lucrări finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu

 

Ordin privind modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1289/16.12.2013 privind aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de dialog social

 sus

Ordinul nr. 1289/16.12.2013 de modificare OMFE nr. 1093/04.10.2013

 

Ordinul nr. 1093/04.10.2013 privind infiintarea Comisiei de Dialog Social a Ministerului Fonduriloe Europene

 

Ordonanță de urgență nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale, publicată in Monitorul Oficial nr. 320 din 3 iunie 2013.

 

HOTARARE nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

 

Ordin Nr. 33 din 11 ianuarie 2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declarației privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, precum și a modelului și conținutului formularului “Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de

 

Ordin nr. 204 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 11 din Hotărarii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale
rambursare”

 

Hotărare Nr. 1135 din 9 noiembrie 2011 pentru modificarea și completarea Hotărarii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale

 

H.G. 802 din 04/08/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul implementării instrumentelor structurale 

 

HOTĂRARE Nr. 175 din 3 martie 2010 privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romanească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei. EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICATĂ IN: MONITORUL OFICIAL NR. 162 din 12 martie 2010

 

Hotărarea nr. 606 din 23 iunie 2010 privind stabilire măsuri de accelerare implementare instrumente structurale

 

ORDIN Nr. 820 din 18 martie 2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romanească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, a Contractului de garantare şi a modelului inscrisului prevăzut la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM in numele şi in contul statului roman in cadrul Programului de sprijin. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE. PUBLICAT IN:  MONITORUL OFICIAL NR. 179 din 19 martie 2010

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romanească, inanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 92 din 13 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romanească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii S.A.

 

H.G. nr. 34/2009 privind organizare si functionarea Ministerului Finantelor Publice

 

Hotărare nr. 491 din 14/05/2008 (Hotărare 491/2008) pentru modificarea şi completarea Hotărarii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

 

H.G. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale

Ordin nr. 1338/2008 al ministrului mediului si dezvoltarii durabile privind procedura de emitere a avizului Natura 2000

 

OUG nr. 127 din 13/11/2007 privind Gruparea Europeană de cooperare teritorială

 

H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

 

Legea nr. 315 din 28/06/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania

 

H.G. nr. 1115 din 15/07/2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare

 sus

 

 

Legislaţie privind cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei comunitare nerambursabile alocate Romaniei

 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi Normele metodologice de aplicare

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014 (Monitorul Oficial nr. 407 din 2 iunie 2014) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 

Ordinul MFE Nr. 1.126/18.10.2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată in cadrul contractelor de lucrări finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport (Monitorul Oficial nr. 667 din 31 octombrie 2013)

 

Ordonanţă de urgenţă nr 84/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă –  procedură decontare cereri de plată beneficiari privați (Monitorul Oficial nr. 579 din 4 septembrie 2013)

 

Ordonanţă de urgenţă 76/2013 pentru modificarea şi completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare. (Monitorul Oficial nr. 389 din 29 iunie 2013).

 

Ordonanţă de urgenţă 27/2013 pentru modificarea şi completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi adoptarea unor măsuri financiare pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene.
(Monitorul Oficial nr. 223 din 18 aprilie 2013).

 

Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenţă

 

OMFP nr. 2370/2011  privind modificarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 64/2009

 

OMFP nr. 2359/2011 privind modificarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 64/2009

 

OUG nr. 120 din 23/12/2010 pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenta (Monitorul Oficial nr. 888 din 30 decembrie 2010)

 

Ordinul nr. 12/2010 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009

 

Ordinul nr. 1080/2010 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 (Monitorul Oficial nr. 345 din 25 mai 2010)

 

Ordinul nr. 2548 din 25/08/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenţă - Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pană la 25 mai 2010

 

OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a Instrumentelor Structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenţă- Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pană la 30 decembrie 2010.

 

 sus

 

Legislaţie privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare

 

 

 O R D O N A N Ț Ă D E U R G E N Ț Ă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute in obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

 

 H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute in obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 

 O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute in obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

 

 Legea nr. 205 din 02/07/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător

 

 O.G. nr. 12 din 31/01/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător

 

 H.G. nr. 1358 din 27/09/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 1.510/2003.

