Anunţurile anului 2019

 

  [03.07.2019]   163,45 mil. euro, finanțări pentru continuarea studiilor

Apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă”, finanțat din Programul Operațional Capital Uman, va fi deschis in perioada 28 iunie – 30 septembrie 2019. 

Proiectele finanțate vor susține tineri și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie să reintre in sistemul de educație și formare. 

Bugetul apelului 163,45 mil. euro, din care aprox. 145 mil. euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia, iar 18,45 mil. euro pentru regiunea București-Ilfov. 

Ce finanțăm:
• Dezvoltarea programelor de tip „A doua șansă”;
• Furnizarea de programe „A doua șansă”;
• Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții. 

Cine va putea depune proiecte:
• Agenţii,structuri/alte organisme aflate in subordinea/coordonarea Ministerului Educației Naționale şi alte organisme publice cu atribuţii in domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii in invăţămāntul preuniversitar ;
• Instituţii de invăţămant acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională;
• Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi;
• Furnizori de formare profesională, publici sau privați;
• Parteneri sociali din invăţămantul preuniversitar (de ex. organizaţii sindicale);
• Instituţii de cult şi asociaţii religioase;
• Administrația Națională a Penitenciarelor şi instituţii subordonate;
• Instituţii/ agenţii guvernamentale cu atribuţii in domeniul incluziunii sociale;
• Autorități publice locale cu atribuții in domeniul educaţiei de nivel preuniversitar;
• ONG-uri. 

Ghidul solicitantului „Măsuri de educație de tip a doua șansă”

[03.07.2019]     Apelul „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale īn comunitate”, prelungit pană pe 31 iulie

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul solicitantului condiții specifice „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale in comunitate” – aferent AP 4/PI 9.iv/OS 4.15.

 Modificarea vizează prelungirea apelului pană la data de 31 iulie 2019, ora 16.00.

 Corrigendum ghidul solicitantului „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale īn comunitate”

[03.07.2019]    Apelul „Bunicii comunității” – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane varstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul „Bunicii comunității” – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane varstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării – aferent AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, cu depunere in MySMIS incepand cu data de 28 iunie 2019, ora 16.00. 

Prezentul apel de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere, destinat exclusiv teritoriului ITI Delta Dunării. 

Apelul vizează sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ accesului la servicii integrate in concordanţă cu nevoile specifice ale persoanelor varstnice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare in furnizarea serviciilor de bază aferente exclusiv teritoriului ITI Delta Dunării. 

Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 2 mil. euro. 

Ghidul solicitantului „Bunicii comunității” – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane varstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării 

[03.07.2019]     Lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluării tehnice și financiare – apelul „Bunicii Comunității”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluării tehnice și financiare, pentru apelul de proiecte POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținand grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice in vederea integrării socio-profesionale – BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane varstnice – Regiuni mai puțin dezvoltate.

 Documente:

 

[01.07.2019] Varianta actualizată a schemelor de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up” si Romania Start-Up Plus

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică varianta actualizată a schemelor de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up” si Romania Start-Up Plus” aferente Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3- Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Actualizarea schemelor de ajutor de minimis menționate vizează in special detalierea atribuţiilor entităţilor implicate: AM POCU/OIR POCU/administratori scheme de ajutor de minimis/beneficiari de ajutor de minimis.

Schema de minimis Romania Start Up_obs. CC 27 mai 2019 pdf

   Schema de minimis Diaspora Start Up_cu obs CC 27 mai 2019 pdf

 

[CARIERĂ] Anunţ privind ocupare a 4 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs in vederea incadrării pe perioadă determinată, 6 luni (pănă cel tărziu la 31.12.2019), pentru 4 posturi de natură contractuală, in cadrul proiectului „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 123662.

