Anunţurile anului 2020

[09.04.2020] POCU: Lista cererilor de finanțare respinse in etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul „Stagii de practică pentru elevi – Teritoriul ITI Delta Dunării”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista cererilor de finanțare respinse in etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul POCU/711/6/14 „Stagii de practică pentru elevi – Teritoriul ITI Delta Dunării”.

 Incepănd cu data de 9 aprilie 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse in această etapa vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, precum și grilele de evaluare.

 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluarii cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative, potrivit pașilor descriși in documentul “Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS“.

[09.04.2020] POCU: Proiectele in cadrul apelului „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului in corelare cu nevoile pieței muncii” pot fi depuse pănă pe 11 mai 2020

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului in corelare cu nevoile pieței muncii”.

 Modificările vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor in cadrul apelului competitiv pănă la data de 11 mai 2020.

[09.04.2020] Solicitări de clarificare privind proiectele depuse in cadrul apelului POCU/685/3/8/ „Romănia profesională – Intreprinderi competitive”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că incepănd cu data de 9 aprilie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse in cadrul apelului de proiecte POCU/685/3/8/ „Romănia profesională – Intreprinderi competitive”, Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru imbunatățite in vederea adaptarii activității la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, pentru etapa de Evaluare și selecție tehnică și financiară.

 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, in termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

 In conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cănd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de Evaluare și selecție tehnică și financiară.

 

[07.04.2020] Lista cererilor de finanțare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile POCU 738 și 739 „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista cererilor de finanțare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile:

POCU/739 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”- Regiune mai dezvoltată – București – Ilfov;

POCU/738 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială” – Regiuni mai puțin dezvoltate.

 

Incepand cu data de 7 aprilie 2020, Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse in această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, precum și grilele de evaluare.

 

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul verificării conformitătii administrative, potrivit pașilor descriși in documentul “Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS“.

 

[07.04.2020] Consultare publică, POCU: Ghidul „Sprijin pentru persoanele din grupurile vulnerabile (persoane vărstnice) in condițiile declarării situațiilor de epidemie”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează in consultare publică ghidul „Sprijin pentru persoanele din grupurile vulnerabile (persoane vărstnice) in condițiile declarării situațiilor de epidemie”.

Apelul va finanța implementarea unor măsuri in domeniul asistenței sociale in contextul situației epidemiologice determinată de răspăndirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Solicitanți eligibili:
• Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in parteneriat cu actorii sociali relevanți asistenței sociale, respectiv asistenței medical comunitară cu reprezentare națională singuri sau in consorții.

Activități finanțabile:
• Furnizarea de servicii de sprijin pentru persoanele vărstnice;
• Dezvoltarea si furnizarea de servicii de tip Call Center.

Propunerile și sugestiile pot fi trimise pănă la data de 17 aprilie 2020, la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro

 

[07.04.2020] Anunţ privind reluarea concursului pentru ocuparea a 4 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest reia procedura de concurs/examen in vederea ocupării a 4 posturi in afara organigramei, personal contractual (Expert IA și Expert II), pe durată determinată de 24 luni, cu posibilitate de prelungire pănă la 31.12.2023, cu o perioadă de probă conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii, conform contractului de finanțare „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560.

 

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

Intrebări şi răspunsuri

[06.04.2020] OIR POSDRU NV publică informaţii utile privind achizițiile publice in situația de urgență legată de criza COVID-19

 

    OIR POSDRU NV publică Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice in situația de urgență legată de criza COVID-19.

De asemenea OIR POSDRU NV publică adresa Ministerului Fondurilor Europene privind informarea asupra aplicării legislaţiei de achiziţii in contextul crizei actuale de sănătate generate de COVID-19.

 

[01.04.2020] POCU, consultare publică: Ghidul „Sprijin pentru persoanele angajate in cadrul intreprinderilor al căror domeniu de activitate este afectat direct ca urmare a declarării situațiilor de epidemii”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează in consultare ghidul „Sprijin pentru persoanele angajate in cadrul intreprinderilor al căror domeniu de activitate este afectat direct ca urmare a declarării situațiilor de epidemii”.

 Apelul va finanța măsuri din domeniul protecției sociale in contextul situației epidemiologice determinate de răspăndirea coronavirusului SARS-CoV-2.

 Solicitanți eligibili:
Ministerul Muncii și Protecției Sociale/SPO, respectiv Agenția Națională pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), inclusiv prin unitățile subordonate.

 Acțiuni sprijinite:
• Subvenționarea locurilor de muncă prin acordarea de subvenții persoanelor care se află in șomaj, angajate in cadrul intreprinderilor al căror domeniu de activitate este afectat direct ca urmare a declarării situațiilor de epidemii (ex. COVID – 19), potrivit Ordonanțelor militare și altor acte emise de autorități competente pe perioada stării de urgență.