 

 O.G. nr. 53 din 25/08/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare in domeniul bugetar şi al contabilităţii publice

 

 H.G. nr. 2396 din 21/12/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 1.510/2003

 

 O.G. nr. 94 din 26/08/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

 H.G. nr. 1510 din 18/12/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător

 

 Legea nr. 529 din 11/12/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător

 

 O.G. nr. 79 din 28/08/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător
 

 sus

 

Legislaţie in domeniul finanţelor publice cu prevederi specifice Fondurilor Externe Nerambursabile

 

 

 Hotărarea nr. 874 din 18/08/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărarii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi in avans din fonduri publice (Monitorul Oficial nr. 615 din 31 august 2010)

 

 Hotărarea nr. 1883 din 24/11/2010 privind aprobarea listei cuprinzand proiectele finanţate in cadrul Programului operaţional sectorial "Mediu" pentru care se aplica prevederile art. 52 alin. (9) lit. b) din

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice si ale art. 54 alin. (9 1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial nr. 854 din 21 decembrie 2010)

 

 Ordin comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

 

 OUG nr. 57 din 26/06/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor publice  (Monitorul Oficial nr. 436 din 29 iunie 2010)

 

 OMFP nr. 673 din 13/04/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora (Monitorul Oficial  nr. 355 din 27 mai 2009)

 

 Ordin comun MAI/MFP nr. 75/767 din 30/04/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale

 

 H.G. nr. 445 din 8/04/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

 

 Hotărarea nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

 

 Ordin nr. 1187 din 16 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005

 

 H.G. nr. 1865 din 21/12/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi

 

 Legea nr. 273 din 29/06/2006 privind finanţele publice locale- Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pană la 2 iulie 2010

 

 OMFP nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice,a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora

 

 Hotărare nr. 264 din 13/03/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi in avans din fonduri publice (republicată cu modificări in Monitorul Oficial  nr. 109 din  5 februarie 2004), cu modificările şi completările ulterioare - Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pană la 31 august 2010

 

 Legea nr. 500 din 11/07/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare- Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pană la 25 noiembrie 2010

 

 sus

 

LegislaŢie in domeniul achiziŢiilor

 

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.618/12.08.2016)

 

Legea 98/2016 privind achizițiile publice și HG 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea 98/2016.

 

Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

 

Legea 100/2016 privind remediile și căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor.

 

Legea 101/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

 

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 427/2016 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicată de solicitanții privați de finanțare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări ( Monitorul Oficial al Romaniei nr. 284/14.04.2016 ).

 

Instrucțiunea nr. 1/2016 privind modificarea contractului de achiziție publică in cursul perioadei sale de valabilitate și incadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale.

 

Ordonanța de urgență nr. 51/2014 (MO) pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

 

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 3.123/2015, privind aplicarea pentru perioada 2014-2020 a procedurii simplificate aplicata de beneficiarii privați in cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență” precum și in cadrul proiectelor finanțate prin Mecanismele Financiare SEE și Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. (Monitorul Oficial al Romaniei nr. 867/20.11.2015)

 

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. ­­1.191 din data de 19.11.2014 pentru aprobarea instrucțiunii aferente Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați in cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență” precum și in cadrul proiectelor finanțate prin Mecanismele Financiare SEE și Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, cu modificările ulterioare. (Monitorul Oficial al Romaniei nr. 855/24.11.2014)

 

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. ­­1.190 din data de 19.11.2014 pentru modificarea Ordinului nr.1120/2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați in cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență” precum și in cadrul proiectelor finanțate prin Mecanismele Financiare SEE și Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. (Monitorul Oficial al Romaniei nr. 854/24.11.2014)

 

Ordin al ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați in cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență”, precum și in cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. (Monitorul Oficial al Romaniei nr. 650/22.10.2013)

sus

 

Ordinul 1050 – abrogat prin Ordinul 1120/2012

 

Ghidul privind principalele riscuri identificate in domeniul achizițiilor publice și recomandările Comisiei Europene (MOF 01.08.2013). Ghidul a fost adoptat prin Ordin comun al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, al Ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice, al Ministrului Economiei, al Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Varstnice, al Ministrului Transporturilor, respectiv al Ministrului Fondurilor Europene.

 

Legea privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. (Monitorul Oficial nr. 387 din 28 iunie 2013)

 

Instrucțiunile nr. 1/2013, ale președintelui ANRMAP, emise in aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) și art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

 

Ordin.1050 din 29.10.2012 privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privați de proiecte finanțate din instrumente structurale, obiectivul Convergență

 

OUG nr. 52 / 2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

 

Ordin ANRMAP nr. 302/2011 - Ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor și Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

 

HG nr. 802/2011 - Hotărare pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul implementării instrumentelor structural

 

HG nr. 801/2011 - Hotărare pentru modificarea şi completarea Hotărarii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 

H.G. nr. 71 din 24/01/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute in Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

H.G. nr. 525 din 30/05/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 

H.G. nr. 942 din 19/07/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică

 

OUG nr. 30 din 12/04/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare- Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pană la 15 octombrie 2009

 

Legea nr. 228 din 04/07/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică

 

OUG nr. 34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare- Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pană la 31 decembrie 2010

 

H.G. nr. 925 din 19/07/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii - Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pană la 27 iulie 2009

 

Ordinul ANRMAP nr. 183 din 03/11/2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media

 

H.G. nr. 1660 din 22/11/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

H.G. nr. 782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 

O.U.G. nr. 74 din 29/06/2005 privind infiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 

Legea nr. 111 din 27/04/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind infiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 

 sus