 

Intrebări şi răspunsuri

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

 

Rezultat selectie dosare

 

[CARIERĂ] Anunţ privind ocupare a 2 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs in vederea incadrării pe perioadă determinată (pănă la 31.12.2019), pentru 2 posturi de natură contractuală, in cadrul proiectului „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 123662.

 

Erată

Intrebări şi răspunsuri

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

 

Selecţie dosare

Rezultat interviu

 

[30.05.2019] Anunţ intenţie inchiriere spaţiu pentru Reprezentanţa Bihor

 

    Anunt

 

[30.05.2019] Stadiul evaluării apelului „Sprijin pentru inființarea de intreprinderi sociale”

 

    In contextul desfășurării procesului de evaluare in mod continuu, pentru proiectele depuse in cadrul apelului POCU/449/4/16/Consolidarea capacității intreprinderilor de economie socială de a funcționa intr-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru inființarea de intreprinderi sociale”, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista privind stadiul intermediar aferent procesului de evaluare,  cu mențiunea că rezultatele finale aferente procesului de evaluare vor fi publicate după finalizarea evaluării tuturor cererilor de finanțare depuse.

De asemenea, avănd in vedere:

– numărul mare de proiecte depuse, respectiv 307, a căror valoare totală eligibilă insumată depășește de 11,7 ori alocarea financiară aferentă apelului de proiecte,

– prevederile documentului Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cap. 6 – Procesul de evaluare și selecție, conform căruia “[…] Pentru cererile de finanțare admise la finanțare in conformitate cu criteriile de mai jos și care au obținut un punctaj total mai mare sau egal cu pragul minim stabilit prin decizie AM POCU pentru fiecare apel, AM POCU poate decide demararea procesului de contractare, după inchiderea apelului și verificarea condiției privind limita de 5 proiecte care pot fi depuse de o entitate in cadrul unui apel […]”,

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman a decis demararea procesului de contractare și semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele care au obținut minimum 92 de puncte in urma finalizării procesului de evaluare tehnică și financiară.

Proiectele selectate la finanțare, dar care au obținut un punctaj mai mic de 92 de puncte,  vor intra in procesul de contractare după finalizarea evaluării tuturor cererilor de finanțare depuse, in ordinea descrescătoare a punctajului obținut, stabilit in funcție de alocarea financiară disponibilă pentru contractare.

 

[21.05.2019] Anunţ privind ocupare a 4 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs in vederea incadrării pe perioadă determinată, 6 luni (pănă cel tărziu la 31.12.2019), pentru 4 posturi de natură contractuală, in cadrul proiectului „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 123662.

 

Intrebări şi răspunsuri

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

 

Rezultat selectie dosare

[16.05.2019] Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – varianta consolidată mai 2019. 

Acestea se aplică in tuturor apelurilor POCU care urmează să fie deschise in sistemul informatic MySMIS incepănd cu data publicării acestui document, cu excepția modificărilor aduse prevederilor secțiunii 4.3. Eligibilitatea cheltuielilor din acest document, care sunt aplicabile tuturor apelurilor indiferent de data lansării acestora, fără incălcarea prevederile contractuale aplicabile.

Documente:

Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Anexe

Ordinul privind aprobarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

[09.05.2019] Anunţ privind ocupare a 2 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs in vederea incadrării pe perioadă determinată (pănă la 31.12.2019), pentru 2 posturi de natură contractuală, in cadrul proiectului „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 123662.

 

Erată

Intrebări şi răspunsuri

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

 

Selecţie dosare

Rezultat interviu

[18.04.2019] AM POCU publică Orientările pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori - Etapa a III-a a mecanismului DLRC

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică „ORIENTĂRILE PENTRU GRUPURILE DE ACȚIUNE LOCALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI - Etapa a III-a a mecanismului DLRC” aferente Axei Prioritare 5, Obiectivul Specific 5.1. din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Ordin

Anexe pdf

Anexe word si xlsx

[05.04.2019] AM POCU publică listele intermediare cu cererile de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte: POCU/436/4/4 si POCU/437/4/4

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică listele intermediare cu cererile de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte:

• POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținănd grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesionala adecvate nevoilor specifice in vederea integrării socio-profesionale - Regiuni mai puțin dezvoltate;

• POCU/436/4/4 Lista intermediară a proiectelor aprobate - REZERVE

• POCU/437/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținănd grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesionala adecvate nevoilor specifice in vederea integrarii socio-profesionale – Regiunea dezvoltată Bucuresti - Ilfov.