 Propunerile și sugestiile pot fi trimise pănă la data de 10 aprilie 2020, la adresa de e-mail:

 consultare.pocu@fonduri-ue.ro

 

[25.03.2020] Solicitare clarificări in etapa conformității administrative şi a eligibilității pentru apelurile POCU 738 și 739 „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că incepănd cu data de 25 martie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificări de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse in cadrul apelurilor:

POCU/739 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”- Regiune mai dezvoltată – București – Ilfov;

POCU/738 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială” – Regiuni mai puțin dezvoltate.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, in termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cand evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare a conformității administrative și eligibilității.

[25.03.2020] Clarificări privind punerea in aplicare a Instrucțiunilor nr. 4 și nr. 5 ale AM POCU

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, ca urmare a emiterii si publicării Instrucțiunilor nr. 4/ 12.03.2020 și nr. 5/ 19.03.2020, publică un set de Clarificări pentru o mai bună ințelegere a celor două instrucțiuni.

 

Așadar, AM POCU transmite Beneficiarilor:

     -inițiativa suspendării implementarii proiectului aparține Beneficiarului;

     -s-a simplificat fluxul de suspendare prin Instrucțiunea nr. 5;

     -s-a definit modalitatea de recuperare a intarzierilor, după momentul incetarii stării de urgență;

    -există posibilitatea prelungirii duratei implementării proiectului, in condiții bine justificate și cu acordul OI responsabil.

[20.03.2020] POCU: Instrucțiunea nr. 5/2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman emite, in urma solicitărilor primite de la beneficiari, Instrucțiunea nr. 5/2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate, care reglementează modalitatea in care aceștia pot solicita suspendarea proiectelor pe care le implementează.

 

Instrucțiunea definește cadrul, termenele și condițiile in care beneficiarii pot ajusta proiectele lor in funcție de starea de urgență decretată de Președintele Romăniei.

Astfel, AM POCU pune la dispoziția beneficiarilor un instrument pentru suspendarea rapidă a implementării proiectelor, acolo unde situația actuală o impune, iar Organismele Intermediare vor sprijini beneficiarii in aplicarea corectă a prevederilor acestei Instrucțiuni.

 

Datele de contact ale Organismelor Intermediare sunt:

  

OI POCU MEC

oiposdru@oiposdru.edu.ro

0213 132 943

  

OIR Vest     

fsevest@oirposdru-vest.ro

0256 293 680

0256 499 755

 

OIR București-Ilfov

office@oirbi.ro

0213 134 243

 

OIR Nord Vest       

office@runv.ro

0264 530 191

0264 402 591

 

OIR Sud Muntenia

oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro

0242 314 431

 

OIR Centru  

posdru@oirposdrucentru.ro

0358 401 655

 

OIR Sud Vest Oltenia

office@oirsvfse.ro

0351 442 202

 

OIR Nord Est

office@fsenordest.ro

0233 231 957

 

OIR Sud Est

office@fsesudest.ro

0239 610 749

0239 613 301

sus

[17.03.2020] POCU: Lista procedurilor GAL de evaluare și selecție a fișelor de proiecte, proceduri avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrăns

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista procedurilor Grupurilor de Acțiune Locale de evaluare și selecție a fișelor de proiecte, proceduri ce au fost avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrăns.

[16.03.2020] SUSPENDARE ORGANIZARE CONCURS

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest publică anunţul privind suspendarea concursului in vederea ocupării a 4 posturi in afara organigramei, personal contractual (Expert IA și Expert II), conform contractului de finanțare „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560.

[16.03.2020] POCU: A fost actualizat ghidul „Sprijin pentru inființarea de intreprinderi sociale” (SOLIDAR)

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Corrigendum nr. 4 la ghidul solicitantului „Sprijin pentru inființarea de intreprinderi sociale” (SOLIDAR).

Modificarea vizează simplificare prevederii referitoare la numărul minim de persoane pot inființa o intreprindere socială.

[13.03.2020] POCU: Instrucțiunea nr. 4 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Instrucțiunea nr. 4 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014–2020. 

[12.03.2020] Anunţ privind ocuparea a 4 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs/examen in vederea ocupării a 4 posturi in afara organigramei, personal contractual (Expert IA și Expert II), pe durată determinată de 24 luni, cu posibilitate de prelungire pănă la 31.12.2023, cu o perioadă de probă conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii, conform contractului de finanțare „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560.

 

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

sus

[04.03.2020] POCU: Apelul „Stimularea mobilităţii şi subvenţionarea locurilor de muncă pentru şomeri şi persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului „Stimularea mobilităţii şi subvenţionarea locurilor de muncă pentru şomeri şi persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”.