Incepănd cu data de 05.04.2019 solicitantii vor fi informati, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

[21.03.2019] AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/485/3/14/

 

     Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/485/3/14/ Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 - Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural.

[13.03.2019] POCU: corrigendum la GS CS „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3, OS 4.12, 4.13&4.14.

[12.03.2019] AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/468/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – „Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I”.

  

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/468/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – „Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I”.

sus

[28.02.2019] AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/380/6/13/ - Sprijin pentru doctoranzi si cercetători post-doctorat.

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/380/6/13/ - Sprijin pentru doctoranzi si cercetători post-doctorat.

[28.02.2019] AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparţinănd grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice - Servicii sociale pentru victimele violenței domestice.

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparţinănd grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice - Servicii sociale pentru victimele violenței domestice.

[27.02.2019] Anunţ privind ocupare a 14 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs/examen in vederea ocupării a 14 posturi in afara organigramei, personal contractual (consilier IA), pe durată determinată, pănă la 31.12.2019, cu o perioadă de probă de 3 luni, conform prevederilor contractului de finanțare „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 123662.

Erată

Intrebări şi răspunsuri

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

 

Rezultat selectie dosare

Rezultatele soluţionării contestaţiilor

Planificare interviu

Amanare concurs

Amanare concurs 2

Planificare interviu 2

Rezultat interviu

[27.02.2019] POCU: Intrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor in cadrul schemelor de ajutor de minimis Romănia Start-up Plus / Diaspora Start-up

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică un set de intrebări și răspunsuri pentru a sprijini beneficiarii care implementează proiecte in cadrul schemelor de ajutor de minimis Romănia Start-up Plus / Diaspora Start-up.

Aceste răspunsuri clarifică o serie de intrebări pe care Autoritatea de Management le-a identificat in dialogul cu beneficiarii ajutoarelor de minimis. Dacă aveți alte intrebări față de cele publicate, puteți contacta reprezentanții POCU prin intermediul platformei Helpdesk.

sus

[21.02.2019] POCU: cereri de finanţare aprobate, in cadrul apelului de proiecte POCU/465/4/4/ Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/465/4/4/ cu titlul Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice. Incepănd cu data de 19.02.2019, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

[21.02.2019] POCU: lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Servicii sociale pentru victimele violenței domestice

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparţinănd grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice - Servicii sociale pentru victimele violenței domestice.

Incepănd cu data de 19.02.2019, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

 

[07.02.2019] AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte POCU/481/5/1/ şi POCU/482/5/1/

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte :

POCU/481/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținănd minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC – SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI – etapa a III a, Regiunea mai dezvoltată, pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.

POCU/482/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținănd minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC – SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI – etapa a III a, Regiuni mai putin dezvoltate, pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.

Incepănd cu data de 06.02.2019, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

 sus

[22.01.2019] AM POCU: AM POCU publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte: POCU/436/4/4/ şi POCU/437/4/4/

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte:

POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținand grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice in vederea integrării socio-profesionale - Regiuni mai puțin dezvoltate;

POCU/437/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținand grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice in vederea integrării socio-profesionale – Regiunea dezvoltată Bucureşti - Ilfov.

Incepand cu data de 22.01.2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse in această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de către solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS”.

[21.01.2019] AM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Axa 7. Asistenţă tehnică”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice „Axa 7 Asistenţă tehnică”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 7- Asistenţă Tehnică, Obiectivul specific 7.1. Imbunătățirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona și implementa in mod eficient și eficace programul operațional, Obiectivul specific 7.2. Imbunătățirea capacității beneficiarilor POCU de a implementa in mod eficient și eficace proiecte de tip FSE și Obiectivul specific 7.3. Creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCU privind activitățile care pot face obiectul FSE, valorizarea și implementarea de bune practici și inițiative in domeniul FSE.

Modificarea vizează revizuirea listei de cheltuieli eligibile.

[15.01.2019] AM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, OS 3.1-3.6.

Modificarea vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectului non-competitiv.

[15.01.2019] AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice”

 

    Autoritatea de Management pentru POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice „Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 4, OS 4.4.

Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectului non-competitiv.

[10.01.2019] AM POCU publică “Lista intermediară nr.4 a proiectelor respinse in etapa de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii” aferentă cererilor de finanţare depuse in cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii intreprinderilor de economie socială de a funcţiona intr-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru infiinţarea de intreprinderi sociale”

 

    Avănd in vedere că procesul de evaluare aferent cererilor de finanţare depuse in cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii intreprinderilor de economie socială de a funcţiona intr-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru infiinţarea de intreprinderi sociale” se realizează in mod continuu, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică “Lista intermediară nr.4 a proiectelor respinse in etapa de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii”.

Incepănd cu data de 08.01.2019, solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost respinse in această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformităţii administrative şi eligibilităţii şi grilele de evaluare..

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.

Contestaţiile se vor depune de solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul verificării conformităţii administrative şi eligibilităţii, potrivit paşilor descrişi in documentul „Modalitatea de depunere a contestaţiei in sistemul informatic MySMIS”.

sus

[10.01.2019] AM POCU publică "Lista intermediară nr.2 a proiectelor admise in etapa tehnico-financiară " aferentă cererilor de finanţare depuse in cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii intreprinderilor de economie socială de a funcţiona intr-o manieră auto-sustenabilă - "Sprijin pentru infiinţarea de intreprinderi sociale"

 

    Avănd in vedere că procesul de evaluare aferent cererilor de finanţare depuse in cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii intreprinderilor de economie socială de a funcţiona intr-o manieră auto-sustenabilă - "Sprijin pentru infiinţarea de intreprinderi sociale" se realizează in mod continuu, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică "Lista intermediară nr.2 a proiectelor admise in etapa tehnico-financiară".

Incepănd cu data de 08.01.2019, solicitantul a cărui cerere de finanţare a fost admisă in această etapă va primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, "Notificare privind rezultatul evaluării tehnice şi financiare şi grilele de evaluare".

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.

Contestaţiile se vor depune de solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice şi financiare, potrivit paşilor descrişi in documentul "Modalitatea de depunere a contestaţiei in sistemul informatic MySMIS".

[08.01.2019] AM POCU: corrigendum „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Obiectivele specifice 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.

Modificarea vizează actualizarea condițiilor de finanțare in conformitate cu legislația in vigoare.

[04.01.2019] AM POCU lansează apelul de proiecte „Sistem Multinivelar de Calificări pentru Invățămăntul Superior”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Sistem Multinivelar de Calificări pentru Invățămăntul Superior”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.8 „Implementarea de măsuri sistemice in invățămăntul terțiar universitar și non-universitar organizat in cadrul instituțiilor de invățămănt superior acreditate pentru a facilita adaptarea la cerințele pieței muncii”.

Tipurile de activități care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte vizează imbunătățirea mecanismelor de management universitar, astfel incăt să promoveze calitatea, inclusiv prin multicalificarea pe baza anticipării competențelor solicitate de angajatori și a conținutului inovator.

Alocarea bugetară POCU pentru apelul non-competitiv este de 5.250.000 euro (Contribuția UE + Contribuția RO).

    sus

Anunţuri 2018      Anunţuri 2017      Anunţuri 2016      Anunţuri 2015      Anunţuri 2014