Apelul are un buget de 93 milioane euro, fonduri europene şi contribuţia naţională. Pentru regiunile mai puţin dezvoltate, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est şi Sud-Muntenia, este alocată suma de 78,52 milioane euro, iar cea pentru regiunea Bucuresti-Ilfov – 14,47 milioane euro.

Proiectele pot fi depuse in sistemul informatic MySMIS in perioada  5 martie – 6 aprilie 2020.

[25.02.2020] POCU: Programul pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă in străinătate

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă in străinătate”.

Bugetul alocat apelului este de 30 milioane euro, din care 25,5 milioane euro fonduri europene și 4,5 milioane euro contribuția națională.

Proiectele pot fi depuse in sistemul informatic MySMIS in perioada 25 februarie – 25 mai 2020.

[29.01.2020] POCU: Proiectele in cadrul apelului „Prima cameră” pot fi depuse pănă pe 7 februarie

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum ghidul solicitantului „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio- profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială.

Perioada de depunere a proiectelor este prelungită pănă la data de 7 februarie 2020.

[29.01.2020] POCU: Proiectele pentru prevenirea, depistarea, diagnosticul și tratamentul pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C pot fi depuse pănă pe 14 februarie

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul solicitantului „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C – etapa II”.

 Corrigendum-ul prelungește perioada de depunere a proiectelor in sistemul MySMIS pănă la data de 14 februarie 2020.

sus

[23.01.2020] AM POCU actualizează ghidul „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio- profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”.

 

Corrigendumul aduce clarificări in privința indicatorilor de program.

[20.01.2020] Anunţ privind ocuparea a 23 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs/examen in vederea ocupării a 23 posturi in afara organigramei, personal contractual (Expert IA și Expert II), pe durată determinată de 24 luni, cu posibilitate de prelungire pănă la 31.12.2023, cu o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice, conform contractului de finanțare „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560.

 

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

Intrebări şi răspunsuri

Rezultat selectie dosare Compartiment verificare proiecte - Unitate verificare proiecte

Rezultat selectie dosare Compartiment verificare proiecte - Unitate verificare achizitii si conflict de interese

Rezultat selectie dosare Compartiment monitorizare proiecte

Solutionare contestatii selectie dosare

 

Programare interviu - Compartiment verificare proiecte - Unitate verificare proiecte

Programare interviu - Compartiment verificare proiecte - Unitate verificare achizitii si conflict de interese

Programare interviu - Compartiment monitorizare proiecte

 

Rezultate interviu

Rezultate contestaţii

Rezultate finale concurs

[20.01.2020] POCU: Ordin privind modificarea și completarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță publicare Ordinul nr. 2590/23.12.2019, privind modificarea și completarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților, avănd ca obiectiv „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru imbunătățite in vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale pentru Competivitate/ domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020”.

 

 sus

[13.01.2020] MFE a lansat ghidul actualizat al indicatorilor pentru beneficiarii POCU

 

    Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, a lansat noua versiune a ghidului practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU.

Ghidul, instrument de referință pentru beneficiarii POCU, furnizează informații care sprijină beneficiarii in indeplinirea obligațiilor pe care le au pe segmentul monitorizării și raportării indicatorilor de program la nivelul fiecărui proiect. De asemenea, explică regulile și procedurile de bază pentru colectarea și validarea indicatorilor.

 Ghidul este disponibil aici: http://mfe.gov.ro/pocu/indicatori/.

 

[09.01.2020] POCU: Apelul „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului in corelare cu nevoile pieței muncii”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului in corelare cu nevoile pieței muncii”.

Scopul apelului este creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vărstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație.

 

Bugetul apelului este de 2 milioane euro, iar proiectele finanțate vor fi implementate in regiunea Văii Jiului.

 

Activități finanțate:

Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților;

Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decăt cele formale

Servicii de asistență (creșă, afterschool, acompaniere) pentru persoanele aflate in ingrijirea persoanelor din grupul țintă al proiectelor, in vederea sprijinirii acestora la activitățile proiectului.

 

Solicitanți eligibili:

Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;

Furnizori autorizați de formare profesională;

Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decăt cele formale;

Asociații și fundații;

Organizații sindicale;

Organizații patronale;

Camere de comerţ şi industrie;

Universități.

Aceștia vor putea depune proiectele și in parteneriat.

 

Proiectele vor putea fi depuse in perioada 13 ianuarie – 10 aprilie 2020.

 

    sus

Anunţuri 2019        Anunţuri 2018      Anunţuri 2017      Anunţuri 2016      Anunţuri 2015      Anunţuri 2014